פרשת ויקהל

פירוש המקרא

שיעורים

105. ויקהל שקלים: יין ישמח מול עצבון תאכלנה
/