מקורות לימוד להושענה רבה

תוכן עניינים

יום ערבה – וחיבוט ערבות

 • משנה סוכה פרק ד משנה ה,
 • הקפת ערבה וחיבוט ערבה – גמרא סוכה מג, ב – מד, א
 • מצות ערבה – גמרא סוכה מה, א
 • רמב”ם הלכות לולב פרק ז הלכה כ – כג

מעלת יום ערבה כיום תפילה – ואותי יום יום ידרשון

 • ירושלמי ראש השנה פרק ד הלכה ח’
 • מדרש תהלים פרק יז אות ה’

זוהר על הושענה רבה

 • זוהר פרשת ויחי רכ, ב (הוא המשך הזוהר בפרשת אמור)
 • זוהר פרשת צו לא, ב

הצל בהושענה רבה בדברי ראשונים

חסידי אשכנז

 • ספר הרוקח הלכות סוכה סימן רכ”T
 • אורחות חיים סדר תפלת המועדות אות ט”ו
 • אבודרהם תפלות חג הסוכות
 • ספר המנהיג הלכות ערבה והקפת מזבח
 • (עי’ מה שליקט בספר גימטריאות להלן)

רמב”ן ותלמידיו

 • סר צילם – רמב”ן פרשת שלח (במדבר יד, ט)
 • רבינו בחיי שם
 • רקאנטי שם

יום הושענה רבה – רבינו בחיי

 • רבינו בחיי דברים לג, כא
 • כד הקמח ערך ערבה

הצל והושענה רבה בקבלת האחרונים

רמ”ק

 • מהות הצל והסתלקותו בליל הושענה רבה – פרדס רמונים שער הנשמה פרק ד
 • אור יקר אמור סימן יב (עמ’ קפד – קפה)
 • דין הושענה רבה – אור יקר צו סימן ג
 • סוד ההקפות – אור יקר ויקרא סימן יח

אריז”ל

 • מהות הצל”ם – עץ חיים שער כ”ה ושער כ”ו
 • סוד החותמות והצללים – שער הכוונות חג הסוכות דרוש ז’
 • שער הכוונות יום הכיפורים דרוש ה’ והגהת מהרח”ו שם
 • ספר הליקוטים וזאת הברכה סימן ב’

מנהג הצל – מחקר

 • ישראל וינשטוק, במעגלי הנגלה והנסתר, עמ’ 249 והלאה
 • ישראל סטל, ספר גימטריאות כרך שני מילואים מאמר מה, עמ’ תתנ”ג והלאה.