Uncategorized

המחנה הנשאר

אם יבוא עשיו אל המחנה האחת של המעשה והיה המחנה הנשאר של המחשבה לפליטה. או לאידך גיסא.

קרא עוד »

עמל לשמה בצרכי ציבור

פעם היה לי רבי שאמר שכל משנה בפרקי אבות הוא הדרכה שלימה למצב מסוים. למשל משנה זאת הוא הדרכה לאברך כולל: "רבי דוסא בן הרכינס

קרא עוד »

התחלות דברים בדבר ומגיפה

להדפסה הקדמה – פסוק בזמנו תנו רבנן הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר והקורא פסוק בבית משתאות בלא זמנו מביא רעה לעולם

קרא עוד »

סוד ראיתי את רבי מאיר מאחוריו

איתא בעץ חיים שער העקודים ובפרדס שער ממטה למעלה, שכאשר האורות פונים למעלה לחזור ולהיכלל בשורשם אין התחתונים מקבלים שפעם אלא בדרך אחוריים, ולפיכך הארתם

קרא עוד »

מנהג אי לימוד בליל ניטל

מה שמעניין זה לא לצחוק על חסידי בעלזא שעודם מחשבים את סדר זמן הניטל לפי שיטת הכנסייה העתיקה שכבר בטלה מן העולם. מה שמעניין זה

קרא עוד »

שיעור בספר שער ההקדמות

שיעור בספר שער ההקדמות למהרח"ו ימי חמישי משעה 2:00 ועד 3:00 אחה"צ לשעון ניו יורק, משעה 9:00 ועד 10:00 שעון ארץ ישראל אונליין באתר Zoom

קרא עוד »

4. סוד הנסירה

צריך להבין את הדברים עצמם ולנסות לעשות בשלימות ולראות אם יש חטא. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני סיפור האדם שנברא לבדו והיה צריך נסירה לחוה

קרא עוד »