• אור פנימי ואור מקיף של סוכה ולולב.
  • כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, בכל היצורים אפשר לקרוא שמו.
  • עיקר שמו באדם שנברא בצלם, וענין צלם ודמות זכר ונקבה.
  • ענין אדם שיש לו צלם וצל, שאינו תמונה אלא אדם חי.
  • יציאה מהדין עם חותם המלך
  • ארבעת המינים כמו תפילין כי שם הויה נקרא עליך צורת גוף האדם העליון והתחתון.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

paypal.me/iyunlemachshava

141. זוהר ולקחתם לכם – כל הנקרא בשמי – אמור קד, ויחי רכ
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 33:50
 
1X
 

הרבה זמן נבוכתי בפירוש ההלל שאנחנו אומרים בכל המועדים והחגים, וכולם שרים את זה בדביקות ולא הבנתי פשר המילים והמשפטים או קישורם זה עם זה, והכיצד הם מתחברים בכלל למועדים, ולמה פתאום לפעמים מדלגים שתי קטעים אקראיים באמצע, ולמה חוזרים פה ושרים שם ומנענעים בזה, כל זה צריך פירוש רחב לפשט הפסוקים ומזה לסודם והשמחה וההלל הגנוז בהם. וכפי שכתב המלבים בהקדמתו לתהלים הקושי העיקרי בהסברת ספר זה הוא להבין את הנושא של הפרקים ולא לפרשם על דרך משפטים קטועים זה מזה.

אחלק את ההלל לחמשה חלקים, לפי מה שאפשר לזהות מהחלקים שיש להם פתיחה וסיומת ‘הללויה’ (לפי מנהג ההקראה הישן היו הקהל חוזרים אחרי כל משפט הללויה, אבל עדיין אפשר לראות שמאלה ההלויה שנרשמו בכתב הם עיקרי סיום הענין שיש לענות בהם הללויה). לבד החלק האחרון שפותח ומסיים הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו (וגם זה היה ממנהג הענייה וכפי שרואים בהלל הגדול שהפזמון שלו הוא כי לעולם חסדו).

חמשת החלקים הם

א) הללויה הללו עבדו השם עד אם הבנים שמחה הללויה (פרק קיג)

ב) בצאת ישראל עד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה (פרק קיד – קטו)

ג) אהבתי כי ישמע ה’ עד בחצרות בית ה’ בתוככי ירושלים הללויה (פרק קטז)

ד) הללו את ה’ כל גוים .. ואמת ה’ לעולם הללויה (פרק קיז)

ה) הודו לה’ כי טוב עד הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו (פרק קיח)

וכעת נתבונן בעניינם וסיפורם.

ההלל נועד להיקרא ברוב עם בהתאספם בעליה לרגל בזמני המועדים. אל ירושלים מגיעים כמה מיני אנשים וכל אחד יש לו את הסיפור שלו. כולם באים להלל לה’. אבל יש ‘ישראל’ שבאים פשוט להגיד ישראל אנחנו עמו וצאן מרעיתו, ובאים לקיים מצוות ההיראות ברגל. יש עוד יחידים מישראל שבאים לא בתור ישראל לבד אלא לשלם את נדריהם, לפי שהיו בעת צרה ונדרו להביא תודה, והיו מביאים את קרבניהם להודות לה’ על הישועה בעת העליה לרגל (וייתכן שעלו לרגל לשם זה לבד כי הרבה היו פטורים מהעליה אבל התאמצו לשם הודאתם). יש גם משפחות כהונה ולויה שהיו באים לעבוד את עבודת המועד במקדש, כפי ששנינו שהיה אפשר אז לכל המשמרות לעבוד, ובוודאי בזמן החגיגה הגדולה רצה כל כהן חלק בעבודה ובאכילת הקרבנות. יש גם יראי ה’ מאומות העולם שהיו באים, כמו בכל חגיגה פרטית במקדשים שתמיד מגיעים תיירים ואוהדים שרוצים להשתתף בחגיגה זו.

ההלל כולל את כל הדברים האלה, מבטא ומספר את סיפורם ומביאם עד למטרה של הודיה לשם ה’.

