Day: March 11, 2020

מקורות לימוד לשבת פרה

מקורות כלליים לארבע פרשיות מקרא תורה: קריאת שבת  פרה – חוקת (במדבר יט א – כבא) נביאים: הפטרת שבת פרה – יחזקאל פרק לו כתובים:

קרא עוד »

לרצות

הרבי מליובאוויטש: צריך לרצות להגיע עד דלא ידע. מי שאינו רוצה לא יעזור לו גם חבית שלימה של יין. #עדדלאידע

קרא עוד »

בירור ניצוצות

יש אומרים: הגיע אדם למקום חדש ואינו יודע למה יברך ברכה ויברר ניצוצות. האמת: גם אם לא יברך שום ברכה ולא יעשה שום מצוה יברר

קרא עוד »

גבוה חמישים אמה

ר’ יצחק משה חוזר תדיר בשם ר’ אברהם המלאך: עצת זרש הוא יעשו עץ גבוה חמישים אמה. יגידו שהצדיק גבוה מדי ואי אפשר להשיג אותו.

קרא עוד »

מחיר הידע

כולם רוצים לדעת אבל אף אחד לא רוצה לשלם את המחיר. ואלה שמשלמים את המחיר לפעמים לא יודעים שזה יודעים. #עדדלאידע

קרא עוד »

משחקי אבלות

אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד. כל הפורים משחק וצריכים לשחק גם החלק הזה. אבל ראשי תיבות א’כול ב’שמחה ל’חמך.  

קרא עוד »

צומות ורצונות

תחילה רצה המן להרוג את מרדכי. שוב את כל היהודים. שוב נהרג הוא בעצמו. תחילה צם מרדכי. שוב כל היהודים. ושוב יצא המן בעצמו אבל

קרא עוד »

אבלות המן

יש לכוון בצום אסתר גם לזכור אבלות המן וכל משפחתו ולהשתתף בצער אחינו השמאלנים שמצירים על כך שהוצרכנו להרוג את הבא להרגנו.  

קרא עוד »

מדומיינים

ר’ מוטל זילבר: אל תהיו כאלה מדומיינים שחושבים שפורים אינו האמת. #עדדלאידע

קרא עוד »

זה שלושים יום

תענית אסתר בי”ג אדר. וקשה שהרי תענית אסתר המקורי היה בניסן. ביג בניסן אמרה אסתר ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלשים יום. אם

קרא עוד »
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card