Tag: נדר ושבועה

חג יי וחג ליי

ליל שבת פנחס תשפ”ב וידבר משה את מועדי ה’ אל בני ישראל (סו”פ אמור) ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה ה’ (סו”פ פנחס).

קרא עוד »

פרשת מטות מסעי תשעו

לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. [א] חומר ומרכזיות הנדרים והשבועות נתבאר כמה פעמים, להיות יש הבדל בין דיבור אנושי לדיבור אלוהי. ההוא אמר

קרא עוד »