נר חמישי דחנוכה תשע"ח

ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. כל סיפור יש לו השלכות רבות לפי הצד שבו אדם נכנס לו. לפעמים קורה סיפור אחד ולאדם אחד עניינו דבר אחד ולשני עניינו ענין אחר, לפי הצד שהם עומדים בו ולפי המקום שבו הדבר נוגע אליהם. כך למשל אדם עושה מסיבה גדולה לנישואין מלא מעדנים ודרשות יפות ושירים יפים, תשאל את הילדים שם מה היה יספרו לך על הממתקים אשר חילקו והמתנות אשר קיבלו, תשאל את המבוגרים יספרו לך על החברה הנעימה שהייתה שם ועל הדיבורים היפים שנשמעו שם. תשאל את המבין בנגינה יספר לך על המוזיקה הנפלאה שנשמעה שם, וכן הלאה כל אחד לפי מקומו ומה שזה אומר אליו. אבל מי שעשה את המסיבה כולה היתה לו סיבה אינטימית שהוא ייחודו עם אהובתו, וכאשר שואלים אותו על דבר המסיבה הוא עונה את הכוונה האמיתית שהכל היה בכדי שתהיה לו רגע אינטימי חשוק עם חשוקתו. ונכון הוא שהוא עשה את המסיבה כולה ואכן רצה לשמח את הילדים בראוי להם ואת האנשים בראוי להם וכו', אבל בעומק ליבו כל זה אינו נוגע וסיבת השמחה והמסיבה כולה הוא למען יחוד כמוס בליבו אשר אינו יכול לספרו אפילו לעצמו ויש בזה צד בדידות גדולה אשר אף אחד מאלה שהוא משמח איתו אינו יכול לעמוד על עומק תענוגו ושמחתו בזה, אבל על דרך האמת זה מה שכל זה אומר אליו וזה המשמעות האמיתית של כל המסיבה כפי רצון בעל המסיבה.

כך אחרי שמסופר סיפור שלם על כל פרטיו, ונפרט בה בימי מתתיהו בן יוחנן, בימיו כאשר הוא ראה עצמו מנהיג הדור ואחראי על הנהגתו, וכל מה שמשתמע מזה לפי הסתכלות חשמונאי ובניו. כשעמדה מלכות יון הרשעה, והיה בסיפור סיפור אחד של להשכיחם תורתך, שאנשי ובעלי תורה לומדיה ומלמדיה הפריע להם מאד שתישכח התורה, והיה עוד צד להעבירם מחוקי רצונך, ובעלי מצוות הצטערו מאד על הימנעות המצוות מהם, וכל אחד כפי המצווה הנוגעת לו ביותר נגעה לו הצרה אשר מונעים זאת ממנו, כהנים מעבודתם ולויים משירתם וישראל מעבודתם כל אחד כפי דרכו. וכאשר מתוך החושך והאפילה הזו המערבב את כל אחד כפי מקומו ועמידתו פתאום ואתה ברחמיך הרבים, נעמדה נוכח החושך הזה תוקף של אתה ברחמיך הרבים. נראה להם בלשון נוכח אתה ברחמיך הרבים (והיינו בלשון הקבלה הוארו י"ג מידת הרחמים מעתיקא לתוך השכינה הנקראת אתה והתתקפה בהם), ונראה בתוך הנוכחות הזאת רחמיך הרבים המרחמים על העולם, עמדת להם בעת צרתם, והרי נעמד כאן תוקף והתגלות של אתה ברחמיך הרבים, ושוב היה בעמידה זו של רחמיך הרבים צדדים רבים, ומנה מהם רבת את ריבם, ובכך אשר הפריע לו ריב חשמונאים עם יונים, שיש מריבה ביניהם והחשמונאים עומדים בצד אחד של המריבה ואינם יכולים לנצח, רב ה' את ריב עמו, דנת את דינם כלומר נגד שהיה עיוות הדין שגזרו יוונים גזירות שאין בהם צדק והמבטלים את הדין והצדק מן העולם, והתעוררו רחמים רבים ודן את דינם של ישראל והושב הדין על כנו, נקמת את נקמתם זה ענין שלישי כאשר לא היה נקמה ניכרת בעולם שהוא הסתעפות של מידת הצדק בין אנשים, ונקם השם את נקמתם. ואלה הם שלשה קווים באופן כללי שהם מידות שונות של ההתגלות.

ובכל אלה יש להבין הכנסת השם לתוך המאבק של בני אדם, כלומר רבת את ריבם וכו' פירוש שהיה להם ריב ודין ונקמה והשם נכנס תחתם ורב להם את ריבם ודן את דינם ונקם את נקמתם. והיינו סוד הנס שהוא חילוף הדבר המוטל על האדם בהתגלות אתה ברחמיך הרבים, תחת שהאדם יצטרך לעשות דין וריב ונקמה עשה להם זאת אתה ברחמיך הרבים. ועניינו בעבודה הוא שיש דרך שהאדם יריב וידין וינקום וזה הסדר הטבעי. אבל יש סדר ניסי שהוא שיחליף את כל הצדדים האלה באתה ברחמיך הרבים. שעל ידי שמעורר רחמים רבים אפשר להחליף את כל העבודות האלה בהתעוררות רחמים אלה, תחת אשר יש עבודה פרטית לנקום ולריב ולדון נמתק הכל בהתעוררות רחמים אחת, שהוא כמו המפתח הכללי הפותח את כל השערים, והוא דרך המנוחה הקדושה שמחליף כל טורח עבודה במנוחה של רחמיך הרבים שכאשר נפגש עם המניעה של ריב אינו עושה כנגדו ריב אלא אומר אתה ברחמיך הרבים, וכן כאשר נפגש עם המניעה של דין אינו עושה דין כנגדו אלא אומר אתה ברחמיך הרבים, והרחמים הרבים ממוססים כל מניעה ומייחדים כל נפרד ומצילים מן הצורך ליכנס לכל הפרטים ולעשות את כל העבודות הנצרכות נגד כל מניעה, וזה סדר העבודה העל-טבעית שמעטים מאד יודעים אותה אלא מי שיודע לעורר רחמי עתיקא שמחליף עבודת כל המצוות ברחמיך הרבים.

וכאשר נפעל זאת אז מסרת גיבורים ביד חלשים, ושמחו חלשים בכל העולם אשר גיבורים נמסרו בידם. כי גיבורים ביד חלשים אינו תיאור הסיפור שהיה במקרה ישראל חלשים ויון גיבורים ונצחו חלשים את הגיבורים, אלא זהו דרך במלחמה עצמה, שתחת אשר בדרך הטבע הרגיל צריך להתגבר בגבורה נגד השונא נתחדש דרך חדשה ללכת דווקא בחלישות, ומידת החלישות בעצמו יש לו כח לנצח את מידת הגבורה [והיינו בהתעוררות רחמיך הרבים, ובדרך הטבע הוא לעשות מלחמה בדרך גרילה, שמנצל דווקא את העמדה החלשה וגורם לגיבור שיפול דווקא על ידי גבורתו המקשה עליו להתנהג בזריזות וכו']. ורבים ביד מעטים, ושמח כל מי שנמצא בעמדת מיעוט ותמיד הלכה כרבים נגד היחיד ותמיד בדרך הטבע הרבים מנצחים את היחידים, נתגלה כאן הדרך העמוקה שהוא שהיחיד על פי רוב יש לו עומק שאינו מושג לרבים, על דרך שאמרו על ר' מאיר שלא עמדו חבריו על סוף דעתו, ובאמת בכל השנה אין הלכה כמותו, אבל כאשר ניתנו רבים ביד מעטים אז נראה ההארה של המיעוט שיש דווקא מהיותו מיעוט עומק שאי אפשר להיות מושג לרבים. וטמאים ביד טהורים. ושמחו טהורים בכל העולם, כאשר תמיד כל ימות השנה אומרים להם שאי אפשר לנצח קרב בדרך טהרה, וצריך להיות פרגמטי בשדה הקרב הממשי של העולם הזה, והרוצה לפעול בעולם העשיה צריך ללכלך את ידיו לפי טומאת השפלות והמציאות של העולם הזה. ורשעים ביד צדיקים. ושמחו צדיקים בכל העולם אשר תמיד אומרים להם שאל תצדק ודרך העולם הזה שהרשעים מצליחים מחמת אופיו שהוא עולם הרשעה, נפתח פתח שדווקא הצדיקים ינצחו לא במקרה שניתן להם כח אלא הצדיקות תנצח את הרשעות מהיותו צדקות. וזדים ביד עוסקי תורתך. שעוסקי התורה תמיד עוסקים בחכמה של כל דבר והם היפך הזדים שעושים במזיד כלומר מכוונים אל המעשה שבכל דבר ומדייקים בה. ניתן כאן נס ופלא שנמסרו זדים ביד עוסקי תורתך.

