Tag: דברים פרק ל

דברים פרק לא

וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל – הדברים האלה נראה לי כמעט תמיד במקרא הולך על הדברים שלמעלה ולא על הדברים שלמטה

קרא עוד »

דברים פרק כט – ל

תחילת נצבים הוא המשך הפרשה בסוף כי תבוא בתחילת פרק כט, ומסדר הפרקים כיוון כאן יותר טוב לפי הענין ממסדר הפרשיות. (ודעת הפרשה כנראה כדברי

קרא עוד »