דפי מקורות

רמב”ן

ויקיפדיה – רמב”ן אנציקלופדיה דעת – רמב”ן תולדותיו והנוגע לשיטתו רבינו משה בן נחמן – תולדות חייו זמנו וחיבוריו בעיקר פרק יד ופרק טז מקורות

Read More »

מקורות לימוד לשבת פרה

מקרא תורה: קריאת שבת  פרה – חוקת (במדבר יט א – כבא) נביאים: הפטרת שבת פרה – יחזקאל פרק לו כתובים: משנה תלמוד והלכה מצוות

Read More »

מקורות לימוד לשבת זכור

מקורות ללימוד עצמאי לשבת זכור ומצוות זכירת מעשה עמלק.
מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד ומן ההלכה ומן המדרש ומן הפיוט ומן הזוהר ומכתבי האריז”ל.

Read More »