ואחרי כל הסיפורים הללו כאשר שמחו כל חמשת המינים הללו החלשים המעטים הטהורים הצדיקים עוסקי התורה כל אחד כפי מקומו ודרכו, אמר כי כל זה מסביב למסיבה, אבל לך, לבעל הנס עצמו למחולל הכל, מה נעשה מכל זה, מה אכפת לך מכל זה, לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. מה שכל זה נוגע אל הא"ס הוא שנעשה חידוש בשמו הגדול ונפתח שם גדול וקדוש בעולמך. והיינו בלשון הקבלה נתחדש יחוד גדול בשם ונתחברו השם הגדול והקדוש שהוא הויה אדני בעולם הזה. ולעמך ישראל המשיגים והמבינים היודעים סוד שמו אלה שאכפת להם יחוד שמו אלה המשותפים ביחוד שמו עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. כלומר כהיום הזה שאין אנו חוגגים את המלחמות ואת כל התשועות שנעשה בימים ההם אלא עומדים לפניך בתפלה ובהדלקת המנורה, כל זה לפי שאנו משתתפים ביחוד הנעלם ולא אכפת לנו מכל הרבים ביד מעטים וכו' אלא אכפת לנו מלך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולפיכך אנו חוגגים את החג לא כפי דעת הרבים ביד מעטים ולא כפי דעת הגיבורים ביד חלשים וכו' וגם לא עושים עיקר מנצחון המלחמה ואפילו לא מזדים ביד עוסקי תורתך, אלא ממה שלך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. ואחר כך אחרי שהבינו יחוד זה באו בניך וכו' כלומר חינכו את המקדש שהוא מקום חלות שמך הגדול והדליקו נרות וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה לא לעשות גיבורים ביד חלשים וכל הסיפורים האחרים אלא להודות ולהלל לשמך הגדול.

נר רביעי שבת חנוכה תשע"ח

אנכי אערבנו מידי תבקשנו. אמרו מכאן לערבות מן התורה. ואע"פ שדחו דהרי קבלן הוא עדיין זה  המקור הראשון ללשון ערבות מן התורה. והיינו אשר שורש ענין הערבות הוא ערבות יהודה על בנימין אצל יעקב לבקשת יוסף. או בלשון אחר עקבות שלוקחת השכינה עבור היסוד. או ערבות משיח בן דוד על משיח בן יוסף.

וענין הערבות בפשטות הוא שכאשר אין הכסף בנמצא אצל עיקר החייב בה אומר הערב אנכי אערבנו. והיינו כאשר הצדיק אבד ואין איש שם על לב, שאבדה נביעת היסוד ואין מי שישים אל ליבו חסרונו, הנקרא זמן הגלות ציון הוא דורש אין לה, אז דווקא יש מי שאומר מכלל דבעי דרישה, והוא אומר אנכי אערבנו. אני אהיה במקום הצדיק המשיח ואשים אל ליבי, אין שם על לב. והסיבה שהוא יכול לעשות זאת הוא בגלל עומק מידת הנאמנות הנמצא ביהודה. שכן שאלו על ערב במה מתחייב אל המלווה וענו בההוא הנאה דקא מהימן ליה משעבד נפשיה. ובנפש יהודה מאיר ביותר דבר זה שמידתו אמונה, והוא יכול להתחייב אל השכינה בנאמנות בלבד, אע"פ שלא הוא שמקבל שפע היחוד אלא בנימין, עדיין הוא יכול לשים את נפשו במקום הצדיק עצמו מדין ערבות. שבההוא הנאה גופא שמאמינים לו שישלם למלווה באותו נאמנות הוא מתחייב אליו. ועל כן אמרה תן מנה לפלוני מקודשת מדין ערב. היינו דין ערב מראה שיש פעמים שצד שלישי מקבל את הדבר בפועל אבל הנאת הנאמנות מקבלת האשה המתקדשת.

ולפעמים יש חפץ ממשי המסמל את נאמנות זו, והוא נקרא ערבון. כמאמר תמר ליהודה אם תתן ערבון עד שלחך. והיינו כאשר יהודה מבקש לה שתאמין לו שישלח לה גדי מן הצאן היא אומרת שהיא צריכה ערבות על כך, כי היא צריכה חפץ להמשיך בו נאמנות זו שהיא הקנאת נפשה אל יהודה מבלי קבלת כסף הקידושין עכשיו. והיא אומרת תתן לי חותמך ופתילך ומטך והוא נותן לה, וכאשר בסוף לא מצאה אומר יהודה תיקח לה פן נהיה לבוז, כלומר אע"פ שלא נגמר אז הקידושין עדיין הערבון נשאר אצל תמר, ומן הערבון הזה נתתקפו פרץ וזרח שהם תרין משיחין הבאים על נאמנות זו שבערבון.

ונמשל כל זה שאחרי שירד הצדיק הנחמד למצרים ויצאה התורה ממקומה וגלתה השכינה זנתה תמר כלתך, אמרה כנסת ישראל בפני הקדוש ברוך הוא במה נאמין לך שעתיד אתה לחזור אלינו, ואמר אם תתן ערבון עד שלחך. ונתן לה הויה חותם ופתיל ומטה. שהם חפצי חותמו של כהן גדול ופתילה שמדליקים בה נר חנוכה ומטה זה מלך המשיח עצמו. וכך איתא שמה שיש לנו בגלות סודות התורה השייכים אל הגאולה כאשר ישקני מנשיקות פיהו ואין עכשיו הזמן לכך הכל בסוד הערבון ששולח הקב"ה לשכינה שיהיה בידה הבטחה. ובמילים אחרות גם בזמן שאין יחוד שלם חי וקיים עדיין חביבותיה גבן כי אנו מאמינים בו, ואז מתקדשים קוב"ה ושכינתיה מדין ערב, שגם אם המנה המגיעה לנו נמצאת אצל פלוני היווני, או נמצאת בזמן אחר עתידי, עדיין מתקדשים מדין ערב. והערבות הזו נפעלת בההוא הנאה שהוא מאמין לנו. והוא הנאת האמונה עצמה גם כאשר אותותינו לא ראינו מאמינים בו ובאותו אמונה רואים מראות אלהים חותמך ופתילך ומטך.

