דפי מקורות

זוהר לראש השנה – ופירושי רמ"ק

כללות דרושי המועדים בזוהר ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בסודות החגים, ויש ללמדם כאחד שכן החגים אינם נפרדים בהם זה מזה והדרושים על כלל

Read More »

מקורות לימוד לראש השנה

מאת ידידי הרה"ג ר' צבי שליט"א עם הדגשות והדרכות שלו. הוספות ועריכות שלי יבואו בהמשך מקרא ויקרא פרק כג, כג-כה; פרשת המועדות במדבר פרק כט,

Read More »

רמב"ן

ויקיפדיה – רמב"ן אנציקלופדיה דעת – רמב"ן תולדותיו והנוגע לשיטתו רבינו משה בן נחמן – תולדות חייו זמנו וחיבוריו בעיקר פרק יד ופרק טז מקורות

Read More »

מקורות לימוד לשבת פרה

מקרא תורה: קריאת שבת  פרה – חוקת (במדבר יט א – כבא) נביאים: הפטרת שבת פרה – יחזקאל פרק לו כתובים: משנה תלמוד והלכה מצוות

Read More »

מקורות לימוד לשבת זכור

מקורות ללימוד עצמאי לשבת זכור ומצוות זכירת מעשה עמלק.
מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד ומן ההלכה ומן המדרש ומן הפיוט ומן הזוהר ומכתבי האריז"ל.

Read More »

מקורות לימוד לעשרה בטבת

מקרא מצור נבוכדנצר על ירושלים מיום עשרה בטבת מלכים ב פרק כה פסוק א  – ז ירמיהו פרק נב פסוק ד – יא (שני מקורות אלה הם

Read More »