פורים

דפי מקורות ומראי מקומות

שיעורים

שיעורים בשער הכוונות English

שיעורים בשער הכוונות - עברית

מאמרי עד דלא ידע

הבדיחה על התורה שהצליחה

תענית אסתר תשפ”ד – בית ועד לחכמים א] אחד החקירות המעניינות העוזרות לחשוף דברים יסודיים נסתרים הוא השאלה איזה סוג קושיא מפריע לאיזה סוג בן

Read More »

טוב לב משתה תמיד ודרך הרמ”א

שו”ע יום י”ד וט”ו שבאדר ראשון אין נופלין על פניהם. ואין אומרים מזמור יענך ה’ ביום צרה. ואסורים בהספד ותענית. אבל שאר דברים אין נוהגים

Read More »

380. האחדות במקום הבסיסי יותר – אין בין אדר א’ לאדר ב – זוהר תצוה פורים קטן תשפ”ד

האחדות במקום הבסיסי יותר – אין בין אדר א’ לאדר ב – זוהר תצוה פורים קטן תשפ”ד מראי מקומות מאור עינים פרשת תרומה – https://www.sefaria.org.il/Me’or_Einayim%2C_Terumah.1?lang=he&with=all&lang2=he

Read More »

379. שמחה הוא מידה בין אדם לחברו – זוהר תרומה תשפ”ד

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ שלמה פרוכטר שליט”א שמחו בה’ וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב

Read More »

מזל חודש העיבור

יש כל מיני חקירות באחרונים אודות חודש העיבור לפי המזלות שדורשים בהם בפרט מזל אדר דגים, אם כן מה דין חודש העיבור איזה מזל יש

Read More »

בסומי בשעת מקרא מגילה

נראה לי לחדש ולחזור ולייסד את שהיה בוודאי פשוט פעם ונשכח לאורך הדורות, והוא שעיקר חיוב המשתה והבסומי עד דלא ידע איננו מעשה נפרד בשעה

Read More »

שמחת השלום בפורים בדברי הרמב”ם

סיום ההלכות בפרטי הדינים המגיעים אל טעם המצוה כתב רבינו בסוף הלכות מגילה (מגילה וחנוכה פרק ב’ הלכה י”ז) מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות

Read More »

לרצות

הרבי מליובאוויטש: צריך לרצות להגיע עד דלא ידע. מי שאינו רוצה לא יעזור לו גם חבית שלימה של יין. #עדדלאידע

Read More »

בירור ניצוצות

יש אומרים: הגיע אדם למקום חדש ואינו יודע למה יברך ברכה ויברר ניצוצות. האמת: גם אם לא יברך שום ברכה ולא יעשה שום מצוה יברר

Read More »

גבוה חמישים אמה

ר’ יצחק משה חוזר תדיר בשם ר’ אברהם המלאך: עצת זרש הוא יעשו עץ גבוה חמישים אמה. יגידו שהצדיק גבוה מדי ואי אפשר להשיג אותו.

Read More »

מחיר הידע

כולם רוצים לדעת אבל אף אחד לא רוצה לשלם את המחיר. ואלה שמשלמים את המחיר לפעמים לא יודעים שזה יודעים. #עדדלאידע

Read More »

משחקי אבלות

אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד. כל הפורים משחק וצריכים לשחק גם החלק הזה. אבל ראשי תיבות א’כול ב’שמחה ל’חמך.  

Read More »

צומות ורצונות

תחילה רצה המן להרוג את מרדכי. שוב את כל היהודים. שוב נהרג הוא בעצמו. תחילה צם מרדכי. שוב כל היהודים. ושוב יצא המן בעצמו אבל

Read More »

אבלות המן

יש לכוון בצום אסתר גם לזכור אבלות המן וכל משפחתו ולהשתתף בצער אחינו השמאלנים שמצירים על כך שהוצרכנו להרוג את הבא להרגנו.  

