Tag: חכמתו מרובה ממעשיו

נעשה ונשמע על פי הרוז’ינער

נעשה ונשמע, מעשיו מרובים מחכמתו. והקושיא מבוארת. מצאתי שהרוזי’נער (עירין קדישין לשבועות) מפרש כך. שקשה למה ילד לא צריך שילמדו אותו לאכול, אבל הוא צריך

קרא עוד »