237. טהרה הייסט לויטער געלעבט און נישט האלב געשטארבן – זוהר חקת תשפא

תוכן עניינים

הוקדש על ידי אבי מורי שליט”א
לרגל השמחה בנישואי אחי החשוב דוד שליט”א
שיזכו לשמחה של מצוה כל הימים.