מקורות לימוד לחג הסוכות – מקרא

תוכן עניינים

מיסוד ידידי הרה”ג ר’ צבי שליט”א בתוספת מרובה

מצוות החג

ששת מקורות חג הסוכות

חמשת מקורות מצוות המועדים בתורה

סוכות נזכר בכולם. אך בקשר לחג הסכות יש לחלק לששה מקורות, כי נזכר בשני פרשיות נפרדות בפרשת אמור.

 • א. שלש רגלים תחג לי.. וחג האסיף – שמות כ”ג, יד-יז.
 • ב. וחג האסיף תקופת השנה – שמות ל”ד, י”ח – כ”ד.
 • ג. בחמשה עשר לחודש השביעי חג הסוכות – ויקרא כ”ג, ל”ג – ל”ז.
 • ד. אך בחמשה עשר יום .. תחגו את חג ה’..  ויקרא כ”ג, ל”ט – מ”ג.
 • ה. ובחמשה עשר יום לחודש השביעי – במדבר כ”ט, י”ב – ל”ט
 • ו. חג הסכות תעשה לך  – דברים ט”ז, י”ג – י”ז
  [ועוד פרשה אחת שהיא מצוה כללית הנוהגת בחג הסוכות, והוא מצות הקהל]
 • ז. הקהל את העם – דברים לא, ט – יג

הלכות פרטיות

עליה לרגל

 • שלש רגלים תחג לי.. וחג האסיף בצאת השנה.. שמות כ”ג, יד-יז.
 • וחג האסיף תקופת השנה – שמות ל”ד, י”ח – כ”ד.
 • חג הסכות תעשה לך שבעת ימים באספך… שבעת ימים תחג לה’ אלהיך במקום אשר יבחר.. – דברים טז, יג – יז.

שם החג

 • חג האסיף – שמות כ”ג, ט”ז. שמות ל”ד, כ”ב.
 • חג הסכות – ויקרא כ”ג, ל”ד. דברים ט”ז, י”ג.
 • חג ה’ – ויקרא כ”ג, ל”ט. ויקרא כ”ג, מ”א.
 • חג – במדבר כ”ט, י”ב.

זמן החג

 • בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה – שמות כ”ג, ט”ז
 • תקופת השנה -שמות ל”ד, כ”ב
 • בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים לה’ – ויקרא כ”ג, ל”ד
 • בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ  – ויקרא כ”ג, ל”ט.
 • וחגותם אותו חג לה’ שבעת ימים חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אותו – ויקרא כ”ג, מ”א
 • ובחמשה עשר יום לחדש השביעי.. וחגתם חג לה’ שבעת ימים – במדבר כ”ט, י”ב
 • שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך – דברים ט”ז, י”ג

אורך החג (ושמיני עצרת)

 • שבעת ימים – ויקרא כ:ג, ל”ד.
 • ביום הראשון מקרא קדש.. שבעת ימים תקריבו אשה..ביום השמיני מקרא קדש.. והקרבתם.. עצרת הוא.. – ויקרא כ”ג, ל”ו
 • שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון – ויקרא כ”ג, ל”ט
 • ולקחתם לכם ביום הראשון.. ושמחתם לפני ה’ אלהיכם שבעת ימים – ויקרא כ”ג, מ
 • וחגתם אותו חג לה’ שבעת ימים בשנה – ויקרא כ”ג, מ”א.
 • בסכת תשבו שבעת ימים – ויקרא כ”ג, מ”ב.
 • וחגתם חג לה’ שבעת ימים – במדבר כ”ט, י”ב
 • וביום השני.. וביום השלישי.. וביום הרביעי.. וביום החמישי.. וביום השישי… וביום השביעי.. ביום השמיני עצרת תהיה לכם – במדבר כ”ט, י”ז – ל”ה
 • חג הסכת תעשה לך שבעת ימים – דברים ט”ז, י”ג
 • שבעת ימים תחג לה’ אלהיך במקום אשר יבחר – דברים ט”ז, ט”ו.

קדושת החג

 • ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו – ויקרא כ”ג, ל”ה.
 • ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם.. עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו – ויקרא כ”ג, ל”ו
 • ביום הראשון שבתון וביום השמיי שבתון – ויקרא כ”ג, ל”ט
 • ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו – במדבר כ”ט, י”ב
 • ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו – במדבר כ”ט, ל”ה

קרבנות החג

 • שבעת ימים תקריבו אשה לה’ ביום השמיני מקרא קדש.. והקרבתם אשה לה’ – ויקרא כ”ג, ל”ו
 • והקרבתם עלה אשה ריח ניחח לה’ פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים יהיו.. וביום השני וביום השני.. וביום השלישי.. וביום הרביעי.. וביום החמישי.. וביום השישי… וביום השביעי.. ביום השמיני.. – במדבר כ”ט, י”ג – ל”ט
 • ולא יראה את פני ה’ ריקם איש כמתנת ידו כברכת ה’ אלהיך אשר נתן לך – דברים ט”ז, ט”ו – ט”ז

ישיבה בסוכה

נטילת ד’ מינים

 • ויקרא כ”ג, מ

שמחת החג

 • ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך.. כי יברך ה’ אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידך והיית אך שמח – דברים ט”ז, י”ד – ט”ו

חג הסוכות וסוכה בהיסטוריה

מקומות שנקראו סוכות

א. יעקב אבינו

ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות – בראשית לג, יז.

ב. ביציאת מצרים

ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה – שמות י”ב, ל”ז

ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת – במדבר ל”ג, ה

ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר – שמות י”ג, כ

ויסעו מסכות ויחנו באתם אשר בקצה המדבר – במדבר ל”ג, ו

ג. יהושע

בָעֵמֶק בֵּית הָרָם וּבֵית נִמְרָה וְסֻכּוֹת וְצָפוֹן יֶתֶר מַמְלְכוּת סִיחוֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן הַיַּרְדֵּן וּגְבֻל עַד קְצֵה יָם כִּנֶּרֶת עֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרָחָה – יהושע יג, כז

ד. גדעון

גדעון ואנשי סוכות – שופטים פרק ח.

ה. שלמה

יציקת הנחושת ‘בין סכות ובין צרתן’ – מלכים א ז, מז. דברי הימים ב ד, יז.

ו. דוד

‘עמק סוכות אמדד’ – תהלים ס, ח. תהלים קח, ח.

 

עשיית חג הסוכות בהיסטוריה המקראית

א. שלמה

מלכים א, פרק ח

דברי הימים ב פרק ה – ז

ב. עזרא

עזרא ג, ד

נחמיה ח, יד – יח

ג. לעתיד לבא

זכריה יד, טז – יח

דימויי הסוכה במקרא

סוככים בכנפיהם

 

סוכה של תשובה

תהילים צ’, צא’.

סוכה של ביטחון

תהילים פרק כז’.

סוכה של יונה

יונה פרק ד’, ה’.

ענני הכבוד