הנאה זו היא הנאת יחוד לראותם בלבד שאמרנו אתמול. שכן ערב יש בו לשון עריבות ומתיקות. מתיקות מיוחדת יש בהתקדשות מדין ערב שהוא עריבות המגעת עד לרקיע ערבות שעליו כתוב לרוכב בערבות. כי ערבות הוא ערבי נחל נצח והוד שאין בהם טעם וריח אלא לראותם בלבד בהנאת האמונה שאין לה מילה אפשר ליהנות מכל עומק הייחוד במקום הפתח כאשר השכינה נמצאת בין רגליו כמבואר סוד חנוכה לעשות את כל היחוד השלם במקום הנה"י בלבד. וכל זה נעשה בשעת הערב דווקא שגם הוא מלשון ערב כלומר כאשר אמונתך בלילות מתקדשת בערב מדין ערב בעריבות תענוג נשיקת היחוד בההוא הנאה דקא מהימן ליה.

נר שלישי דחנוכה תשע"ח

הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. פירוש אין לנו רשות להשתמש בהם לשום צורך כי אם לצורך הראיה שהוא ההנאה שלנו מהם. כלומר שראיה זו בעצמה היא סוג של קשר בין רואה לנראה שאין בה שום לקיחת דבר מן הנראה לרואה אבל הוא יחוד וקשר בראיה בלבד, כנאמר ועינינו תראינה מלכותך. לפעמים אין מה לעשות עם השכינה להזדווג איתה, יש מי שחושב שצריך להמליך אותה יש מי שעובד לה בכל מיני עבודות ויש מי שאינו מבקש אלא לראות אותה, ובראיה זו הוא כל ההנאה שהוא צריך מן המלכות. בעולם הזה אין הנאה זו מובנת לרוב בני אדם שהם צריכים לקיחה של הדבר בכדי להבין שהם מקבלים ממנה משהו. לבד במקום אחד בלבד שהוא האסתטיקה אנו מוצאים משל לזה בעולם הזה, כאשר יש אנשים מועטים שמבינים את הקשר שנעשה כאשר אדם הולך ופשוט מסתכל על מראה יפה, לא בתאוה כמו הסתכלות באשה שיש איתה תאווה לקחתה, אלא פשוט אנשים מוכנים לשלם כסף למוזיאון ללכת ולהסתכל על המראה, ונעשה איזה השתמשות נעלמת הנאה נעלמת בראיה של היופי בעצמו מבלי שום יחסים אחרים ומבלי שיחסר אחד מהם מאומה ביחסי תן וקח.

וכל היופי הזה אינו אלא נמשל להנאת העולם הבא שאין בו אכילה ושתיה ותשמיש, שגם אלה משל פה, והכוונה שאין בו חסרון מנותן ללוקח ואין בו הנאת תשמיש אלא הנאת ראייה בלבד. והוא נקרא יושבים ונהנים מזיו השכינה כלומר רואים את השכינה ונהנים מראייתה, לא מבקשים ממנה כלום או מקבלים ממנה דבר, כסדר רוב עבודת השם או שהאדם מוסיף משהו לשכינה או שמקבל ממנה דבר, אלא פשוט נהנה מעצם מציאותה מעצם ראייתה. אמנם היופי בעולם הזה נותן דוגמא לכך ולכן כאשר נחלקו אנשי עולם הבא מאנשי עולם הזה נאמר יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם, יפיפיותו של יפת ישכן באהלי שם, ודרשוהו בגמרא על אותיות כתב יונית שהן יפות ומתאימות לתורה. כלומר במידת התקשרות אל היופי יש דרך שיהיה כלי נכון לדברי התורה שהם הנאת ראיית השכינה כמו יחס האותיות עם המשמעות שלהם, המבין את היופי עצמו יכול להיכנס מזה לראיית השם שהוא לראותה בלבד.

***

כל החזיון הזה נתבאר לנו כבר מצדדים שונים בזמנים שונים, וכעת נוסיף להביא אותה לעוד אותיות יפים וחדשים. וננסה לתת עוד דרך ומשל בעולם הזה לראות את השתקפויות הענין הזה ואיך הוא מתבטא במקומות שונים. שכן מילות החכמה כולם הם גם פתחים, וכל אדם צריך ללמוד איך להשתמש בחידושי החכמה לא עבורם בלבד אלא גם ליכנס לאותם הפתחים שהמילים פותחים לו, כנאמר בחכמה פותח שערים, וכל הפתחים כולם קשורים זה לזה וכל רעיון יש בתוכו אינסוף שערים הפותח דרך להבין כל שער אחר. ועל הדרך הזה נקראו מקצועות החכמה בדברי רז"ל שערי בינה, כנאמר חמישים שערי בינה נבראו בעולם, וביאר רמב"ן שכל שער עניינו כמו מקצוע אחר של החכמה המתמטיקה שער אחד הפיזיקה שער שני וכו'. והחכמה הוא להאיר את הפתחים שבכולם, להדליק את הנרות שהם דרכי החכמה השונים המסתעפים לשבעה ושמונה בפתחי הבתים, שמי שהוא חכם אמיתי בשום חכמה יכול להשתמש בה כפתח לבוא אל חכמה אחרת ודרך אחר. וכך מי שהוא חכם בכל יום שהוא מבין דבר מתוך אספקלריא אחת ממילא זה פותח לו שער להבין את כל העולם כולו על ידי שנכנס בשער זה, לא שמן החכמה הזו נובע הכל, אלא יותר שהוא כמו דרך ושער ופרוזדור לדבר הבא ומזה לענין השלישי עד שיודע הכל.

על הדרך הזה בלבד אפשר להבין את מושג שורש כל החכמות בתורה, שבוודאי אין דרך להסיק את כל החכמות מאותם מילים של דברי התורה באופן של היסק, והאופן הזה עקר בכללותו. אבל הוא אותו הענין שדברנו אתמול כאשר יש השגה בדברי תורה בדרך של הולדה, שהוא מה שאני קורא היום לראות בכל דרך של חכמה שער ופתח, שהוא גם כמו פתיחת שערי הלידה שיצא מזה הוולד, על ידי זה הדרך אפשר להבין שמי שיש לו השגה כזו בתורה הרי הוא יכול לשמש לו שער לכל החכמות וכן כל החכמות יש להם שערים ומבואות ופרוזדורים אליה. כלומר בכל פעם שהוא קורא דבר חכמה חדשה ביפיפיתו של יפת או בכל מקום אחר הוא מבין אותה לא כחסימה אלא יודע לראות בה את השער וממש מבין בזה הסתכלות חדשה להיכנס אל התורה דהיינו משמעות החכמה הפנימית ואיך היא מקשרת את נשמתו לאין סוף. אמר הבעש"ט הלומד מחבירו אפילו אות אחת קורא לו רבי אלופי ומיודעי, לא בגלל אותו האות אלא כי תכונת דברי תורה בקדושה שהם פרים ורבים, ואותו האות אחת יכול להיות כמו זרע לאינסוף חידושי תורה. וכך אפשר לראות את הדבר הזה בפשטות שכל מי שהוא חכם בכל דיספצלינה הרי החכמה הזו בנוסף על החומר שלה הוא גם דרך של חשיבה, ועל ידי שאדם מתרגל לחשוב לפי דרכה הוא מבין דרכים חדשים לחשוב ולראות את כל העולם והתורה ועבודת השם. דרך משל כמו שחכם אחד גדול ממדעי המחשב אומר שהחכמה של המחשב הוא לא רק חכמת מחשב אלא שהיא אופן מסוים של חשיבה שיש לאנשים מסוימים מטבעם, ואכן כתב ספר שלם לדרוש בדברי תורה לפי המושגים של אותה החכמה, אע"פ שאין לו שייכות לוגית כלומר חומרית עם החכמה עצמה.

