בראשית – התחלת התורה והתחלת העולם

בראשית. אנו מתחילים. המילה בראשית כבר קיבלה אצלנו את המשמעות הכי רחבה של התחלה חדשה, כבר הפך לשם פועל ‘בראשיתי’. להתחיל מבראשית.
לפי הפשט הפשוט מתאר הכתוב את תחילת היווצרות הבריאה. רק לחשוב ולצייר באופן נכון את הדבר הזה הוא כבר דבר לא פשוט בכלל. שכן כל התפיסה שלנו, גם המדע שלנו, נבנית מתוך הדברים הקיימים כבר. ומסתובבת סביב מבני הדברים הקיימים. לחשוב את היווצרות צריך למצוא איזה דרך להמשיך או לקרב את הדבר הזה אל השכל.
הפרק הראשון או הסיפור הראשון של בראשית כולו עושה את זה על ידי המבנה של ששת ימי בראשית. ביום ראשון נברא כך ביום שני כך וכו’. עד השביתה ביום השביעי אותה אנחנו משחזרים כל שבוע העבודה ששה ימים ושביתה ביום השביעי. המבנה הזה הוא המבנה של עבודה הקרוב לנו ביותר, שכן אותה אנחנו חיים ביצירה שלנו כל שבוע. אם כן הכתוב מדבר בשפה זו שהיא הכי קרובה אל התפיסה שלנו של עבודה כדי להיכנס לתוך המבנה הזה את סיפור הבראשית.
כשם שכלל ששת ימים והיום השביעי הוא מבנה שקל ביותר לנו לתפוס, כך תיאר הכתוב את התקדמות העבודה לפי סדר מסוים. כפי שאנו מבינים שאדם בונה ביום ראשון נגיד את הרצפה של הבית ושוב בונה לו קירות ושוב מכניס לתוכו חפצים ואנשים. במילים אחרות בדיוק כפי שבאמת אין הקב”ה צריך מנוחה אלא ‘הכתיב מנוחה לעצמו’ שנלמד מזה, כלומר שנדע את הבריאה מתוך הדפוס המוכר לנו. כך אין הקב”ה צריך לבנות דבר בהדרגה, אבל הכתיב את הכל על הסדר כדי שתהיה בזה תפיסה לפי דרכנו.
***
פה נוצרה בעיה, הבעיה הוא טקסטואלית וגם לגוף הסיפור. טקסטואלית שכן הפסוק הראשון שעליה קרינו את מושג הבראשית אינו נכנס לא לסדר השביתה ולא לסדר בנין הימים. מאידך גם אם נרצה לקרוא אותו ככותרת לכל הפרק או כמין סיכום, עומד בפנינו המילה בראשית כתלויה עומדת לשאלה, או בלשונו של רש”י, ‘אומרת דרשוני’. (צריך להקשיב לצליל הזה כפשוטו. הפסוק אומר הרבה דברים בגילוי. ולפעמים הוא אומר דרשוני’, וכיצד הוא אומר את זה, על ידי השאלה שהוא משאיר פה פתוח בראשית של מה). ואם כל ההתבוננות פה הוא לדעת ראשית, צריכים אם כן למצוא דרך להיכנס אל תפיסת בראשית מן הפסוק הראשון.
סוד הראשון פה הוא שמילת בראשית חוזרת אל עצמה. בראשית פירוש בראשית הטקסט הזה שהוא בראשית. כלומר הסדר הזה של ששת ימים שהפסוק מתאר איך נוצר זה אחר זה יש לו התחלה ואם אין מבינים מאיפה הוא מתחיל אין מבינים אותו. ומה הוא ההתחלה, ההתחלה הוא בתורה שמתחילה בראשית ונקראת בראשית. כלומר ההתחלה הראשונה שממנו אנו מתחילים להבין את הסדר הזה אינו מן הזמן ההיסטורי של בראשית כי אין לנו מבוא לכך, אבל התחילה הוא מאותו מילה בראשית עצמה. כאשר אנו מצייירים לעצמנו המושג הזה שנקרא תחילת התורה, מזה אפשר לנו להמשיך ולהבין את הסדר הנבנה על זה ויהי אור מים רקיע ארץ יבשה מאורות חיות בני אדם שבת.
ופה יש לנו מדרשים רבים בראשית בתורה בראשית בחכמה בראשית בישראל בראשית בתרומה. כל אלה הם שבילים שבהם ועל ידם אפשר לעשות ראשית, ואפשר על זה לבנות את ההמשך.
זה אם כן היסוד הראשון של הקריאה שלי, שכאשר אנו קוראים ספר אנו צריכים לדעת שכך העולם נכלל בתוך הספר הזה, ולהסתכל על העולם שהספר יוצר לך על ידו. המילה הראשונה של הספר הוא בעצמו המילה הראשונה של העולם. ולפי שאנו לומדים דברים מן התחילה אל הסוף אי אפשר להבין את היום השני אם לא הבנו את היום הראשון. במילים אחרות אם לא עשינו בראשית מאיזה סוג שיהיה שעל ידו נמשיך אל השני והשלישי. ובתוך המילה הראשונה כלולה כל התורה ככתוב בזוהר כי הכל בנוי על הכניסה לתוך הספר עצמו, ברגע שיש עולם שמתחיל בראשית ממילא יהיה שאר ששת ימים וששת אלפי שנה ושאר כל הסיפורים.

