ארבע צומות

חג יי וחג ליי

ליל שבת פנחס תשפ”ב וידבר משה את מועדי ה’ אל בני ישראל (סו”פ אמור) ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה ה’ (סו”פ פנחס).

קרא עוד »

הפכת מספדי למחול לי

הפכת מספדי למחול לי. זהו שבח על קיום נבואת זכריה שהתעניות והמספד והבכי ייהפכו למועדים טובים. וזהו כלל מועדי מגילת תענית שלא להתענות ולהספיד בהם.

קרא עוד »

צום גדליה ועשרת ימי תשובה

קשה מה ענין צום גדליה לעשרת ימי תשובה. ואפשר בכמה כיוונים. א) לפי שיטת הרמב”ם שכל התעניות עניינם התעוררות לתשובה אם כן הוא צום גדליה

קרא עוד »

מקורות לימוד לעשרה בטבת

מקורות אלה הם למה שמתייחד בו עשרה בטבת, לארבעה צומות באופן כללי עיין בינתיים כאן ולענין התענית בכללות (הכולל יום הכיפורים וצומות התפלה והתשובה –

קרא עוד »

סוד עשרה בטבת

ענין המצור שהחומה שבנית סביבך להגן עליך נהפכת לאויב לך בהיותה מסובבת חילי אויבים שאינם נותנים להכניס דבר. במשלו של יחזקאל (כד) הסיר נהפך לאויב

קרא עוד »

צום השביעי ויום הכיפורים

שלשת הפסוקים בזכריה בספר זכריה פרק ז שאלת שראצר ורגם מלך ואנשיו אל הכהנים ואל הנביאים ‘האבכה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים’.

קרא עוד »