ועל ידי כן נפתח לנו עוד פתח להבין את יחס התורה לשאר חכמות ומה הכוונה כאשר אנו אומרים שיש פגם בחכמות שאינם תורה. שהפגם הוא בכל חכמה שהיא חסומה בעצמה ואין האדם רואה אותה באופן של הולדה. ואכן יש מי שלומד תורה עצמה בדרך שהוא חכמת יון שרואה בה משהו סגור ומסוגר בעצמו מכל צד ואין היא פותחת לו פתח לראות את כל העולמות כולם באור אחר. ואינו מחדש כל יום חידושי תורה לפתוח פתחים חדשים במציאות להבין ולהשכיל על ידם. האיש הזה אע"פ ששכרו איתו הרי אינו לומד תורה לשמה וממילא גם רואה במילות יפיפיתו של יפת סתירה לתורתו שאינה בעצמה אלא מקרה פרטי של חכמת יון. אבל מי שלומד תורה לשמה כלומר לשם ה' לשם לעשות פתח בד' שהוא העולם הזה שיאיר בתוכו מן הפתח או מן החלון או משולחנו ודיו אור הא"ס, הוא רואה גם בהבנת צורה אחרת פתח חזרה לאותו תורה או פתח לאלהות עצמו, והכל ענין אחד אצלו.

***

בדרך הזו נחזור לפרש את פשטות האור והשמחה של חנוכה. שידוע לכל ענין האור בתוך החושך וכו'. אבל הבנת הענין עד שורשו במעשה בראשית הוא גם הבנתו בציור הכי פשוט של הנפש ובו נכלל גם כל עומק ההארה. והוא מה שבנפש הכי פשוט כאשר מגיעים זמני החורף נופל סוג של דכאון על העולם, כאשר השמש שוקעת מוקדם יותר ורק קם אדם ויוצא לעבודתו ועוד לא חזר וכבר שקעה חמה ויש חושך בעולם. ויש אנשים שמושפעים מזה יותר או פחות אבל יש בטבע קשר בין החושך הזה לבין הדכאון. שכל אחד יכול להבחין אותו בנפשו. ולפעמים יש אנשים שממש נופלים מזה לדכאון כל חורף ויש לזה שם מדעי, והפתרון הרפואי לזה הוא לקנות אור גדול שעושה אור חזק בביתו כאור השמש בימות הקיץ או קרוב לה ועל ידי זה מתרפא דכאונו. אבל כך באופן מסורתי מבינים בני אדם שבזמן החורף כאשר נחשכים הלילות מוקדם בעוד הנפש של בני אדם ערה ואמורה להיות מאירה, עושים הדלקות להגביר בה האור, והדלקות אלה ממש מוסיפים בנפש שמחה כנאמר אור צדיקים ישמח. לפעמים דבר שנדרש עליה כל כך ואתה עובר ברחוב בליל החורף ומרגיש את הדכאון האפרורי של זה ופתאום רואה נר חנוכה או נר יפה אחר מאירה מהחלון והיא מרחיבה את הנפש באורה ואתה מבין טעם המצוה באופן הכי פשוט ואמתי של העניין. ואתה רואה שלא ישראל בלבד נהגו במנהג הזה גם לנוצרים יש מנהג להגביר אורות בתקופת טבת וגם זה כנראה שורשו יותר קדום מהם. ובגמרא מצינו בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו ופירש רש"י שהסכנה הוא שהיה לזורואסטרים חוק שלא להדליק אור בזמן מסוים אלא בבית הע"ז שלהם. כלומר ממש בחנוכה מבינים העובדי ע"ז האלה שיש לעבוד לאלהים באור, אלא שהם אוסרים זאת לנו ולכן לעומתם צריכים אנו להסתיר את האור בבית.

אמנם אין הארה זו מחליפה את אור השמש בתקופת תמוז כמובן, אבל מורגשת סוג של שמחה עמוקה יותר בזה שנתהפכה החושך לאור על ידי מעשה בני אדם שהדליקו נר יפה. אשר העמקה זו היא בפשטות כמו כל דבר שמגיעה לאדם במאמץ אחרי הקושי יש בה שמחה והארה כפולה, שמחת הדבר עצמו ושמחת ההתגברות על המאמץ, ויש בה טעם יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, שהוא טעם וסיבת העולם הזה, שנעשה אור במעשה בני אדם ולא מלמעלה.

ואם נלך אחורה לסיפור תולדות אדם נמצא שזהו המועד הראשון שנקבע ביצירה, כאשר אמרו במסכת עבודה זרה שאדם הראשון ראה הימים מתמעטים וכו' וישב שמונה ימים בתענית עד שראה שהם מאריכים והולכים אמר מנהגו של עולם הוא קבע שמונה ימים טובים, לשנה אחרת קבע לאלו ואלו ימים טובים. ואחרי זה נשתלשל מדבר זה עבודה זרה. וראה איך זה מקביל לחנוכה כאשר הבינו רבים ונמצא חנוכה שורשו מן החג הראשון שקבע אדם ביצירה והוא החג היותר טבעי במובן הזה. והנה בשנה הראשונה ישב בתענית ועשה תשובה כי חשש שעל ידי מעשיו חוזר העולם לתהו ובהו וחושך, כלומר מעט מעט מתבטל מאמר יהי אור וחוזר העולם לחושך שהיה קודם לכן, עד שראה שהוא מאריך והולך אמר מנהגו של עולם הוא. אבל בוודאי שתשובתו ותעניתו של אדם הראשון לא לחינם ולטעות היה אלא באמת היה בזמן ההוא חשש שיחזור העולם לתוהו על ידי חטאו, ועל ידי מעשי אדם הראשון בתענית זה הוא שנקבע מנהגו של עולם זה שהאור חוזר להאיר. ולפיכך עשה לשנה הבאה לאלה ואלה ימים טובים כי שמחתו על תחילת חזרת האור לא היתה כשמחת האור הראשון בלבד אלא היה בה שמחה כפולה פעמיים על החזרה ועל החזרה של האור מתוך החושך כלומר מתוך התאמצות ותשובת אדם הראשון. וכמה מתאים שהחג הזה מהיותו ראשוני וקשור אל הטבע ומנהגו של עולם נעשה לחוק לעבודה זרה, ורק במסירות נפשם של החשמונאים שלחמו נגד הע"ז ומנהגו של עולם של היונים חזרו לקבוע לשנה אחרת שמונה ימים טובים בהלל והודאה. שהוא ההודאה על האור שאומר שאינו מנהגו של עולם בלבד אבל מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית ובלילה אשר קדשנו במצותיו וצוונו להדליק.

ואם נלך עוד אחורה אל היצירה עצמה נקרא הארה זו השלג. כי קור החורף יש בה מיתה לכל הצמחים והוא היפך הגשם שמצמיח את הצמחים. אבל נוסד ביצירה השלג שהוא גשם יותר עמוק ויש בו טובות עוד יותר עמוקות מן הגשם של הקיץ, כאשר אמרו במסכת תענית שיפה שלג להר ארבעה פעמים כמטר לארץ, ועוד השלג הוא כבחינת כולו הפך לבן טהור הוא שהוא לוקח את האפרוריות של ימות החורף והופך אותו ללבן עוד יותר עמוק מזו של החמה בקיץ, והיא מוסיפה אור עד שגם אור הלבנה מאירה ביותר מהשתקפות שלה בשלג. ועל כן כתיב הנותן שלג כצמר וגו' ישלח דברו וגו' מגיד דבריו ליעקב וגו'. שעל ידי השלג שנעשה כצמר ומכסה את הצריך כיסוי ומחמם אותו כך שולח קרחו וכו' אבל בסוף התכליתי שלו ישב רוחו נכנס רוח אלהים בתוך השלג ונוזל מזה מים חיים, וכך באותו דוגמא מכל השלג והחושך המגיע כאשר מפיחים בהם רוח הם נוזלים ויוצא מהם מים חיים של דברי תורה חדשים.