שבת בראשית תשע”ו

כל התחלות קשות. כלומר מלאות גבורות. כי להתחיל דבר מחדש היינו לחזור ולשאול את שאלות הלמה, מדוע לדבר על סדר הפרשיות, מה יש לנו מזה, מדוע בכלל לחיות, מדוע לעשות עוד פעם מה שכבר נעשה בשנה שעברה, מדוע ללמוד שוב מה שכבר למדנו, לשם מה לחיות עוד מעגל של עוד שנה. ובאמת אם אין חידוש למה לחיות עוד שנה. אם כן נתבע החידוש, וכי מאיפה נובע מעגל החידוש.

בוודאי טוב לשאול את שאלות היסוד שוב ושוב, ובוודאי מי ששואל אותם יש לו בכל שנה תשובות אחרות. לא הרי לימוד שנה זו כלימוד שנה אחרת ולא הרי אמונתי ודעתי וחיי בשנה זו כשנה אחרת, אבל לנסח את הדברים האלה קשה. ברצוני להקדיש את כתיבתי בשבוע זו לסדר סוג של הקדמה לכתיבה זו שלי, להעלות אי אלה נקודות שהתחדשו לי בזה. ואשמח להערות והארות מחברים מקשיבים.

1.

ראשית יש לתת את הדעת על מציאות סדר פרשיות השבוע. שיתפתי בשמחת תורה את דבריו של Yehuda Gizbar שעמד על הכללת הזמן בטקסט. יש להדגיש כי בסדר לימוד הזה, יותר משאנחנו לומדים את הטקסט אנחנו לומדים את הזמן. מי שרוצה לקרוא את הספר עדיף לו סדר אחר מן ההתחלה ועד הסוף (ובאמת השנה השתתפתי עם חברים בסדר לימוד של החומש כולו במסגרת 929, והיה זה לימוד מסוג אחר של לימוד פרשיות השבוע). ובכלל, לא תמיד יש משהו מעניין בפרשה ולא כל הפרשיות שוות, ולכולם מוקצב שבוע בשווה. יהודי אחד אמר פעם שכל שבוע הוא כועס על בעל הקריאה של מנחת שבת, הנה אני רק התחלתי להבין את פרשת שבוע זו והוא כבר קורא לו את הפרשה הבאה.