הקטע הראשון הוא פתיחה כללית, העוסקת בגדלות ה’ בצורה מופשטת יותר (הכולל את כל ההודיות והילולים שיובאו בהמשך). הוא אינו נוקט בשם המהללים אלא בצורה הכללית שכן כולם עבדי ה’. ‘הללו עבדי ה’ – הללו את שם ה’. הוא כללו של כל ההלל. זהו כמו קריאה לעבדים שיהללו. אלו דברי החזן. ומה הם עונים? יהי שם ה’ מבורך מעתה ועד עולם. חוזרים קהל וחזן ביחד ומספרים ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה’. מכל מקום שבאנו משם מהודו ועד כוש. רם על כל גוים השם בכל מקום, ומכל הגוים באים ומכירים את זה, אבל על השמים ניכר כבודו העיקרי. ושוב הוא כולל את כל השבח שיש לומר, בדגש על גדלות ה’ עצמו. מי כה’ אלהינו המגביהי לשבת המשפילי לראות. הוא כל כך גבוה ונעלה, אבל הוא גם משפיל לראות ולהשגיח בשמים ובארץ. וכיצד אנחנו רואים את עיקר גדלותו? שהוא משפיל גאים ומגביה שפלים, מקימי מעפר דל, מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה. (ענין היראות גדלות ה’ כיכולת להפך את מצבי הארץ מודגש מאד בכל שירת הנביאים, כמו שירת חנה הדומה מאד לפרק זה ה’ ממית ומחיה מוריד שאול ויעל עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה). הודיה זו גם כוללת כך את כל ההודיות שיש לכל אחד בליבו על עניינו הכלליים והפרטיים. מקימי מעפר דל כנסת ישראל ממצרים. מושיבי העקרה ממש שנושעה והגיעה עם קרבן תודה. מאשפות ירים אביון שבא להתפלל להשם שיראה בעניו ולשמוח עם הציבור.

בקיצור החלק הראשון הוא הצגת גדלות ה’ (כעין ברכה ראשונה של שמונה עשרה)

כעת מתחיל ההלל להציג את המהללים שבאו איש מעירו וממקומו להודות. הוא מתחיל בוודאי עם צאת ישראל ממצרים. שכן אנחנו ישראל שיצאנו ממצרים וזה מקום מקדשנו שהגענו אליו. נדרש בוודאי להתחיל ולהזכיר את זה. ולהזכיר גדלות ה’ שהפך הצור אגם מים (שבהפיכות כאלה ניכר עיקר גדולתו כנ”ל) ולשבח שאנחנו עבדי ה’ ולא עובדי טעויות מצרים.  ולכן הוא ממשיך להדגיש את עליונות ה’ על האלילים, ולומר לא לנו ה’ לא באמת הסיפור הוא אנחנו שיצאנו ממצרים אלא שמך שהתגדלה מכך והתעלתה על עצביהם כסף וזהב וכו’. כמו שאנחנו אומרים ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. משדיבר כלפי השם ואמר לא לנו חזר והפך פניו כלפי העם הנאספים, כאשר סיים ישראל בטח בה’, ופירט את כל הקבוצות שבאו לשמוח בה’ שיקבלו ברכה ממנו, ישראל ובית אהרן ויראי ה’ גם שאינם מישראל.

בקיצור החלק השני הוא הצגת המהללים העובדים את ה’ ולא עבודה זרה.

משיש לנו מהולל ומהלל, נפנים אנחנו אל ההלל עצמו. ומספר ההלל את כללות הסיפור של ההודיה. (וחלק זה נאמר יותר באופן השייך לנודרי הנדר הבאים להודות על ישועתם הפרטית, אבל מובן שגם ההודיה על יציאת מצרים הוא באותו מבנה אלא שהכוונה תהיה כללית וקרבן פסח כמו השלמת נדר שנדרו ישראל במצרים וכו’). והוא חלק מובן לכל שהוא מספר כמה הוא אוהב ובמנוחה שהשם עזר לו, ומתאר איך היה צועק ונבוך ואובד בעת צרתו, וכעת הגיע לירושלים להשלים נדרו ולזבוח זבח תודה.

בקיצור החלק השלישי הוא עיקר ההלל המודה על עזרת ה’ ומשלם את נדרו.

