Day: April 13, 2020

יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 6 – שיטת בעל התניא

שיטת בעל התניא במעלת אשר הוצאתיך ומעלת אשר בראתיך

על פי מאמר ד”ה ששת ימים תאכלו מצות בסידור עם דא”ח וביאוריו.

וביאור מקורות בעל התניא בדברי הכוזרי והרמב”ן והרמב”ם

קרא עוד »