אבל הלימוד הוא הזמן, או יותר מדויק, החיים, והטקסט אינו נעשה אלא לבוש ומקום ומשל לבטא בו את הזמן. כי יש סדר רציונלי של אדם (אדם II בשפת הרב סולובייציק, או הנהגת המשפט בשפת הרמחל, וכו’) שמתחיל ספר ומעיין בה עד שמסיים אותו, או מתחיל פרויקט כלשהו ומסיים בה עד שמסתיים. וזה סדר של השתלטות התכנון הרציונלי וההתקדמות שלו על הכאוס של היצירה. אבל יש מתחת לכל זה חיים אורגניים, שצומחים בקצב מעגלי שלהם, ששת ימים תעבוד ובשביעי תשבות, קור וחום קיץ וחורף, והסדר הזה לא מתחשב עם מעשי האדם אם הוא כבר סיים את המסכת של החורף, בין אם הנך מוכן בין אם אינך מוכן מגיע הזמן ונהיה אביב.

כך סדר לימוד פרשיות השבוע, כשיש סוג של התחייבות כשלי לכתוב כל ערב שבת על הפרשה, או לקרוא את הפרשה בבית כנסת, מחזיר אותנו לפעימה האורגנית של החיים, לכך שששת ימי המעשה באים לסיומם, בין אם הרווחתי מספיק כסף השבוע בין אם לאו, בין אם למדתי כל ימות השבוע בין אם לאו, אותו שבת באה בסופה, ואותו ביאה מביאה בכנפיה את המנוחה, אנחנו נזכרים שיש חיים שיש יצירה והם הולכים וגדלים ומתמשכים כפי הקצב האורגני שלהם, בעליות וירידות בסיבובים ומעגלים. יש בכך נחמה עצומה ומציאת עוגן בחיים המסחררים האלה.

2.

סדר לימוד הפרשה, כפי שהוא נהוג בכלל ישראל זה זמן רב, אינו להבין דווקא את הפשט או ללמוד אותה בדרך העיון. לומדים שרגילים תמיד לחיות חיים של עיון רציונלי אוהבים לבזות את הוורטים של פרשיות השבוע. ובוודאי יש וורטים שטחיים שראויים לביזוי.. אבל הם יותר קרובים אל הסיבה שלשמה קיימת פרשת השבוע. חז”ל אמרו שתיקנו לקרוא את הפרשיות על הסדר שלא ללכת שלשה ימים בלי תורה. אין הכוונה כי התורה תובעת שלא יהיה ביטול תורה, אלא שהימים תובעים שיהיה בהם תורה. הולך אדם שלשה ימים מבלי רעיון יכול הוא לחשוב שנולד לעבוד ולעשות כסף. שומע סיפור או וורט או משהו והרי הוא מתנחם עוד יש לו חיים של דעת חיים של תורה.

ועוד יותר, הוא מכניס את הטרדות שלו ואת האירועים שלו ואת הכל לתוך הלימוד הזה. נחמד לצחוק על וורטים של בר מצוות ושבע ברכות, אבל גם אם הוורט לא מוצלח, הם מבטאים את הקשר של החיים לדעת. אם תהיה יותר מעמיק תכניס באמת בזה את ההקשר ותקשר אותם במארג של תורה.

אין צורך ביומרות אינטלקטואליות גדולות, שיש להם החשיבות של עצמם, אבל לצורך נחמת החיים די לי שיש לי סוג של קביעות פעם בשבוע לחשוב על דברי תורה. אני אוהב לצטט את הקדמת הרמב”ן לפירושו על התורה שמגדיר את דרך פירושו : “ועתה דע וראה מה אשיב שואלי דבר בכתיבת פירוש התורה, אבל אתנהג כמנהג הראשונים להניח דעת התלמידים יגיעי הגלות והצרות, והקוראים בסדרים בשבתות ובמועדים, ולמשוך לבם בפשטים ובקצת דברים נעימים לשומעים וליודעים חן. ואל חנון יחננו ויברכנו ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם. “

3.