נר שני דחנוכה תשע"ח

אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר חנוכה. לכל הדברים יש שורשים רבים, וככל שמתקרבים להבין שורשם כך יודעים אותם יותר. ויש רבדים רבדים של שורש אשר כל אחד חותר לפי דרכו להבנת שורש ענין אחד על פי דרכו יש מי שחוקר אחרי ראשית הדבר בהיסטוריה ויש מי שחוקר אחריו בסברא והגיון הלב ויש מי שחוקר אחריו בתורה. ואצל כל דיסציפלינה נקראת הבנה שלמה כאשר מגיעים אל שורש הדבר ורואים בדיוק איך הוא מסתעף ממקורו. כך במקצוע ההלכה הרי שורש הכל בתורה ויש לה בית אב שהגיעה מהר סיני ועד למשנה וגמרא וספרי הלכה וכו', והתלמיד חכם המבין יודע שורש כל דבר והסתעפותו מן המקרא ועד למשנה ברורה. כך בסדר לימוד התורה מתחילה בכל דבר לשאול מנא הני מילי דאמר קרא וכו'. לפעמים מגיע מצווה או אמירה שאתה שואל עליה מהיכן והתשובה אינה מספקת. כאשר נזכרו בגמרא לשאול בסוגיית חנוכה (שבת כג, ב) על נוסח הברכה והיכן ציוונו להדליק נר חנוכה שאנו אומרים אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. וצריך לדעת לקרוא שאלה זו בכל רבדי משמעותה, כלומר עומד אדם ומדליק נר חנוכה ואומר אשר קדשנו במצותיו וצונו, כלומר הוא מזכיר את שורש הפעולה שהוא עושה כאן להדליק נר חנוכה מאין נובע קדושתה ועשייתה ואומר אשר קדשנו במצוותיו וציונו, והיודע לקרוא את נבכי הדברים יודע שבברכה זו ממש הוא מביא את הקדושה הזו אשר קדשנו במצותיו אל הדלקת הנרות שהוא עושה. וכאשר אין אנו מוצאים את שורש הקדושה הזו בסדר לימוד התורה הרגיל עומדת כאן השאלה פתוחה והיכן ציוונו? ומאיפה לוקח אדם את הרוח ואת החיות ואת הקודש להדליק נר חנוכה?

ההלכה הפנימית שבתורה שבעל פה נובעת לא מתוך הכתוב בספר התורה אלא מתוך לב החכמים. ולב החכמים הלא הוא דבר שנובע מגוף היצירה. כלומר חכם שיש לו לב לדעת ועינים לראות והוא מבין את תהליכי היצירה ואזנו קשובה אל רחשי הבריאה הוא יודע משם מאליו מה לתקן. כאשר אמרו על אברהם אבינו שהיו שתי כליותיו כמו שני רבנים והיו מלמדים אותו תורה. וכך בכל מצווה כאשר אנו מחפשים להבין שורשה עד סוף משמעותה לפנים ממה שאפשר ללמוד בנגלה וכל הספרים צריך לדעת איך הוא נובע מתוך כל מעשה בראשית. וכך בהקדמת ספר הזוהר דרש י"ד מצוות על סדר פרשת בראשית איך נובעים המצוות ממאמרי בראשית, כי זהו ההקדמה לכל דבר פנימיות התורה והמצוה לדעת איך הוא תלוי לא באות הכתוב בלבד אלא ברוח הנובעת מתוך בראשית. וכך כל המצוות שמדרבנן שאינם נסמכים על הפסוק בעצמם הם נובעים מתוך הקשבתם אל עצם הבריאה בנפשם. ולכן התשובה לשאלה והיכן ציונו הוא בזה שציוונו להקשיב אל חכמים מלא תסור בשלילה ומשאל אביך בחיוב. ואם כן נברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשמוע דברי חכמים, עדיין היכן ציוונו להדליק נר חנוכה. אך לא תסור אינו אלא חץ המורה אותנו להסתכל אל עבר לב החכמים, ומתוך הגילוי שהם מגלים בעיקר היצירה אנו מתקדשים ומצטווים להדליק נר. ומה שנאמר מלא תסור הוא רק מראה מקום באיזה עולם צריך אדם להסתכל בכדי למצוא קדושה זו, בעולם של החכמים, וברגע שימצא את עצמו באותו עולם ממילא ידע את קדושת מצוה זו וכמו אברהם אבינו שידע את התורה משתי כליותיו. או בלשון הרש"ש בהקדמת חנוכה כל מצוה דרבנן שאנו עושים הוא בכללות בפרצוף המלכות הנקרא אצלו יעקב ורחל.

במילים אחרות מצוות דרבנן הם נובעים מתוך ראייתם בגוף הבריאה, והנכנס לעולמם וליבם של חכמים ממילא יודע ורואה קדושת המצוות ההם. ובזה יובן ההבדל שבין מצוות דאורייתא שאנו עושים לזכר ניסים ומצוות דרבנן, שהמצוות דרבנן נקראים פרסומי ניסא ומברכים עליהם שעשה נסים לאבותינו. ואילו המצוות דאורייתא כפסח וסוכה אע"פ שהם זכר ליציאת מצרים אינם נגדרים כפרסומי ניסא ואין מברכים בהם שעשה ניסים. כלומר המצווה דרבנן הוא מקושר בעיקר שורשו אל הנס עצמו, שהחכם רואה שהנס הזה מחייב אמירת שירה. וכאילו הנס עצמו הוא שגורם למצוה שתבוא. מה שאין כן במצוות דאורייתא שאין הנס עצמו גורם למצווה אלא יש ביניהם משהו שהוא הפסוק הכתוב בספר התורה. ובוודאי גם כל מצוות התורה נובעים ממעשה בראשית אבל במצוות דרבנן נפתח ביותר פתח זה לראות איך הם נובעים מתוך חיוב המציאות גופא ולא ממה שכתוב. כלומר המצווה הוא פרסום הנס ובלשון הרמב"ם להראות ולגלות הנס שקרה במציאות. וממילא מובן שנשים חייבות בנר חנוכה ובמקרא מגילה ובד' כוסות שאף הן היו באותו הנס, ולפי נוסח הרש"ש האמור למעלה הוא פשוט שכל מצוות אלו שייכים בפרצוף הנוק' שהוא מקום מצוות דרבנן ולפי דברינו עניינו שהוא נובע מתוך ראיית המציאות הבראשיתית עצמו.

