בראשית יט – זעקת סדום והפיכתה

תוכן עניינים

פרשת וירא

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית יט - זעקת סדום והפיכתה
/