Day: December 24, 2019

דרשה לבר מצווה של דוד אליהו ווייספעלד – ב’ חנוכה תש”פ

מזמור שיר חנוכת הבית. שמחת החנוכה הוא שמחת חנוכת בית המקדש. ומהו ענין חנוכת הבית? שאדם תיכנן בנין שלם לגור בו, ושיכללו בכל פרטיו, עד

קרא עוד »

בקושיית הבית יוסף

תוכן עניינים מספר אור לי על חנוכה בקושיית הבית יוסף ואיכא למידק למה קבעו שמנה ימים דכיון דשמן שבפך היה בו כדי להדליק לילה אחת

קרא עוד »