מקורות לימוד לשמיני עצרת ושמחת תורה – זוהר

תוכן עניינים

דרוש שמיני עצרת בסיום מערכות דרושי מועדי תשרי בזוהר

 • פרשת תצוה – קפז, א
 • פרשת אמור (הנדפס חלקית בפרשת ויחי) – ויחי רכא, א. אמור קד, ב
 • פרשת פנחס – רנט, א – רנט, ב

עצרת שלימות שמחת החג

 • על כן עלמות אהבותך – זוהר חדש שיר השירים ח, ב
 • שלימו דחדוותא ביומא אחרא – זוהר אמור צו, א

עצרת שכינה תתאה

 • עצרת היא תרומת ה’ – זוהר תרומה קלה, א
 • אם אני כאן הכל כאן אני עצרת  – זוהר השמטות בראשית רסא, א
 • ז’ ימי סוכות ז’ ספירן סוכה אימא עצרת ברתא – תוספת זוהר ג שט, א
 • עצרת כנישו דכל שבע עם שמיני (אולי כוונתו כאן לבינה) – זוהר תצוה קפז, א
 • א”ז ז’ ימי סוכות ושמיני עצרת – רעיא מהימנא כי תצא רפג, א (צל”ע כוונתו)
 • ה’ שערים מיום הכיפורים בינה ליסוד סוכות למלכות שמיני עצרת – תיקוני זוהר חדש ב נח, ב
 • שבעת ימי סוכת בינה ומיום השמיני והלאה ירצה שמיני עצרת (צל”ע)  – תיקוני זוהר דש ב פא, ב
 • שכינה תמינאה לז’ חג – תיקוני זוהר חדש צא, א
 • עי’ פרדס ערכי הכינויים ערך עצרת.

עצרת שמחת כנסת ישראל עם מלכא בלחודוי

 • זוהר נח סד, א – סד, ב “ביום השמיני עצרת תהיה לכם”
 • זוהר ויגש רח, א – “ולא עמד איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו”
 • פנחס רנט, א
 • תצוה קפז, א
 • זוהר צו לב, א ומאן דיתיב ביה מלכא כל מאי דשאיל יהיב ליה
 • שכינה יוצאת מסאיבו דשאר עמין – השמטות בראשית רסא, ב

עצרת כנישת טיפת היחוד

 • זוהר בלק קצז, א רבי אבא פתח אם לא תדעי לך וגו’

עצרת שמחת התפארת שהוא התורה

 • זוהר אמור צו, ב – צז, א (דורש על עצרת של שבועות שהוא כעין שמיני עצרת)
 • זוהר פנחס ריד, א “לבתר ביומא תמינאה חדוותא דאורייתא” (סדר החיבוק משמאל ומימין בר”ה וסוכות והיחוד באמצע בשמע”צ)

מנהג סיום ושמחת תורה וסוד כתר תורה

 • רעיא מהימנא פנחס רנו, ב “וביום השמיני עצרת וגו'”.
 • תיקוני זוהר תיקון ל’ כט, ב – גן סדרי אורייתא ועצרת.
 • תיקוני זוהר תקון כא נו, א – שמחת תורה היא הבינה שהיא עטרה לתפארת.