פשט ומחקר

השערות פרועות לחנוכה

בבית שני לא היו נוהגים במצוות הדלקת המנורה עד שבאו החשמונאים וחידשום. [בכל תיאורי חידוש המקדש ועבודתו בספרי עזרא נחמיה לא מוזכר אלא קרבנות התמיד

קרא עוד »

דעת הרמב”ם על נס הנרות

ידוע שחז”ס טען שהרמבם השמיט את נס הנרות. תמיד חשבתי שזה סתם המצאה. אבל השנה קראתי רמבם ובאמת יש שם משהו מוזר. איני יודע אם

קרא עוד »

וטמאו כל השמנים שבהיכל

המפרשים חקרו כיצד טמאו ואיזה טומאה ואם טימאו מה מועיל החותם ועוד האריכו הלא טומאה הותרה בציבור וכו’. אבל לפי הפשט ייתכן שטימאו פה אין

קרא עוד »

חנוכה במדרשי חכמים

לפעמים חושבים שדרשות ארוכות לחנוכה הם בעיקר ענין של אחרונים. אבל מדרשי חז”ל הראשונים האריכו בחנוכה הרבה. פסיקתא דרב כהנא שהוא הספר של מדרש האמוראים

קרא עוד »

בקושיית הבית יוסף

תוכן עניינים מספר אור לי על חנוכה בקושיית הבית יוסף ואיכא למידק למה קבעו שמנה ימים דכיון דשמן שבפך היה בו כדי להדליק לילה אחת

קרא עוד »