145. זוהר לך לך – שמעו אלי אבירי לב – דף עו ע"ב – עז ע"ב

 • להתחלת אברהם שורש נעלם בסוף פרשת נח, כמו שלנח שרש נסתר בסוף פרשת בראשית, ויש להבין היחס בין הנעלם לגלוי. הוא גם השאלה מה עשה אברהם שבו בחר. ולמה נאמר לך לך אם כבר יצאו ללכת ארצה כנען.
 • שני דרכים בהבנת האמירה: שאברהם התגבר ועשה מה ששאר העולם לא זכו בפלא והטענה עליהם. או שהאלוהות גלויה בכל העולם ופלא עליהם שלא ראו זאת.
 • אבירי לב לפיכך הם רחוקים מצדקה, לא לפי שלא שמעו מצדקה אלא לפי שהקשו את לבם, והצדקה מלאה כל העולם.
 • כל מה שיש לעשות הוא הבא לטהר, ואז מסייעים אותו. אברהם אהבת צדק, רצה ללכת כנען ולא הגיע. אז נאמר לו מאמר מפורש לך לך וסייעו אותו.
 •  זמן חצות שבו משתעשע הקב"ה בצדיקים,  לא שהוא מעורר אותם בפלא אלא שמעורר את הכל בניצוץ הגבורה הנכנס לתרנגול, אלא שאין שם על לב והצדיק הבא לטהר מעוררים אותו.
 • ההולך לישון או הישן בהבלי הזמן יאמר בידך אפקיד רוחי, לכשיבוא המאמר תעורר אותי.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים
https://cash.app/$yitzchoklowy
paypal.me/iyunlemachshava

145. זוהר לך לך – שמעו אלי אבירי לב – דף עו ע"ב – עז ע"ב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 35:51
 
1X
 

144 זוהר נח דף נ"ט ע"ב – נח איש צדיק שומר הברית

 • אלה תולדות נח – נח שם פרטי לעומת אדם שהוא שם המין, ויש לו סיפור שעליו עומד העולם.
 • ועמך כולם צדיקים שיכולים לרשת ארץ דהיינו לבסס עולם לפי צדקותם, והיינו אם לא בריתי שיש להם ברית, ואינו יכול להיות התורה שאינו שווה לכל נפש.
 • כניסת נח אל התיבה הוא כמו כניסת הנהר מן הגן אל העדן, והוא הקמת הברית ואז ביאתו אל התיבה. ומשם נפצו כל הארץ כמו משם יפרד והיה לארבעה ראשים.
 • דברי תורה קיימים הם שיש להם ברית וחיים בגוף באהבה, ומידות התיבה מראים בגימטריא את היחוד.
 • מפעלות אלהים שיש לו שמות בארץ ונקרא שמו נח זה ינחמנו זה הויה קוינו לו.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים
https://cash.app/$yitzchoklowy
paypal.me/iyunlemachshava

144 זוהר נח דף נ"ט ע"ב – נח איש צדיק שומר הברית
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 40:21
 
1X
 

143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא

 • כח מעשה בראשית למעלה מהשגת אנוש ובתורת חסד ניתן לנו הכל מבלי שומרי פתח מפחידים אלא בשומרים מחייכים שהם הלבושים שבהם היא מובנת לכל אחד לפי דרגתו.
 • תיאור התחלת המצאת מילת בראשית שהוא ספירת החכמה מחקיקת החקיקה בטהירו עילאה ועד להופעת נקודה אחת של החכמה.
 • אנא תמכו בהמשכת השיעורים
  https://cash.app/$yitzchoklowy
  paypal.me/iyunlemachshava

143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 38:00
 
1X
 

142. זוהר על שמיני עצרת

זוהר מלוקט מכמה מקומות

 • קשר שמיני עצרת ושמחת תורה
 • רבדים במשל המלך ואורחיו ובנו – הבן דיעבד ושכל האורחים הם לכתחילה שלא יבואו בשעת שמחתם.
 • ביאור הנמשל בעבודה מי הם כל אושפיזין ומי הוא שמחת היום לבדו.
 • ביאור הנמשל בתורה עצמה

 

 

142. זוהר על שמיני עצרת
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 28:20
 
1X
 

141. זוהר ולקחתם לכם – כל הנקרא בשמי – אמור קד, ויחי רכ

 • אור פנימי ואור מקיף של סוכה ולולב.
 • כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, בכל היצורים אפשר לקרוא שמו.
 • עיקר שמו באדם שנברא בצלם, וענין צלם ודמות זכר ונקבה.
 • ענין אדם שיש לו צלם וצל, שאינו תמונה אלא אדם חי.
 • יציאה מהדין עם חותם המלך
 • ארבעת המינים כמו תפילין כי שם הויה נקרא עליך צורת גוף האדם העליון והתחתון.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

paypal.me/iyunlemachshava

141. זוהר ולקחתם לכם – כל הנקרא בשמי – אמור קד, ויחי רכ
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 33:50
 
1X