פרשת בהר

פירוש המקרא

שיעורים

117. בהר: אתוון זעירן ואתוון רברבן
/