מקורות לענין טעם פרה אדומה

תוכן עניינים

א. בטעמי המצות בכלל ובדברי חכמים שיש קושי מיוחד במצוה זו.

דברי חכמים שיש בתורה חוקים אינם שאין להם טעם אלא שאין הטעם נודע לנו. ומדברי חכמים ששלמה השיג את טעמי כל המצוות חוץ מפרה יש ללמוד דכל המצוות יש להם טעם – מורה נבוכים חלק ג פרק כ”ו.
וכ”כ רמב”ן כי תצא כ”ב, ו. ומן המדרש שהעתיק נראה שמפרש שרבי עקיבא כבר עמד אפילו על טעם פרה אדומה שהיא החמורה שבהם. וכ”כ בדרשת תורת ה’ תמימה.
כל המצוות נגלות מצד התועלת שבהם בעולם הזה ונסתרות מצד תכליתם בעולם הבא – עקידת יצחק פרשת חקת.

מצוה זו הוא חוק ואין לבקש לה טעם.

רש”י. (ומכל מקום העתיק טעמי ר’ משה הדרשן על דרך המדרש בסוף הפרשה).

עיקר הקושי הוא במה שהיא מטמאת טהורים ומטהרת טמאים.

ספר החינוך מצוה שצ”ז (שלא כתב טעם למצוה על דרך הפשט מיראתו ממאמרי חכמים. והביא גם דרך הרמב”ן שהקושי הוא שיחשבו שהיא נזבחת לשעירים)
גם זה אפשר לקרב אל השכל – אמונות ודעות לרס”ג מאמר ג’ אות י’, ד”ה והשמיני.
אבל לשאר חלקיה יש לדעת טעם – ריקאנטי פרשת חקת. רדב”ז מצודות דוד מצוה תל”ח.
טעם פרה אדומה נודע בזמננו אפילו לתשב”ר ואולי כוונת שלמה לסוד יותר עמוק שלא נתגלה – מפתח הספירות לר”א אבולעפיה פרשת חקת.
שאר טעמי המצוות ניתנים לפירוש על דרך הפילוסופיה וזה אינו נתפרש אלא על דרך הסוד – מפתח הספירות שם.
גם שלמה המלך עמד על סוד הפרה אלא שהיה כעין וראית את אחורי ופני ולא יראו – תורת המנחה לרבי יעקב סקילי פרשת חקת.

יש לבקש טעם למצוות פרה אדומה.

כל חכם מישראל חתר לעמוד על סוד המצוה ולא חששו לדברי חז”ל – תורת העולה לרמ”א חלק ג’ פרק ס”ה.

ב. טעם פרה אדומה על דרך המדרש.

תנחומא פרשת חקת, מדרש רבה פרשת חקת, פסיקתא דרב כהנא פסקא ד’ פרה, פסיקתא רבתי פרה. (כל אלה הם גירסאות שונות של אותו מדרש)

ג. טעם פרה אדומה על דרך הפשט.

חומר טומאת מת וקושי טהרתו לפי שהוא יותר נפוץ – מורה נבוכים חלק ג פרק מ”ז (6).
טעם עץ ארז ואזוב ושני תולעת לא נודע – מורה נבוכים חלק ג פרק מ”ז (31).
פרה אדומה נקרא חטאת שעל ידי זה מתכפר חטא הכניסה למקדש אחר הטומאה, ולכן נטמא העוסק בו שמאמינים שהוא נושא את החטא איתו. – מורה נבוכים חלק ג פרק מ”ז (41).
תורת המנחה לרבי יעקב סקילי דרשה מ”א פרשת חקת.
עקידת יצחק פרשת חקת.
תורת העולה לרמ”א חלק ג’ פרק ס”ה (כדרכו סיכם את כל הדרכים הנמצאים בזה והוסיף).

ד. טעם פרה אדומה על דרך הסוד.

זוהר

זוהר חוקת [ג’ מאמרים אלה הם המשך ענין ודרוש אחד הסובב מענין לענין על סוד הפרה במלכות השכינה המטהרת את ישראל]
א. זאת חוקת התורה – סוד זאת התורה וחוקת התורה (וסוד נעל החליצה והקנין): פרשת חוקת זוהר חלק ג דף קע”ט, ב וידבר הויה אל משה עד ק”פ, ב דבר אל בני ישראל. | אור יקר חקת סימן א’.
ב. סוד פרה אדומה במלכות המקבלת מגבורה – פרשת חוקת זוהר חלק ג ק”פ, ב דבר אל בני ישראל ויקחו אליך עד קפ”א, א פתח רבי שמעון המשלח מעינים. | אור יקר חקת סימן ב’.
ג. מדרש פסוק המשלח מעינים על המלכות המטהרת את ישראל – פרשת חקת זוהר חלק ג קפ”א, א פתח רבי שמעון עד קפ”א, ב המסיים וזרקתי עליכם וגו’. | אור יקר חקת סימן ג’.]
זוהר פקודי רלז, א – רלז, ב. כפיית הדינים ושרש ד’ מלכיות בפרה אדומה (נתפרש רקאנטי פרשת חקת. ורקאנטי טעמי המצוות מצוות עשה קכ”ב. ועי’ תורת העולה על דרך הדרש).
סוד שור ופרה – זוהר ויקרא יד, א (ומציין למה שנתבאר בפרשת חקת ופקודי)

תיקוני זוהר

המלכות כשמקבלת מגבורה נקראת פרה אדומה – תיקון כ”א מח, א (ומובא בפרדס שער ערכי הכינויים ערך פרה אדומה)

רעיא מהימנא

מצוות פרה אדומה – חוקת קפ, ב

רמ”ק

[אור יקר בכל המקומות הנזכרים בזוהר]
פרדס רמונים שער ערכי הכינויים פרק י”ז ערך פרה אדומה
.
פרדס רימונים שער ערכי הכינויים פרק כ”ג ערך טהרה.

אריז”ל

טעם מצוות פרה אדומה – שער המצוות פרשת חוקת, ליקוטי תורה טעמי המצוות שם, ספר הליקוטים שם. זוהר הרקיע שם (פירוש זוהר חקת על דרך האר”י. ועי’ רמ”ז ושעת רצון שם)
סוד הטוב והרע ביחד – עץ חיים שער מ”ט פרק ג’
קהלת יעקב ערך פרה אדומה.

רמב”ן ובית מדרשו.

רמב”ן על התורה פרשת חקת. רבינו בחיי. מפרשי הרמב”ן: כתר שם טוב, אבן שועיב, מאירת עינים.
ועל דרך קבלת האר”י – תורה אור למהר”ם פאפירש.

מקובלים ראשונים

ר”י גיקטילא: שערי אורה סוף שער עשירי, שער שני. שערי צדק השער השני.
ר”מ דילאון: נפש החכמה חלק ה’.
ר”א אבולעפיה: מפתח הספירות פרשת חקת.
ספר התמונה תמונה שלישית אות כ’.

מקובלים אחרונים

מצודות דוד לרדב”ז מצוה תל”ח.
מגיד מישרים פרשת חקת.
מנחת יהודה על ספר מערכת אלוהות פרק י’. (סוד שורש הרע בכללות, עי’ גם רדב”ז ואריז”ל, ויש לסדר ענין זה בפני עצמו).