לכן, גם לא כל כך משנה אם המקרא שכח לספר על דינואזורים במעשה בראשית, או אם המבול קרה, או אם באמת נולד אברהם אבינו באור כשדים. זה נהיה משל ונותן מילים לחיים. ובוודאי יש בראשיות ויש אבות ויש בנים ויש מבולים ויש חיים ואדם ובהמה וכל מציאויות החיים. (אבל על זה כבר דיברנו מספיק, לא כזה חשוב ולא ארצה לדשדש עוד בכך) הבר דעת יש לו מילים של תורה ודעת לכל זה, והספר נותן מסגרת וקיום לשיחה ומחשבה. וגם אם הוא חולק על הספר הרי הוא יותר טוב ממי שלא קורא ספר ואין לחייו מסגרת של ספר.

4.

אני מחפש השראה. ככה, יש לי מין באג כזה במחשב שלא מספיק לו סתם הוא רוצה עומק והשראה. מאיפה מגיעה השראה זו, ולאיפה היא הולכת. היו ימים שכולה הגיעה מספרים והלכה אל ספרים. קראתי וסביב מחשבות שקראתי חשבתי, ומילים שקראתי הצטרפו לי לרעיונות ולשירים ולמילים אחרות, ואותם מחשבות ורעיונות כתבתי. בשנה האחרונה יותר שמתי לב, או נהייתי מודע לכך, שמתחלפים לי ספרים באנשים. למדתי שאנחנו חיים בעולם של אנשים, וכאשר אתה מוכן להיפתח ולשתף את המחשבות שלך, ודווקא גם המחשבות הלא גמורות, הלבטים הספיקות הצדדים, ואתה משמיע אותם בקול, ולזה צריך להתגבר על מחסומים של שובה ושל גאווה שלי יש תמיד דברים מוגמרים להציג, ולתת אימון בשיתוף הזה וליצור מקום של אינטימיות ואימון, ואז אותה השראה, בצורה הרבה יותר חייה מוחשית וראלית, אתה מקבל מאנשים.

אם פעם היו רק ספרים שהערכתי וששינו לי את החיים ואת ההסתכלות, וכאשר רציתי להתעורר פתחתי ספר, יש לי היום אנשים, וכל פעם שמגיע שבת או חג או סתם זמן שצריך לי משמעות או השראה, אני מתקשר לחבר, או בודק בפייסבוק, או מתכתב בוואצאפ או מדבר בסקייפ, או פוגש (פחות, כי גיאוגרפיה ועצלנות) , ואותם המילים שחברים מדברים מהדהדים בי ופותחים לי כיוונים של מחשבה ושל יצירה ושל חיים. ושוב אני משתף אותם במחשבות שלי בכל אותם הדרכים הנזכרים, וכך נוצר דו שיח וקיום ממשי של המחשבות בעולם המציאות מקבלים זה מזה ומשפיעים זה לזה.

אז תודה עמיר פריימן יעקב ישראלי מישהי אחרת  Yoel Levy Beraha SellemJoseph Elbaum יוסי הגלילי . וכל שאר הנסתרים, חבריי ידידי ומוריי.
פעם היה לי מנהג כל שנה לקחת ספר אחר על התורה לקרוא בו במשך השנה, היום אני חושב לקחת לי אנשים וחברים, אפגוש אנשים וניצור עולמות חדשים ביחד. ואז בשמחת תורה נקח את אותם הספרים, אותם אנשים, ונרקוד ביחד במעגל על התורה שעשינו השנה.

אני מקווה שיהיו לדברי השנה שומעים, ואשמע אותם, על סדר השבועות ועל סדר החיים, ונגיע למקומות חדשים ומופלאים.

5.

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ.
וְהָאָרֶץ,
השמיעה ניגון,
וסבבה לצד שני,
בוקר טוב,
יום אחד.