Read More »

מדומיינים

ר’ מוטל זילבר: אל תהיו כאלה מדומיינים שחושבים שפורים אינו האמת. #עדדלאידע

Read More »

זה שלושים יום

תענית אסתר בי”ג אדר. וקשה שהרי תענית אסתר המקורי היה בניסן. ביג בניסן אמרה אסתר ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלשים יום. אם

Read More »

Hardware and Software

Some questions can’t be answered in the software you need to upgrade your hardware. Get a different kind of mind. #עדדלאידע

Read More »

יחיד ורבים

הרב אשלג: בנגלה יחיד ורבים הלכה כרבים. בפנימיות יחיד ורבים הלכה כיחיד. #עדדלאידע

Read More »

Dictionaries

Dictionaries are like jails for words. All defined not letting them move around. Let words be fluid! #עדדלאידע

Read More »

ישוב מחשבתו

יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן וגו’. מתחילת הסיפור ועד כאן לא היתה מחשבה. הכל עבד לפי הכללים על אוטומט. ברגע שהיתה מחשבה, ממילא שבו

Read More »

Costumes

The idea is to be so internal that your skin feels like a costume. So you might as well dress as a fireman breslover beggar

Read More »

Listen

Maybe practice drunk listening instead of drunk pontificating one year.  

Read More »

בבית המן

פעם אחת בא השטן והתלונן בפני הקב”ה לומר בניך שקרנים הם. אתה מכיר אותם כאשר הם באים לביתך ביום הכיפורים ואומרים לך שהם רוצים אותך

Read More »

162. זוהר תצוה – ואתה תצוה – וקבלת התורה מאהבה

השיעור הוקדש על ידי אבי מורי שליט”א לעילוי נשמת ר’ שמעון יצחק בן ר’ יקותיאל צבי – יארצייט י”ד אדר. דף מקורות לזוהר ומפרשים א)

Read More »

הוקר רגלך

הוקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך. אין רעך אלא הקב”ה. (כך פירשו בגמרא חגיגה וראה טעמי מצוות הקדושה הטומאה של הרמב״ם)

Read More »

א גאנץ יאר פורים

בצעירותי הייתי הולך לחכם אחד בימי הפורים והיה נדמה לי שהוא אומר חידושים גדולים שאינו אומר כל השנה. עד שנועדתי באחד התלמידים הוותיקים ואמר לי

Read More »

פרישות

אמר רבי פינחס מקוריץ לאברכים, מה יועיל לכם המגיד ממעזריטש, הוא הרי פרוש.

Read More »

מקורות לימוד לשבת זכור

מקורות ללימוד עצמאי לשבת זכור ומצוות זכירת מעשה עמלק.
מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד ומן ההלכה ומן המדרש ומן הפיוט ומן הזוהר ומכתבי האריז”ל.

Read More »

אלל יו ניד איז שמחה

ראשי פרקים משיחה לחודש אדר תשע”ט בחבורת נחקורה ירושלים עיה”ק. 1. רדוקציה רדוקציה בעברית זה המעטה. זה עושה לי תחושה לא יפה. עצוב ומכווץ כזה.

Read More »

עד דלא ידע יג

נפשט את כל האמור באות הקודם לסיפור פשוט. יהודי רוצה לקיים את המצוה של שכרות בפורים. הלך ומזג לעצמו כוס יין, ואז עוד כוס. ובינתיים

Read More »

עד דלא ידע יב

כאשר נכנסים אנחנו לעיין בפלא קניית הדעת מוצאים אנחנו בה עוד מטעמים חדשים. הסיבה שקניית הדעת נחשב לפלא הוא בגלל שהוא בא באור וכלי שלו

Read More »

עד דלא ידע יא

הרבה פעמים מחברים את הידיעה עם ההוראה. עד מי שאמר שאם אינך יכול להסביר משהו לא הבנת אותו. ובאמת שאין זה חיבור שני דברים שונים

Read More »

עד דלא ידע י

רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבד אותו אלא האדם מכבד את מקומו. המקום הזה לאו מקום גשמי הוא בלבד, שדבר זה אין צריך

Read More »

עד דלא ידע ט

פירוש שלישי לסימן האמת של התורה בסיפור החטאים הוא שהתורה הוא אמת הויה. צריכים לדעת שכאשר אנחנו אומרים שהכותב של התורה הוא הויה אנחנו אומרים

Read More »

