דפי מקורות

מקורות לימוד לשבת הגדול

מקורות עיקריים טור ושולחן ערוך אורח חיים ת”ל ענייני שבת הגדול הנס שנעשה בו ספרי דבי רש”י: סידור רש”י סימן שנב. ספר האורה ח”ב סימן

Read More »

מקורות לימוד ליום הכיפורים

מקרא תורה מצוות יום הכיפורים וכפרתו פרשת תצוה פרשת מזבח הקטורת וכפרת אהרן על קרנותיו אחת בשנה (ועי’ שם על איל הכיפורים של המילואים. גם

Read More »

מקורות לענין קרח על פי קבלה

א. מחלוקת חסד וגבורה והכרעת התפארת ומיאון קרח בזה. סוד מחלוקת לשם שמים הוא מחלוקת החסד והגבורה שמשה שהוא שמים התפארת ממצע ביניהם, וקרח ביקש

Read More »

זוהר על כללות המועדים

דרושים על ענין המועדים בעצמותם בפרשת אמור – לך אמר ליבי שערי אורה   דרושים עיקריים על סדר המועדים אע”פ שספר הזוהר נסדר על סדר

Read More »

מקורות לימוד לשבת החודש

מקורות כלליים לארבע פרשיות מקרא תורה פרשת החודש הזה לכם – קריאת שבת החודש: שמות יב, א – כ להבין פרשה זו בהקשר פרשיות מצוות

Read More »

מסכת מציאות האל

מקורות הלימוד השלמים בסוגיית מציאות האל לפי רשימת ספרי המחקר העיקריים של הראי”ה קוק. רס”ג האמונות והדעות מאמר א’: שכל הנמצאים מחודשים. האמונות והדעות מאמר

Read More »

זוהר ליום הכיפורים

זוהר כללות דרושי המועדים בזוהר ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בסודות החגים, ויש ללמדם כאחד שכן החגים אינם נפרדים בהם זה מזה והדרושים על

Read More »

התשובה – מקורות כלליים

גאונים וראשונים פילוסופים רס”ג אמונות ודעות מאמר חמישי –  (כל המאמר ובמיוחד) פרק ה’, פרק ו’, פרק ח’. סידור רס”ג עמ’ רנח (חלקי התשובה) רב

Read More »

מקורות לימוד לצום גדליה

מקרא רצח גדליהו בן אחיקם: ירמיהו מא, מלכים ב כה, כג-כו להבנת שלימות הענין יש ללמוד מן ירמיהו לח ועד ירמיהו מג מדרש וכי גדליה

Read More »

זוהר לראש השנה – ופירושי רמ”ק

כללות דרושי המועדים בזוהר ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בסודות החגים, ויש ללמדם כאחד שכן החגים אינם נפרדים בהם זה מזה והדרושים על כלל

Read More »

מקורות לימוד לראש השנה

מאת ידידי הרה”ג ר’ צבי שליט”א עם הדגשות והדרכות שלו. הוספות ועריכות שלי יבואו בהמשך מקרא מצוות ראש השנה ויקרא פרק כג, כג-כה; פרשת המועדות

Read More »

רמב”ן

תולדותיו והנוגע לשיטתו רבינו משה בן נחמן – תולדות חייו זמנו וחיבוריו. בעיקר פרק יד ופרק טז מקורות ללימוד שיטתו א. פירוש התורה. ב. דרשת תורת

Read More »

מקורות לימוד לשבת פרה

מקורות כלליים לארבע פרשיות מקרא תורה: קריאת שבת  פרה – חוקת (במדבר יט א – כבא) נביאים: הפטרת שבת פרה – יחזקאל פרק לו כתובים:

Read More »

מקורות לימוד לשבת זכור

מקורות ללימוד עצמאי לשבת זכור ומצוות זכירת מעשה עמלק.
מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד ומן ההלכה ומן המדרש ומן הפיוט ומן הזוהר ומכתבי האריז”ל.

Read More »

מקורות לימוד לעשרה בטבת

מקורות אלה הם למה שמתייחד בו עשרה בטבת, לארבעה צומות באופן כללי עיין בינתיים כאן ולענין התענית בכללות (הכולל יום הכיפורים וצומות התפלה והתשובה –

Read More »