146. זוהר וירא – הניצנים נראו בארץ – דף צז ע"א – דף צ"ח ע"ב

זכות לימוד הזוהר השבוע נתנדב על ידי ידידינו הנגיד החסיד שליט"א
להצלחת ראש ישיבת שפת אמת הגאון ר' שאול אלתר שליט"א
יהא רעווא שזכות התורה וזכות רשב"י יהיו בעזרו ויעלה מעלה מעלה
 • אברהם אבינו הוא ראשון שנאמר לו וירא, פעמיים בפרשת לך לך וכאן בפעם השלישית. שהוא חידוש על האמירה לאדם ולנח.
 • התחדשות אינו בשאלת יש ואין אלא בשאלת העלמה וגילוי. כמו התחדשות העולם ביום השלישי נוצר כח הצמים אבל כאשר בא אדם אז הניצנים "נראו" בארץ.
 • התחדשות זו הוא תת האדמה את כחה, שאינה דוממת נמצאת בלבד אלא מגדת משהו, לא מילים בלבד אלא גם קול, מנגנת ומזמרת – "עת הזמיר הגיע".
 • הטבע תמיד נותן יותר מדי שלא מאפשר אוויר לנשום ולראות את הדברים, לכן צריך גם לזמור את הכרם, ולכרות את הערלה, ועל ידי זה נגלה הקול.
 • דיבור הוא מציאות הדבר, קול הוא הכרת הדובר, כמו טביעות עינא דקלא, וכמו ראיה, ויש עוד מדרגה נוספת עליהם שהוא ההעלמה עצמה "והוא", והכל נפגש פתח האהל, בפי האדמה, כחם היום במידת האהבה ובתשוקת הייחוד.

לזכות תמיכת התורה או להקדיש שיעור או מאמר

quickpay/zelle: yitzchok@ylowy.com

146. זוהר וירא – הניצנים נראו בארץ – דף צז ע"א – דף צ"ח ע"ב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 35:37
 
1X
 

לא, כי צחקת

שרה נשחקה. 'אחרי בלותי', כבר שבעה גם חסד נעורים וגם חטאת נעורים, 'חדל להיות לשרה אורח כנשים', גם המעגל החודשי של ימי אהבה וימי שנאה כבר תמה, הכל בכל יום כפי שהיה אתמול. כבר השלימה שזה מה שזה, גם את התקווה לבנים גנזה, והייתה אופה עוגות.

ביום חם אחד עמד בעלה מאחורי פתח האהל והיא שומעת אותו משוחח עם הויה 'כעת חיה ולשרה בן'. זה היה כזה פלא וחידוש שהתפלאה וצחקה בלבה. 'לי בן', וואו. וה', בפניו אין פליאה, לגבי עצמו אין חידוש, הנס אינו קשה עליו יותר מן היומיומי, ממשיך הוא לדבר על אברהם, מה היא צוחקת שם, וכי נפלא משהו ממני. מבחינתי אין כאן דבר קשה. אתם לא צריכים להגיד אפילו תודה.

שרה שומעת את זה ואומרת נכון, הלא גם אני מאמינה כך, אין נס ופלא אצל ה', הכל שווה באותו מידה, מבטלת היא את ההתפעלות שלה מן הבשורה המפתיעה וחוזרת אל השתוות יראתה.

ויאמר ה', לא, כי צחקת. את לא צריכה להתבייש ולחזור בתשובה על הצחוק שלך. נכון אצלי לא נפלא דבר. אבל אני רציתי את הצחוק הזה. אחר שהאיר את עיניה ובישר לה את הבן ממקום חוסר הפליאה שלו, ניחמה ואמר לה את לא צריכה להתבייש בהסתרה שהיית בו, כי דווקא בגלל הצחוק הזה עשיתי את כל זה. ואת הבן תקראי יצחק על שם צחוק זה, שרציתי שתהיי בהסתרה ותשמחו על הנס ותתפלאו עליו.

אשר אראך

אל הארץ אשר אראך. לא גילה לו את הארץ מיד.