כעת יש חלק קצר מאד שיש לו חשיבות רבה , והוא עומד קצת בניגוד אל החלק השני וכמו מפייס את הגויים הרבים שבו לחוג את החג איתנו. הוא אומר אל תחשבו שמהללים רק ישראל את השם. אע”פ שבוודאי שמחים אנחנו שהוציאנו ממצרים וכו’. מכל מקום ההלל הוא אוניברסלי הללו את ה’ כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו על כולנו חסדו השם מטיב לכל הברואים וכולם יש להם להודות לו. (ואפשר שזהו קטע קצר שגם הגוים שאינם יודעים עברית וכל סיבוכי המליצות שבפרקים קודמים יוכלו להשתתף בו, הוא פשוט וקצר).

בקיצור החלק הרביעי הוא הלל אוניברסלי שגם הגוים יהיו חלק.

החלק החמישי אפשר לראות בו עיקרו של הלל. ולפיכך מנענים בתחילתו ובסופו ובאמצעיתו. וכן נהגו לשיר בעיקר בו. וצריך להתבונן בו מאד כי הוא עיקר ההילול והשמחה ושמחתם לפני ה’ אלקיהם שבעת ימים בד מינים. צריך להבין שהוא כבר נמצא אחר כל השלבים הקודמים. כבר ביררנו שאנחנו לא עובדי עבודה זרה. כבר הודינו להשם שנחלצנו מכל צרה. ומה נשאר. רק הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו. פה אנחנו כמו אוחזים את ה’ בידינו בליבנו ומנענים בו לכל צד. ככה הנענועים וככה ממש טקסט ההלל. צריך להקפיד לא לקרוא את מן המיצר בניגון עצוב, כמו שאפשר לקרוא באהבתי כי ישמע ה’ את קולי תחנוני. הקריאה פה הפוכה. השם כל כך טוב ואנחנו כל כך בטוחים בו שכל מיצר יהפוך אל מרחב, וכפי שהוא מרחיב וכופל ומשלש הויה לי בעוזרי ואני אראה בשונאו כל גוים סבבוני – בשם ה כי אמילם. סבוני גם סבבוני. סבוני כדבורים. הכל בשם ה’ כי אמילם. לא ‘אני אצעק חזק להשם והוא יושיע אותי’. אלא בשם ה’ כי אמילם. ומה יש לי עוד לומר אלא טוב לחסות בה’. אני כבר מדבר לא כמתפלל חלש אלא כמתנבא ומבטיח. לא אמות כי אחיה. גם אנא ה’ הושיעה נא שאנחנו מנענים בו צריך לדעת לקרוא לא כתפילה אלא כהבטחה. כעת שאנחנו פה והכל בידינו הושיעה נא הצליחה נא. ואם מתבוננים אפשר לראות כיצד חלק זה כולל את כל הנושאים של החלקים הקודמים אבל בשמחה אחרת לגמרי.

בקיצור חלק החמישי הוא הודיה מבלי חסרון.

גם חלק זה מתחיל בקריאה אל כל הקבוצות שהתאספו ומסתיים בברכה אליהם, ברכנוכם מבית ה’.

סוד האושפיזין. שפעמים יושב יהודי בסוכתו בימי החג והוא בודד, כי כל חברי בית מדרשו יושבים כל אחד בסוכתו עם משפחתו ואין לו עם מי להשתעשע בדברי תורה. והוא מרצה דברי תורה ושמחה לבני ביתו לשמחם לפי דעתם והוא יודע בנפשו שלא על זה נכנס לסוכה, והלא וודאי אין עיקר ישיבת הסוכה אלא לעשות שם מקום מסתור לרזים עליוניים ולדבר בהם בחברת אוהבים.

שתו משכילים הראשונים עצה בנפשם, והזמינו לסוכתם את האבות ואת משה ואת אהרן, ואת דוד המלך. וכך אמרו בכניסתם תיבו אושפיזין עילאין תיבו, הגישו להם כסא וכיוונו להאכילם במזון שנתנו לאורחים. וכך אמרו בדברי תורתם נדמיין בפנינו את האורחים העליונים, העומדים על האורחים התחתונים, בהם ובשמחתם נשתעשע ובהארתם נאיר מילים עליונים.

וכך ישבו בסוכה שבעת ימים והאריכו בדברים אלה עד שחשו את רעות חכמי הדורות אשר את דבריהם למדו ובדבריהם חידשו ולא חסר להם בעולמם כלום, אמרו כל שבעת ימי בראשית יושבים בסוכתנו, ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם.

