Day: February 10, 2015

שפחה על הים

“ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” אני שפחת מרתי, עוזרת לאדונתי, בפעוטות ילדיה טרחתי, בענן חושך עזבתי, לבדי בפחדי והרהורי, בין

קרא עוד »

בקשה, נבואה, אמונה

בקשה   צמא הייתי, לאין כתובת בקשה, לאין לו שם תשוקה, לאין לו מקום כמיהה, לאינו מציאות דיבור לאין תכלית הגייה לאין מוצא תביעה באין

קרא עוד »

אחריות או עבדות

היה עבד כבול בכבלי עבודות העבדות, אמנם רוח פעמה בו שהיתה חזקה ממנו, מדי פעם היה עוזב את עבודת אדוני בורח לו לשדה ושר שירי

קרא עוד »

בין תיאור להצדקה

כל תיאוריה הגות והצדקה בעומקו אינו אלא תיאור. כשם שפרוזה הוא תיאור מקרים בכלים ורבדים הנרטיביים הקוהרנטיים שלה. ושירה הוא תיאור אותם מקרים ורגשות בכלים

קרא עוד »

על חוסר ידיעה

שלשה עניינים באי-ידיעה: אי ידיעה בהתחלה, אי ידיעה באמצע/בהמשך, ואי ידיעה בסוף/תכלית. בהתחלה כיצד, שכן אין אדם מתחיל ללמוד אלא אם כן מכיר הוא בכך

קרא עוד »

הודאה

ההודאה הוא סוג מסוגי התגובה להיות. ולרוצים ללכת בדרך חיובית, היא ראשונה להם. תיקנו חכמים להתחיל את היום במודה אני, ובברכות הודאה על כל פרטי

קרא עוד »

פרשת בהר

ושבתה הארץ שבת לה’. שש שנים תזרע שדך וגו’. וספרת לך שבע שבתות שנים וגו’. מצורות הכתיבה החביבה על המקרא, הוא ספירת הזמן, ואחריה קביעת

קרא עוד »

תרצה הארץ את שבתותיה

אז תרצה הארץ את שבתותיה וגו’, אז תשבת הארץ וגו’, כל ימי השמה תשבת. הכתוב הזה תולה את עונש הגלות באי שמירת השמיטה, כאומר, לא

קרא עוד »

פרשת פקודי – שקלים

מפרשים רבים עמדו ודרשו על הדגשת וחזרת הנוסח ‘כאשר צוה ה’ את משה’, על כל פרט ופרט ממעשי הקמת המשכן, רגילים לגשת לזה מנקודת מבט

קרא עוד »

נח מצא חן – נח תשע”ה

סיפורו של נח מתחילה כבר בפרשה הקודמת, אבל מקבלת את הכותרת שלה רק בפרשה הזו. עדיין, כשאני קורא ‘אלה תולדות נח’ המקרא כמו רומז לי

קרא עוד »

מעשה בחסיד כופר

פעם אחת היה כופר שהיה תקוע בקהילתו ותמיד פחד שמא יגלו כפירתו ויצטרך לגלות ממקומו, אבל היה מקפיד מאד על כפירתו שהרי שנא את התורה

קרא עוד »

לך לך II (פרשת ויצא)

פעמיים בתורה עזבנו את משפחתינו בחרן, והלכנו אחרי משיכת לבנו באלוהים אל ארץ כנען. אברהם בפרשת לך לך ויעקב בפרשת ויצא,  אני רוצה לתאר את

קרא עוד »
×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card