עד דלא ידע ח

פירוש יותר עמוק לסימן האמת של התורה הוא שמה שהתורה אינה מכסה על פשעי גיבוריה הוא אות שהאמת של התורה הרבה יותר עמוקה מן האמת

Read More »

עד דלא ידע ז

עד דלא ידע ז אמרו קדמונים שמן הסימנים על אמיתות התורה שאינה מתעלמת מפגמי הגיבורים שלה. וכי היא מבקרת ורושמת גם את חטאי הצדיקים הגדולים

Read More »

עד דלא ידע ו

משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אין מתנות לאביונים של פורים כמו עוד פרט במצוות צדקה של כל השנה, או ניסיון לעזור לאביון

Read More »

עד דלא ידע ה

דרך החירות איננה דרך פשוטה ואיננה דרך של פריקת עול כפי שחושבים המסתכלים עליו מבחוץ. הלימוד של הליכה מבלי הסעד לתומכו של כללי התורה הוא

Read More »

עד דלא ידע ד

הוודאות שאנחנו מחפשים תמיד אינו אלא דעת שאינה נובעת מן האגו. והלא הדעת המוסכמת על הכל כמדע אינו אלא הדעת האובייקטיבי. ומהו הדעת האובייקטיבי אם

Read More »

עד דלא ידע ג

השאלה התמידית הוא כיצד יתנהג החכם המכיר בכל הצדדים האפשריים שכלית בעולם שזוקק הכרעה בכדי לחיות בו. להיות יותר טיפש ולא להכיר את צדדי הספק

Read More »

עד דלא ידע ב

עד דלא ידע ב לפעמים נופל לאדם פתאום יצר הרע כזה עצום שהוא אומר לעצמו אני מכיר את עצמי, אני לא מדמיין שאני נבדל מכל

Read More »

סוד אין מוקדם ומאוחר בתורה

משה רבינו: להתחיל מהאמצע. אמרו רז”ל: “אין מוקדם ומאוחר בתורה”. והבנו את זה תמיד כאומר שאין התורה כתובה דווקא על הסדר כהמשך אחד והיא מצורפת

Read More »

דיבורים מימי הפורים תשע”ז

א] אמר, יש כמה אפיקורוסים שנפלו ליאוש מחמת שמקודם כשהתחילו להסתפק והיו שואלים את חבריהם היו נחשבים מאד בעיניהם, יש מהם אומרים שהם כויפרים ויש

Read More »

משה ידבר והאלהים יעננו בקול

פרשיות יתרו ומשפטים סובבים על נקודת מתן תורה. ברצוני להאיר חוט השזור לאורך הפרשיות האלה, והוא שאין סיפור מתן תורה מתחולל כהנחתה של חוקים מלמעלה

Read More »

גאולת הדעת

אני מאלה שמאמינים שהגאולה תלויה בהבנה, הבנת כל דבר הוא המטרה הסופית עבורי, אחרי שהבנתי אני נח, אני מסופק. אני מאלה שלמדו שהבנה כוללת יותר

Read More »

שירה בשורה ישרה

אמר רבי חנינא בר פפא דרש רבי שילא איש כפר תמרתא כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על גבי אריח חוץ משירה

Read More »

קן תפילותי הנידחות

מיום עמדי על דעתי, מעת גיל התבגרותי את עצמי, היווה הפורים קן תפילותי הנדחות. היו רעיוני מסתובבים, רסיסי חיים, פינות הגות נידחות, מתעוררים להם בזמנים

Read More »

The Real Amalek

The Rebbe Reb Bunim of Peshischa Said: In the period when there was a Jewish king and Jewish warriors, the simple interpretation of the wars

Read More »

שבעים אותיות – פורים

עוד יצא לאור פעם הספר המושלם שיקבץ את כל זה ועוד הוספות רבות בהתחדשות, אבל ספק גדול אם יצא לאור לפני פורים השנה, מטרדת הזמן ועצת

Read More »

פורים: דער אנטי סיסטעם יום טוב

פורים פורים פורים לנו לא לא לאלא.. היינט איז פורים מארגען איז אויס לאלאלא ליהודים ליהודים היתה היתה אורה חייב איניש לבסומי לבסומי לבסומי באמבמאבאמבאמ

Read More »