Day: March 5, 2020

הוקר רגלך

הוקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך. אין רעך אלא הקב”ה. (כך פירשו בגמרא חגיגה וראה טעמי מצוות הקדושה הטומאה של הרמב״ם)

קרא עוד »

א גאנץ יאר פורים

בצעירותי הייתי הולך לחכם אחד בימי הפורים והיה נדמה לי שהוא אומר חידושים גדולים שאינו אומר כל השנה. עד שנועדתי באחד התלמידים הוותיקים ואמר לי

קרא עוד »

פרישות

אמר רבי פינחס מקוריץ לאברכים, מה יועיל לכם המגיד ממעזריטש, הוא הרי פרוש.

קרא עוד »

מקורות לימוד לשבת זכור

מקורות ללימוד עצמאי לשבת זכור ומצוות זכירת מעשה עמלק.
מן המקרא ומן המשנה ומן התלמוד ומן ההלכה ומן המדרש ומן הפיוט ומן הזוהר ומכתבי האריז”ל.

קרא עוד »