Tag: יצחק אבינו

148. זוהר תולדות – מי ימלל גבורות ה’ – דף קלד ע”א

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
148. זוהר תולדות - מי ימלל גבורות ה' - דף קלד ע"א
/

תולדות יצחק הם שתיים, לעומת תולדות אברהם שהם ריבוי הנובע מאחד. אסתכל באורייתא וברא עלמא בכל פרט ופרט ולא בכללות בלבד. התורה של בריאת האדם

קרא עוד »

זוהר מתחדש וילך משה

וילך משה וילך משה. וכי לאן אתר אזיל דיימא וילך משה. ויאמר לא אוכל עוד לצאת ולבוא. הא איפכא דהליכה, נפלאה פרשה זו דפתח ביה

קרא עוד »