יודעים היו חכמים שיש מדבריהם שיש לו שורש בתורה הכתובה יותר ויש שאין לו שורש בתורה. כאמרם בחגיגה היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו החגיגיות וכו' כהררים התלוים בשערה הדינין וכו' יש להן על מה שיסמוכו והן גופי תורה. במילים אחרות, יש הלכות הנובעות באופן טבעי וברור מתוך התורה. ויש הלכות הנובעות ממנו בדרך סיבה ומסובב אבל הוא סיבה דקה מאד ונראה כשערה במושכל ראשון. ויש הלכות שנביעתם מתוך שורשם הוא בדרך נס, ואין להם על מה שיסמוכו. כמו שאנו אומרים במצב שאין בו תקוה טבעית שאין על מה להישען. אבל הם ניסים. כאשר אמרו מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדים. כלומר יש אותיות בתורה שהם עומדים בדרך הטבע אפשר להבין התחלתם ואיך הם מסתעפים מזה ואיך הם מגיעים לאיפה שהם עומדים. אבל יש אותיות בתורה שהם בחינת מנצפ"ך צופים אמרום, כלומר הם שייכים אל חכמים ונביאים שרואים במציאות דברים אע"פ שאינם כתובים. ומשורש אלה הוא מ' וס' שבלוחות שהיו עומדים בנס ולא היה סביבם מה שיסמכם, וכמו היתר נדרים פורחים באוויר. וכך מצוות דרבנן הנובעים בעצמם מתוך ראיית הנס בעולם הרי גוף נביעתם אף הוא בדרך נס, שאין לו על מה לסמוך בתורה. וכאשר אמרו ביומא על חנוכה שלא ניתנה להיכתב ולא חיפשו לה אפילו רמז בתורה. וכאשר שאלו במסכת שבת מאי חנוכה לא ענו במקור מן הכתוב או אפילו מן המשנה אלא מן המציאות עצמה שכשנכנסו חכמים להיכל וכו' עד סיפור תקנת חכמים שבאותו הדור חנוכה. ואלה המצוות שנובעים בדרך נס מכליות החכמים שייכים למידות החכמים והנביאים הנקראים נצח והוד שהם שתי כליות שהיו מלמדים תורה לאברהם אבינו.

***

נקשר כל זה אל הדרך שדיברנו אתמול. ונאמר כך. יש הרבה שורשים של אמת. יש מי שמחפש אמת במה שיש לו הכי הרבה על מה להישען, וככל שלדבר יש ראיות רבות ועמודים רבים לעמוד עליו כך הוא יותר נכון ותקף בעיניו. בגישה הזו מרבים להיסמך על הנודע מכבר ובגישה זו צריך אדם להישמר מאד בכל הדברים שהוא יודע כבר ולאסוף אותם כנכון בכדי שיתנו יותר תוקף לדברים הבאים שילמד. הגישה השניה הוא גישת והיכן ציונו מלא תסור. או כמו שאמר רב אחד לתלמידיו ששאלו היכן כתוב החידוש שאמר להם – "תביאו עט ואכתוב". ההולך בגישה זו אינו שומר על הדברים עצמם ומילותיהם שיתנו לו אמתיות אבל הוא שומר בעיקר על העט המאפשר לו לחדש חידושים. הוא שומר על כח ההולדה שלו יותר משהוא שומר על ילדיו. שכן ילדיו הקיימים כבר קיימים ויש להם גבול, אבל כל עת שכח ההולדה שלו קיים הרי יכול להוליד ילדים עד אין סוף. וזה נקרא שומר הברית ששומר את כח ההולדה שלו ודואג בעיקר שכח היצירה שלו לא תיפגם ויוכל להוליד בכל עת דברים. ויש לשמירה זו זהיריות אחרות שצריך להיזהר בהם להישמר מדברים המפסידים את החידוש ואת ההולדה והם הקפדות אחרות מההקפדה שצריך אדם לשמור על הדברים שכבר הוליד. ולכן לפעמים מסתכל אדם ההולך בדרך הפשוט של שמירת הנמצא לו ומקפיד על עשין ולאוין השייכים לזה ורואה את חבירו ההולך בדרך ההולדה ותמה עליו איך אינו מקפיד על הדברים המפסידים והוא נראה מסתכן, ולאידך הוא מקפיד כל כך על דברים הנראים פעוטים בעיניו.

במובן אחר זהו ההבדל שבין שכל לבין אמונה. ואמונה פה אין פירושו להחזיק ברעיונות שכליים מסוימים בתוקף, שזהו אחרי הולדת השכל. אבל אמונה פה פירושו הכח שנוותן תוקף לאדם להוליד את השכל. במונחים פיננסיים זהו ההבדל שבין החוסך את כספו לבין המשקיע אותו. אמרו חז"ל בירושלמי טבן חמשין דעבדין ממאתן דלא עבדין, טוב חמשים שקל מושקעים שעושים פירות ממאתיים שקל בחשבון החסכון שאינם עושים כלום. וההשקה במהותו היא מסוכנת, היא מבוססת על אמונה שההשקה הזו יכולה להניב תשואה יותר מן הסיכון שלקח. כי הוא הולך בדרך של הולדה ולא בדרך של שמירה. ואמונה והולדה גם הם נקראים נה"י. במובן אחר הם נקראים כתר אבל זה כי העצות האלה של ההשקה שהם יתר על חיוב השכל, שכן השכל הוא עקר הנקרא ריקנות האאנליטי, שאי אפשר להוליד מתוך הנחה שכלית בדרך שכלי יותר ממה שכבר מונח בהנחה עצמו. ואם כן אין כל חידוש. אבל האמונה מאפשרת לאדם ללכת הלאה מן השכל ולחדש מתוך גרעין השכל חידושים שהם יותר ממה שמונח אצלו כבר, כמו המשקיע את כספו שמולידה לו פירות הרבה יותר ממה שנמצא בכסף עצמו.

***

נווהגים לדבר בחנוכה על אתונה וירושלים יון וישראל איך נקשרו ואיך נפרדו ובמה ניתנו גיבורים ביד חלשים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך. והנה לימדו כל ענין בעיון צריך להתחיל מן הסוגיא שלו בגמרא. ואם מחפשים שורש בגמרא לוויכוח חכמי ישראל וחכמי אתונה צריך ללמוד את סוגיית סבי סבי אתונא בבכורות (ח עמוד ב), ורבינו נחמן בליקוטי מוהר"ן מסימן כג ועד סימן לג עסק לפרש את השאלות ששאלו סבי דבי אתונא – כלומר זקני אתונה שהם חכמי יון כפי הסיפור שם שרצו להתווכח אם חכמי ישראל חכמים מהם או לא, ושאלותיהם ששאלו מרבי יהושע בן חנניה ותשובותיו. וראשית דיבורם היה מענין הולדת הנחש אשר המתבונן בדברים אלה ידע לאן הם מכוונים. אך נדבר על שאלה אחת ששאלו ובו התחיל לפרש בליקוטי מוהר"ן סימן כ"ג. שאלו סבי דבי אתונא לרבי יהושע אימא לן מילי דכדיבי. אמור לנו דבר שקר. אמר להם הוה ההוא כודניתא דילידא והוה תלי ליה פיתקא וכתב ביה דמסיק בבי אבא מאה אלפא זוזי. היה לנו פרידה שילדה והיה תלוי שטר בצווארה שחייבים לבית אבי מאה אלך זוז. אמרו לו וכי כודנייתא יכולה להוליד, אמר להם היינו מילי דכדיבי.

שאלו סבי דבי אתונא למהות האמת, ואמרו אם יוכל להגיד לנו דבר שהוא דוגמא של שקר נדע מהו האמת. שאלו בדרך החידתית אימא לנו דבר שקר. חשבו הם אם יגיד להם דבר ללא בסיס ידעו שהוא שקר. אמר להם השקר הוא שהפרידה ילדה ועל צוואר הוולד היה רשום שטר חוב אלי. פירוש השקר אינו מה שאתם חושבים מה שאין לו בסיס מוצדק, השקר הוא הפרידה שנראית טובה ויפה אבל אינה מולידה.

