Tag: זוהר

146. זוהר וירא – הניצנים נראו בארץ – דף צז ע”א – דף צ”ח ע”ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
146. זוהר וירא - הניצנים נראו בארץ - דף צז ע"א - דף צ"ח ע"ב
/

זכות לימוד הזוהר השבוע נתנדב על ידי ידידינו הנגיד החסיד שליט”א להצלחת ראש ישיבת שפת אמת הגאון ר’ שאול אלתר שליט”א יהא רעווא שזכות התורה וזכות

קרא עוד »

143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא
/

כח מעשה בראשית למעלה מהשגת אנוש ובתורת חסד ניתן לנו הכל מבלי שומרי פתח מפחידים אלא בשומרים מחייכים שהם הלבושים שבהם היא מובנת לכל אחד

קרא עוד »

142. זוהר על שמיני עצרת

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
142. זוהר על שמיני עצרת
/

זוהר מלוקט מכמה מקומות קשר שמיני עצרת ושמחת תורה רבדים במשל המלך ואורחיו ובנו – הבן דיעבד ושכל האורחים הם לכתחילה שלא יבואו בשעת שמחתם.

קרא עוד »

סוד האושפיזין

סוד האושפיזין. שפעמים יושב יהודי בסוכתו בימי החג והוא בודד, כי כל חברי בית מדרשו יושבים כל אחד בסוכתו עם משפחתו ואין לו עם מי

קרא עוד »

140. זוהר על האושפיזין – פרשת אמור דף קב ע”ב עד קד ע”א

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
140. זוהר על האושפיזין - פרשת אמור דף קב ע"ב עד קד ע"א
/

לימוד הזוהר לדעת הדברים בשורשם ולא כעמי הארצים המתנות בזכות משה אהרן ומרים כלומר יש להם עבודה פנימית שעל ידי זה שורה חזרת כל שלשת

קרא עוד »

76. כי תבא תשע”ח

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
76. כי תבא תשע"ח
/

זוהר כי תבוא וזמני גלות וגאולה

קרא עוד »

ספרו ופרשת בלעם

א] “משה כתב ספרו ופרשת בלעם וספר איוב” (בבא בתרא יד, ב). אם כולנו מכירים את משה רבינו כ”מחוקק” התורה (כלשון הכתוב פרשת חוקת) כמי

קרא עוד »

זוהר מתחדש וילך משה

וילך משה וילך משה. וכי לאן אתר אזיל דיימא וילך משה. ויאמר לא אוכל עוד לצאת ולבוא. הא איפכא דהליכה, נפלאה פרשה זו דפתח ביה

קרא עוד »