כללות המועדים – מקורות לימוד במקרא

תוכן עניינים

תורה

קביעת המועדים במעשה בראשית

 • והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים – בראשית א, יד.
 • עשה ירח למועדים – תהלים קד, יט.

חמשת מקורות מצוות המועדים בתורת משה

 • שלשת הרגלים בברית מתן תורה – פרשת משפטים: שמות פרק כג, יד – יז.
 • שלשת הרגלים בברית לוחות שניות – פרשת כי תשא: שמות פרק לד, יח – כד.
 • פרשת המועדות שבתורת כהנים – פרשת אמור: ויקרא פרק כג.
 • מוספי המועדות  – פרשת פנחס: במדבר פרק כח, במדבר פרק כט.
 • פרשת המועדות שבמשנה תורהפרשת ראה: דברים פרק טז, א – יז.

מצוות זמניות שלא נזכרו במקומות האלה

 • מצות חג הפסח – פרשת בא
 • עבודת יום הכיפורים – פרשת אחרי מות

על פרשיות המועדים לפי תקנת קריאתם במשנה ובמנהג התלמוד

‘מועד’.

 • פקידת שרה – ‘למועד הזה לשנה אחרת’, ‘למועד אשוב אליך’, ‘למועד אשר דבר אותו אלהים’ – בראשית יז, כא. בראשית יח, יד. בראשית כא, ב.
 • שימת מועד למכת דבר והפלאה בין מקנה מצרים למקנה ישראל – שמות ט, ה.
 • שמירת חוק הפסח למועדה – שמות יג, י. שמות כג, טו. שמות לד, יח. דברים טז, א.
 • אהל מועד – (נזכר בחומש 135 פעמים, ואסדר) א – במצות הדלקת הנרות תחילת תצוה שמות כז, כא. ב – בעשיית מנכסי בד – שמות כח, מג. ג. ג – בקרבנות המילואים – שמות כט, ד. י. יא. ל. לב. מב. מד. ד – בשימת כסף הכיפורים שמות ל, טז. ה – בעשית כיור – שמות ל, יח. כ. ו – בעשיית שמן המשחה שמות ל, כו.  ז – בעשית הקטורת שמות ל, לו. ח – בצלאל ואליהאב יעשו אהל מועד – כאן זה מתייחד לפרט אחד. ט – אהל מועד של משה מחוץ למחנה והיה כל מבקש ה’ שמות לג, ז. י – הביאו למלאכת אהל מועד שמות לה, כא. יא – כיור מנשים שצבאו פתח אהל מועד שמות לח, ח. יב – אדני פתח אהל מועד שמות לח, ל. יג – תכל עבודת משכן אהל מועד שמות לט, לב. וסיום אהל מועד שם מ. תקים את משכן אהל מועד שמות מ, ב. שם ו. ז. יב. כד. כו. יד – ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה’ מלא את המשכן שמות מ, לד. ולא יכל משה לבא אל אהל מועד שם לה. טו – וידבר ה’ אליו מאהל מועד לאמר ויקרא א, א.  ומשם עוד מ”ב פעמים במצוות ספר ויקרא. טז – נ”ו פעמים בספר במדבר. יז – בספר דברים פעמיים בלבד בציווי יהושע. (בסיכום: 34 פעמים בספר שמות, 43 פעמים בספר ויקרא, 56 פעמים בספר במדבר, 2 פעמים בספר דברים).

נביאים

ביקורת מועדים שאינם ראויים

 • ‘חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי’ – ישעיה א, יד

כתובים