ובאותו שקר כתוב שטר חוב ריק. פירוש הנה כתוב בתורה מדבר שקר תרחק, אבל משמעות לפי הפשט במילים אינו אלא שלא ישקרו במשא ומתן. במילים אחרות המקור לאיסור השקר מן התורה אינו באמירת דברים שאינם כן במציאות, אלא בהבטחת דברים לאנשים ולא לקיים אותם. במילים אחרות הנושא הוא יותר אמונה מאמת. כאשר מישהו מלווה כסף ממשי לחבירו הרי אותו הכסף מוליד כאשר חבירו עושה איתו עסק ויש לו מאיפה להחזיר. אבל אתם כל האמת שלהם הוא כמו הפרידה שמולידה ובפיה שטר חוב. שאין האמת שלכם יכולה להוליד כי הוא עסוק בביסוס דברים על בסיס דברים אחרים ואינו יכול לעוף באמונה. שקר אין לו רגלים פירוש נה"י פירוש הולדה, אמת יש לו רגלים כלומר הוא יכול ללכת הוא יכול להוסיף ולחדש.

נר ראשון דחנוכה תשע"ח

בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים כן תחננו ותלמדנו. עבור ביטחונם השיגו את התורה וכן תחננו ותלמדנו. ומה ענין בטחון אצל תורה, אלא שיש תורה הבאה בדרך ששת ימים תעבוד, שמתייגע אדם בסוגיה ומהלך דרך כל סברותיה עד שמגיע אל הבנתה. וכמו רב המתיישב לפני השבת להכין לו דברי תורתו שיאמר בשבת. ויש תורה הבאה בדרך וביום השביעי תשבות, שאינה באה דרך הקדמה וסיבות הגיוניות אבל היא נובעת מתוך שורש התורה מאליה. וזה כמו הרב שאינו מכין שום דבר לדרשות השבת שלו אלא עוסק בסדר לימודו הרגיל הנצרך לנפשו, ויש לו בטחון שכאשר תבוא עת הדרשה יהיו לו דברי תורה חדשים לומר. וזה הדרך הוא השגת התורה של בעלי הבטחון כאבותינו שבטחו בך, אחרי שהאמינו בו והלכו אחריו במדבר ובטחו בו וקפצו לומר נעשה ונשמע ולא ידעו מהו התורה שיגידו, כך למדו חוקי חיים וכן תחננו במתנת חינם ללא הכנה שכלית ותלמדנו מפיך.

ובדבר זה נחלקו בית שמאי ובית הלל בעיקר שורשם, ששמאי אומר מחד בשבת לשביך, רואה אדם בהמה נאה לוקחו ומזמינו לשבת. רואה אדם דבר תורה נאה רושמו בפנקסו שיאמרנו בדרשה הצריכה לכך בשבת או בעת רצון. אבל הלל מידה אחרת היתה לו שאמר ברוך השם יום יום. אינו שומר לו דברים לעת הראוי להם אבל באותו רגע שמתחדש לו חידוש דורשו מיד ומפרסמו לרבים, ואינו דואג מה יהיה לו להגיד בשבת כי יש לו בטחון בה' שיספיק לו וילמדנו את התורה הצריכה לו יום יום. וכשם שנהג כך בכספו כמנהג צדיקים שלא הניחו אצלם כסף מיום למשנהו, כך נהג בתורתו והשגתו שהוא עיקר ברכת הויה יום יום שלא הניח השגה למחרת ואם ידע משהו בערב ראש חדש אלול לא אמר זו העבודה הגבוהה אניחנו ליום הכיפורים הראוי לו אבל עשה את ההשגה מיד ובטח בהויה שיזמין לו דברים חדשים הראויים לזמנם ביום הכיפורים.

המתבונן יראה שדרך בית שמאי דרך עניות הוא כלפי דרך בית הלל שהוא דרך עשירות והרחבה. כי העני נמצא תמיד בדאגה מה יאכל למחרת וכאשר מוצא דבר הראוי צריך לשומרו לעת הראוי כי אין לו וודאות שיהיה לו לשבת בלעדי זה. אבל העשיר איננו צריך לדאוג לכך כי יודע שתמיד יש בכיסו כסף ובכל עת שיצטרך יצא לשוק ויקנה בהמה נאה ביותר לכבוד אותו היום. וזה הדרך נקרא דרך האהבה והחביבות כנאמר (עירובין נג, א) דוד דגליא מסכת כתיב ביה יראיך יראוני וישמחו, שדוד המלך בכל עת שהיה לו חידוש תורה או חידוש תפלה היה מגלה אותו לחבריו ולא שמר דבר לעצמו, כי לא דאג מה יהיה לביתו לעת הצורך אבל בטח שיזמין לו השם צרכיו באותו עת. ושאול דלא גלי מסכת כתיב ביה בכל אשר יפנה ירשיע, כי תמיד דאג שלא יישאר לו דברי תורה והשגה הנצרכים לנפשו ולא גילה את כל מה שהשיג לחבריו ובכל אשר פנה מצא דאגה שמא לא יפרשוהו כנכון ושמא לא יהיו דברי תורה במקום הנכון ושמא זה ושמא זה.

***

דרכו של האוסף דברים לעצמו שחידושיו פוחתים והולכים, כי הוא נסמך על אשר בידו, ומאמץ השמירה על חידושיו הישנים גובה מנפשו מאמץ גובר והולך לשמור אותם. ולכן אנו מוצאים מי שאינו גלי מסכת שבימי תחילת נעוריו יש לו חידושים רבים וככל שעוברים השנים מתמעטים חידושיו והוא חוזר על דברים ישנים. וזהו בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך. אחרי אשר שמר לנפשו את כל שמצא ידו ביום הראשון נשאר לו למצוא ביום השני רק שבעה וכן הלאה. ואילו דרכו של המפזר דברי תורה וגלי מסכת שבכל עת שהוא מתבגר מתרבים חידושיו והולכים. כי הוא מפנה את כל מה שיש לו ביום הראשון באותו יום ואינו שומר דבר בנפשו מיום אל יום, ומתוך כך נפשו ריקנית ומוכנה תמיד לראות דברים באור חדש ולקבל דברים חדשים. וזהו בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך. והיינו דוגמת מה שאמר האדמו"ר מליובאוויטש שאין לאדם לדאוג שלא למד מספיק תורה בכדי ללמד, אבל אם יודע אדם אלף בלבד ילך וילמד אלף, וכאשר ילמד בית ילך וילמד בית, וכך הוא מוסיף והולך בעצמו ולאחרים כי אין עליו דאגת שמירת הדברים הישנים ואין בנפשו רושם הדברים הישנים.

במילים אחרות, העשירות הכי אינסופית נובעת לא ממה שיש לאדם ומה שאסף כסף או דברי תורה. כי כל עשירות כזו אף אם יהיה לו מלא ביתו כסף וזהב עדיין יש לדבר קצבה. ולכן במהותו הוא עשירות שיש בו דאגה, ואדרבה ככל שמרבה נכסים כך מרבה דאגה וככל שמרבה דברי תורה כך מתרבה דאגתו לשמור אותם הדברי תורה ושלא יישכחו ממנו ושיעלו מעשיו בקנה אחד עם הדברי תורה ולא תיפרד מחשבתו ממעשיו. אבל העשירות של הלל היא אינסופית כי היא נובעת מן המקום שממנו מגיעים כל הדברים. כלומר מן העוני שלו הנוגעת באין שממנו נולדים דברים. הלל אינו דואג לזכור את כל מה שלמד הוא בעיקר דואג שיהיה תמיד בתכונה של לומד, שבכל יום ויום יהיה פתוח לברכת הויה שבאותו היום. מה ששמאי מתוך דאגתו אל תורת האתמול ותורת המחר זה עצמו חוסם אותו מן הברכה הנובעת באותו יום. הלל הזקן אינו דואג שיהיה לו משהו בחשבון שלו הוא דואג רק שיעבוד כל יום ושיהיה מאיפה להכניס בחשבון כל יום. ולכן הוא תמיד בשלווה ותמיד אומר ברוך השם יום יום, אל ההרים אשא עיני כהלל ולא כשמאי.