***

ודע, שעצה זו כוחה יפה לכל ימות השנה, בכל עת שהאדם צריך לחבר בדברי תורה, ובפרט עמקי תורה שאין העוסקים בהם שכיחים ואינו מוצא עם מי להתחבר בחבורה, יזמין בפה את החכם או את הצדיק בעל הספר או הדמות בתורה שיודע שהיה עסקו בעמק הזה, ויצרף את נשמתם להרוות נפשו באותו הדבר תורה.
 
ואם תבקש ראיה לדבר כך מצינו מפורש בתחילת ספר תיקוני זוהר, וכך ראיתי לקדוש אחד שמח שנהג בלילי שבתות באמירת הזמנת רב המנונא סבא לצרף אל הזמנת השכינה את הזמנת הצדיקים שאת הארתם היו מבקשים באותו העת.
***
ויש עתים מתאימים להזמנת נשמות הצדיקים, לפי אותו הזמן שהוא מחלקם, אם לפי התורה דרך משל להזמין את יצחק אבינו בפרשיות העוסקות בעניינו ואת יעקב בפרשיות הנלמדות מעניינו, או בכל ספר שעוסק בה באותו העת להזמין את המחבר. או לפי דרכי העבודה, להזמין את הצדיק שהיה בחינתו באהבה ביום השייך לבחינה זו והצדיק שהיה בחינתו ביראה ביום השייך לבחינה זו.
אבל יש בחינה עליונה מכך שהוא אפשרות ההזמנה בכל עת גם למי שאינו שייך לאותו העת. ובחינה זו נקראת זכות משה רבינו. כמו שאמרו חז”ל שלש מתנות טובות נתן הקב”ה לישראל מן בזכות משה ענני הכבוד בזכות אהרן באר בזכות מרים. וכאשר נסתלקו אהרן ומרים חזרו כולם בזכות משה. כי משה רבינו יש לו בחינת דעת פנימית הכוללת את כל הדרכים. ולפיכך לא היה צריך להזמנה מיוחדת להזמין את השכינה לפי העת אלא היה מתנבא בכל עת שירצה.
ובימי הסוכות שאנחנו מזמינים בכל יום את כל שבעת האושפיזין העליונים, אין הזמנה זו לפי העת בלבד, שזה לא היה צריך להזמנה רבה, אבל עיקר חג הסוכות בבחינת יצחק, ולפי שרוצים אנחנו להזמין את כולם בכל יום צריכים אנחנו להזמנה רבה בסוד זכות משה רבינו שהוא פנימיות הדעת (כך כתב רמ”ק באור יקר) ובכך עושים אנחנו שורש לכל ימות השנה שיהיו הנשמות מצויות אלינו בכל עת.

לימוד הזוהר לדעת הדברים בשורשם ולא כעמי הארצים

  • המתנות בזכות משה אהרן ומרים כלומר יש להם עבודה פנימית שעל ידי זה שורה
  • חזרת כל שלשת המתנות בזכות משה שהוא הדעת הפנימית לתפארת הכולל חסד אהרן וגבורה מרים
  • מי שיש לו דעת יכול להחזיר כל מיני בחינות על ידי התורה הכוללת הכל
  • ענין החסד דאזיל עם כולהו יומין שאהבה אינה מתגשמת לרע כמו היראה
  • סיום הענין שהופסק בהקלטה: ולכן על ידי העבודה של אהבה כאברהם ואהרן שורים ענני הכבוד, וזה שמסיים הזוהר שצריך לתת חלק לעניים שזהו חלק השכינה בראש ומי שאינו נותן חלק זה וודאי לא שורים עליו ענני הכבוד.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

http://paypal.me/iyunlemachshava

140. זוהר על האושפיזין – פרשת אמור דף קב ע”ב עד קד ע”א
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 38:30
 
1X
 

שמחת סיום עבודת עשרת ימי תשובה

שמחת היצירה עצמה אחר שתיקנו הגבורות

אורות מקיפים ואורות פנימיים

ארבעה בחינות החסד: פנימי ומקיף דאימא ופנימי ומקיף דז”א

התחלת החסדים מלמטה למעלה

8. ימינו תחבקני – מערב יום הכיפורים ועד הושענה רבה
Kavannot Moadim

 
 
00:00 / 47:59
 
1X