הסוד שכך תכונת ההדרכה האלוהית לגלות לאדם בדיוק את מה שהוא צריך באותו הרגע, בכדי שהאדם יאזין אל הנראה אליו באותו יום. ואין האדם פטור לעולם מלהקשיב כעין 'ויצא קין מלפני הויה', כי עוד לא ידע אלא הנצרך לאותו רגע ועוד צריך להאזין אל ההמשך. תכונת מאמר הויה להיות אמת לאמיתו ואף לא משקרת את העתיד שאינו קיים בפועל.

גם כאשר מופיע נבואה וסיפור ארוך אין זה לטובת הזמן העתיד אלא לפי מה שצריך המתנבא לדעת באותו הזמן כסיפור ארוך. ולכן גם נבואות ברית בין הבתרים הנמשכים לאורך זמן צריך לדעת אותם כפי הצורך לעבודת אברהם באותו היום, ואילו היישום בפועל לא היה צריך להיות דווקא כפי הנבואה כי אז היה משהו חדש.

145. זוהר לך לך – שמעו אלי אבירי לב – דף עו ע"ב – עז ע"ב

 • להתחלת אברהם שורש נעלם בסוף פרשת נח, כמו שלנח שרש נסתר בסוף פרשת בראשית, ויש להבין היחס בין הנעלם לגלוי. הוא גם השאלה מה עשה אברהם שבו בחר. ולמה נאמר לך לך אם כבר יצאו ללכת ארצה כנען.
 • שני דרכים בהבנת האמירה: שאברהם התגבר ועשה מה ששאר העולם לא זכו בפלא והטענה עליהם. או שהאלוהות גלויה בכל העולם ופלא עליהם שלא ראו זאת.
 • אבירי לב לפיכך הם רחוקים מצדקה, לא לפי שלא שמעו מצדקה אלא לפי שהקשו את לבם, והצדקה מלאה כל העולם.
 • כל מה שיש לעשות הוא הבא לטהר, ואז מסייעים אותו. אברהם אהבת צדק, רצה ללכת כנען ולא הגיע. אז נאמר לו מאמר מפורש לך לך וסייעו אותו.
 •  זמן חצות שבו משתעשע הקב"ה בצדיקים,  לא שהוא מעורר אותם בפלא אלא שמעורר את הכל בניצוץ הגבורה הנכנס לתרנגול, אלא שאין שם על לב והצדיק הבא לטהר מעוררים אותו.
 • ההולך לישון או הישן בהבלי הזמן יאמר בידך אפקיד רוחי, לכשיבוא המאמר תעורר אותי.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים
https://cash.app/$yitzchoklowy
paypal.me/iyunlemachshava

145. זוהר לך לך – שמעו אלי אבירי לב – דף עו ע"ב – עז ע"ב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 35:51
 
1X
 

144 זוהר נח דף נ"ט ע"ב – נח איש צדיק שומר הברית

 • אלה תולדות נח – נח שם פרטי לעומת אדם שהוא שם המין, ויש לו סיפור שעליו עומד העולם.
 • ועמך כולם צדיקים שיכולים לרשת ארץ דהיינו לבסס עולם לפי צדקותם, והיינו אם לא בריתי שיש להם ברית, ואינו יכול להיות התורה שאינו שווה לכל נפש.
 • כניסת נח אל התיבה הוא כמו כניסת הנהר מן הגן אל העדן, והוא הקמת הברית ואז ביאתו אל התיבה. ומשם נפצו כל הארץ כמו משם יפרד והיה לארבעה ראשים.
 • דברי תורה קיימים הם שיש להם ברית וחיים בגוף באהבה, ומידות התיבה מראים בגימטריא את היחוד.
 • מפעלות אלהים שיש לו שמות בארץ ונקרא שמו נח זה ינחמנו זה הויה קוינו לו.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים
https://cash.app/$yitzchoklowy
paypal.me/iyunlemachshava

144 זוהר נח דף נ"ט ע"ב – נח איש צדיק שומר הברית
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 40:21
 
1X