Tag: זוהר

157. זוהר בא – לא להיות כמו איוב – דף ל”ב – ל”ד

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
157. זוהר בא - לא להיות כמו איוב - דף ל"ב - ל"ד
/

א) בא אל פרעה. הזוהר פותח בפסוק אשרי העם יודעי תרועה, וכבר ביאר בענין ראש השנה שלא כתיב תוקעי תרועה או צדיקים אלא יודעי תרועה, 

קרא עוד »

156. זוהר וארא – למשה מותר להתחצף – דף כ”ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
156. זוהר וארא - למשה מותר להתחצף - דף כ"ב
/

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן ריינא ועזרא ולהצלחת התורמים בכל ענייניהם דף מקורות לזוהר שלמדנו והמפרשים שציטטנו א) התחלת פרשה זו מבטאת את הדרמה הסודית

קרא עוד »

155. זוהר שמות – מרכבת יחזקאל הוא פירוש ואלה שמות

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
155. זוהר שמות - מרכבת יחזקאל הוא פירוש ואלה שמות
/

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי הנעלה משומעי השיעור תמידין כסדרן הרה”ח ר’ יואל ווערצבערגר שליט”א הקב”ה ישלם שכרו ויתן חלקו בתורה עם העוסקים בה

קרא עוד »

154. זוהר ויחי – כיצד לחיות שבע עשרה שנה במצרים – דף רטז

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
154. זוהר ויחי - כיצד לחיות שבע עשרה שנה במצרים - דף רטז
/

השיעור היום נתנדב על ידי ידידי הרה”ח ר’ יגאל הרמלין שיחי’ לזכר נשמת אביו צבי השל בן יוסף הרמלין, לרגל היארצייט י”ט טבת פרשת השבוע

קרא עוד »

153. זוהר ויגש – כי אתה אבינו – דף רה עמוד ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
153. זוהר ויגש - כי אתה אבינו - דף רה עמוד ב
/

השיעור  נתנדב על ידי ידידי הרה”ח ר’ יוסף דוד אלבום שליט”א זכות תורת האמת יגן בעדו – חסד ואמת יסובבנהו כל הימים יהודה עושה מה

קרא עוד »

150. זוהר וישלח – כי מלאכיו יצוה לך – דף קס”ה ע”ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
150. זוהר וישלח - כי מלאכיו יצוה לך - דף קס"ה ע"ב
/

גדר מלאך שליח, מילת מלאך תמיד נסמך מלאך של, מלאך של אדם או של ה’. שליח פירושו דבר שמצד אחד אינו העצם ומצד שני הוא

קרא עוד »

ויהי לי שור וחמור

ומה? לעולם מגיע ומתאים לצדיקים שיהיו תחת האורות, שינצנצו ויזהירו כמיטב הסלבס, שיהיה ברומו של עולם הזוהר האורות והנצנצים. לא שזה הם, אלא שזה רמת

קרא עוד »

149. זוהר ויצא – אל מקומו שואף זורח הוא שם – דף קמ”ז ע”א

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
149. זוהר ויצא - אל מקומו שואף זורח הוא שם - דף קמ"ז ע"א
/

פתיחת הפסוק בחכמה להאיר באור החכמה שהוא אור הטעמים, על ידי פסוק מנביאים וכתובים שהם פירוש טעמי תורה שכל הנביאים קיבלו נבואתם מסיני וכל דברי

קרא עוד »

147. זוהר חיי שרה – ויהיו חיי שרה – דף קכ”א ע”א – קכ”ד ע”ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
147. זוהר חיי שרה - ויהיו חיי שרה - דף קכ"א ע"א - קכ"ד ע"ב
/

  השיעור היום נתנדב לכבוד שרה אמנו ע”ה לספוד לשרה ולבכותה מיתת שרה הוא המיתה הראשונה שיש ממנה סיפור בתורה. אחד המיתות היחידות של אשה

קרא עוד »