הָיְתָה תֹהוּ,
פתחה עיניים,
שוכב לצידה,
בֹהוּ,
ומיטתם תלויה,
עַל-פְּנֵי תְהוֹם
אמרה, טוֹב.

שבת שלום.

DSC_0125.NEF

סיכום תשרי תשע”ו

סיכום

השנה מתחילה עם פחד גדול, נדרש מאתנו משהו חדש ואחר, מי יודע אם יש בידינו בכלל את הכוח להתקדם למשהו חדש, עם כל החלקים וההתניות שאנחנו סוחבים איתנו, ובכלל וכי החדש יותר טוב או יותר רע, בכל מקרה זה מאיים. ראש השנה.

לאט לאט אנחנו מודים, נשתחווים, מתחננים, עושים היכרות עם הלא נודע הזה, לומדים להכיר אותו, להרגיש בבית איתו. יום כיפור הוא הזמן הכי מודגש של הקשר והיכרות עם הלא נודע, עד שאנחנו מרגישים היימיש איתו. יש לנו מקום אהבה בלא נודע בחיק אימא.

אחר כך, ‘ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות’. מלא מטלות מצוות ריקודים נענועים הקפות, יש לנו לבנות בית ליטע כרם לסדר הקנין כל מיני הסתעפויות והתפשטויות שלנו אל החוץ. כאן נאספים חידושים ממש שגדלו בפועל מתוך החידוש. גם יש כאן דין בסוף, של בפועל ממש מסירת פתקין כאשר הפה הפך ספר והספר לאגרת ונשלח לחם על פני המים, ויש מקום שכבר נהיה יותר מדי אין כח overwhelmed מכל זה.

ואז ברגע של העייפות ואיבוד הכוחות יש שניה של הארה בגאולת עתיד עבר הווה כולם נסקרים בסקירה אחת, ותוכן היחוד לא נודע ולא נפרט אבל יש בתוכו הבטחת כל השנה מענה רך וזמן חצי השנה עד פורים ופסח נראה בו יותר ברור מה עתיד להיות עבודת חלקו כימי עיבור הוולד שנקלט בייחוד.

ואחרי הרוח רעש ואחרי הרעש אש ואחרי האש קול דממה דקה ואחרי השם רוח ורעש ואש והם אותו הרעש אבל כבר עבר השם. אמר חכם זן: לפני ההארה, חוטבים עצים ושואבים מים. אחרי ההארה, חוטבים עצים ושואבים מים.

זה אחד מן החוטים האורגים בתוכם הסיפור כולו. וכל הסיפור בדיוק כפי שהוא בספר כך הוא בסופר וסיפור במציאות החיים ממש ובאמת כך היו לי השנה חידושים ממש כידוע ליודעים ואם אין העתיד ידוע אם לאן אבל הספק הפחד הראשוני כבר הוא מובטח להיות חדש, שלא יהיה מה שהיה, ולחרוש בתוך ערוגות מציאויות חיצוניות העולמות מקום שיהיה מציאות בגשמיות אפשר אדם זורע בשעת זריעה וחורש בשעת חרישה וקוצר בשעת קצירה תהא שם תורה ושכרה חידוש שאינו יכול להיות בספר בראשית ברא

שבת בראשית תשעה

אל אלוהי האלוהים,
דרשנוך בסידורים בקשנוך במחזורים,
התחננו בסליחות בקשנו אחיזה בספרים,
עמדנו לפניך בשופרות סובבנוך בלולבים,
רקדנו בפניך בספרים ענינו בצומות,
די
קרענו מעלינו טליתות הרסנו את הסוכות,
נעמוד בפניך ערומים, נתפלל בתחתונים,
נרקוד אתך מופנמים, נבוא אליך מופשטים,
או אז נדע את תשובתך לפונים.

וַיִּהְיוּ שְׁנֵיהֶם עֲרוּמִּים, הָאָדָם וְאִשְׁתּוֹ; וְלֹא, יִתְבֹּשָׁשׁוּ.