כדי לעמוד במדרגה זו צריכים להתגבר במידת הביטחון. אך יותר מכך צריך להבהיר כאן שאין זה רק לגלות ולהתחסר מכל מה שיודע בכל יום וכל עת. אבל צריך גם להתגבר על הצורך בדברי תורה וודאיים וברורים. שהלא סיבה אחת שאנשי בית שמאי אינם מגלים מסכת הוא לפי שדואגים תמיד דאגה כנה שמא אין תורתם שלימה, ואולי עוד יש בדבר ספק וצד אחד, ועד שאינם יודעים דבר בוודאות אינם יכולים לגלות אותו. וכענין שנאמר למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז. אוחזים בית שמאי מאד במידה זו של למד לשונך לומר איני יודע ואינם אומרים דבר עד שהיא ברורה להם. אבל דוד דגלי מסכת הוא אומר אדרבה, מתוך שאגלה את מחשבתי בשלב של הלימוד יעירו לי חברי מיד על טעויותי ותתברר הדבר יותר. הוא אינו מחכה עד שתהיה לו מערכה שלימה וגמורה במחשבתו ונראה לו ברור בלי טעות כי אדרבה אחרי זה קשה שבעתיים לתקן את הטעות. הוא מגלה בכל יום את ההוה אמינא שלו של אותו היום והוא אינו דואג לכבודו שיאמר רק דברים גמורים וברורים והוא דווקא מאמין שעל ידי זה יתבהרו הדברים יותר. וכך אמרו על בית הלל שהיו שונים דבריהם ודברי חבריהם.

וזהו עומק סיפור הגמרא בברכות ששאלה שאם משה רבינו לא ידע מתי חצות הלילה ואמר כחצות הלילה אני יוצא מתוך מצרים מתוך שהקפיד על למד לשונך לומר איני יודע, איך ידע דוד ואמר חצות לילה אקום להודות לך. ותירצו דוד סימנא הוי ליה בכינורו. ואיך לא ידע משה פתרון זה. אבל הם שתי מידות. משה רבינו היה צריך לברר את התורה כראוי עד שהיא ברורה ולא היה יכול שיצא מפיו דבר שהוא הוה אמינא והשערת הלב. והיה צריך לברר דבר בדעת ברור נגד קטרוג אצטגניני פרעה כי אי אפשר לסמוך עליהם שמתוך קושיתם תצא האמת. אבל כל דבריו בבירור פנים בפנים ועד שלא התברר לו זאת היה כבד פה וכבד לשון. אבל דוד המלך הלך בדרך התורה שבעל פה, ודרכה שהיא מלאה שקלא וטריא וטעות והוה אמינה ומסקנה ופירכה. וכנור היה לו למעלה ממיטתו כלומר הוא לא הסתכל על דברי תורתו כדברים גמורים אלא כתפלות ושירים. וכדיוק הכתוב חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. היה מודה על טעויותיו, מודה על דברי תורה, עומד בהודאה והכנעה כלפי כל מה שיבוא לו באותו הלילה. ואם נראה לו בשירתו שזהו חצות לא התבייש לומר חצות, ואם יבוא איזה למדן אחר או מישהו ויאמר שטעה ולא היה זה רגע חצות לא יתבייש אלא יודה לו וישמח על שנתגלה האמת בין כך. וכך מבואר בהמשך אותה הסוגיה דרך לימודו של דוד המלך שכל דבר שהורה היה שואל אחר כך למפיבושת רבו ואמר לו אם טעה אם לאו ולא בוש.

***

זהו פתיחת שערים שנעשה על ידי הבטחון במידת ההוד, כי נר חנוכה מניחה בפתח כלומר פותחת פתח, וכתיב פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה יה, על ידי פתיחת השערים נובע הודאה. כי עיקר ההוד אינו לעמוד על דבר מסוים אלא לעמוד בפתיחות ולהודות על כל מה שיבוא. וכנאמר בהויה אהלל דבר באלהים אהלל דבר בין כך ובין כך אודה. וכאשר לומד תורה בבחינת הוד אז אין לו קנאה ותחרות והוא מגלה כל דבריו מן ההוה אמינא ועד המסקנה לחבריו, וזהו שנאמר במידת הטוב של משה ונתת מהודך עליו שנתן מהודו לתלמידו ולא בוש ולא שמר דבר לעצמו.

ומזה נדרוש בסוגיית הגמרא דחנוכה שנאמר אמרוה רבנן קמיה דאביי משמיה דר' ירמיה ולא קיבלה הדר אמרו ליה משמיה דר' יוחנן וקיבלה אמר אילו זכאי קבילתה מעיקרא, והא קיבלה, נפקא מינה לגירסא דינקותא. וכבר הבאתי פירוש מי השילוח דאילו זכאי פירושו אילו הייתי מבורר במידת קבל את האמת ממי שאמרה. וכעת נוסיף בה דבר כי זהו גופא סוג גירסא דינקותא. כדרך שאמרנו למעלה שככל שאדם צעיר יותר כך הוא פתוח יותר לקבל ואינו מבחין כל כך בין דבר לדבר. אבל כאשר מתבגר הוא נחסם יותר ואין דברים מתקבלים אצלו בקלות. וכאשר אדם במדרגה זו של גירסא דינקותא אינו שם ליבו כל כך לכלי הדבר ונושאה אלא לגוף הדבר אם נכון הוא, כי חי בהשגה זו שהעיקר הדבר ולא האומר וגם כאשר אומר דבר בעצמו אינו דואג לאומרה. וראה זה חדש שהנה יתרון גירסא דינקותא למדנו מדברי אלישע בן אבויה שאמר בפרקי אבות הלומד ילד למה הוא דומה לכותב על נייר חדש. והוא אלישע אחר שגמרו שלא לומר דברים מפיו. ולא אמרו אלא דבר זה של הלומד ילד כי השגה זו הוא גופא קבלת האמת ממי שאמרה שהוא במילים אחרת מידת ההוד המגעת עד מידת האמת ירך יעקב המודה על האמת מתוך בטחונו בנביעת האמת שאינו צריך סעד לתמכו. וזה חלם לי בליל שבת זה שזהו פירוש מה שאנו אומרים בברכת על הצדיקים ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו. ומה ענין הבושה והבטחון לשימת חלקנו בין הצדיקים. אלא שיש כמה מיני סוגי ומדרגות צדיקים כפי שנמנו שם צדיקים וחסידים וסופרים וכו'. ולפעמים יש אחד ששייך למפלגה של סוג צדיק אחד והוא מתבייש לשים חלקו וללמוד תורה מצדיק אחר כי יצחקו עליו חבריו או כי מפחד שיטעה בדרכים שאינם נכונות לפי דעת רבו. ולזה אנו מתפללים ושים חלקנו עמהם כלומר תן בנו אומץ שנלמד את חלקנו מכל הצדיקים והחסידים והזקנים ובתי הסופרים, ולעולם לא נבוש מסיבות אלה כי בך בטחנו יש בנו בטחון ותלמדני חוקי חיים.