Tag: זוהר

156. זוהר וארא – למשה מותר להתחצף – דף כ”ב

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן ריינא ועזרא ולהצלחת התורמים בכל ענייניהם דף מקורות לזוהר שלמדנו והמפרשים שציטטנו א) התחלת פרשה זו מבטאת את הדרמה הסודית

קרא עוד »

155. זוהר שמות – מרכבת יחזקאל הוא פירוש ואלה שמות

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי הנעלה משומעי השיעור תמידין כסדרן הרה”ח ר’ יואל ווערצבערגר שליט”א הקב”ה ישלם שכרו ויתן חלקו בתורה עם העוסקים בה

קרא עוד »

154. זוהר ויחי – כיצד לחיות שבע עשרה שנה במצרים – דף רטז

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי הרה”ח ר’ יגאל הרמלין שיחי’ לזכר נשמת אביו צבי השל בן יוסף הרמלין, לרגל היארצייט י”ט טבת פרשת השבוע

קרא עוד »

ויהי לי שור וחמור

ומה? לעולם מגיע ומתאים לצדיקים שיהיו תחת האורות, שינצנצו ויזהירו כמיטב הסלבס, שיהיה ברומו של עולם הזוהר האורות והנצנצים. לא שזה הם, אלא שזה רמת

קרא עוד »

149. זוהר ויצא – אל מקומו שואף זורח הוא שם – דף קמ”ז ע”א

פתיחת הפסוק בחכמה להאיר באור החכמה שהוא אור הטעמים, על ידי פסוק מנביאים וכתובים שהם פירוש טעמי תורה שכל הנביאים קיבלו נבואתם מסיני וכל דברי

קרא עוד »

147. זוהר חיי שרה – ויהיו חיי שרה – דף קכ”א ע”א – קכ”ד ע”ב

  השיעור היום נתנדב לכבוד שרה אמנו ע”ה לספוד לשרה ולבכותה מיתת שרה הוא המיתה הראשונה שיש ממנה סיפור בתורה. אחד המיתות היחידות של אשה

קרא עוד »