זוהר ליום הכיפורים

תוכן עניינים

זוהר

כללות דרושי המועדים בזוהר

ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בסודות החגים, ויש ללמדם כאחד שכן החגים אינם נפרדים בהם זה מזה והדרושים על כלל החגים בכל אחד מהמקומות האלה נמשכים זה מזה וסובבים על דרושים מקושרים כל אחד מהם כפי עניינו. כפי הנראה אלה הם המקומות העיקריים שבהם ישבו חכמי הזוהר ולמדו את סודות החגים. אציין לכללותם ובתוכם לענייני יום הכיפורים.
והם:

א. בפרשת אמור

 • מדף צג, א “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי י”י – ר’ יצחק פתח ויקרא אלהים לאור יום”, ועד דף קה, ב “ויצא בן אשה ישראלית” (ולא עד בכלל)
 • ענייני יום הכיפורים מדף צח, ב “אמר רבי אלעזר כתיב בכסה ליום חגנו”  עד דף קב, ב “ובחמשה עשר יום”. – אור יקר אמור סוף סימן ט -סימן  י
 • רעיא מהימנא שם קא, א “פקודא דא לאתענאה ביומא דכפורי”. גם ברע”מ מצוות תקיעת שופר בראש השנה בדף צח, ב – ק, ב. בסופו מוזכר גם המשך ראש השנה שהוא יום הכיפורים וסוכות.

ב. בפרשת תצוה

 • מדף קפא, ב “מתוך בני ישראל” (שזהו תחילת הענין למתבונן) ועד סוף הפרשה בדף קפז, ב. רובו דיאלוג מופלא של ר”ש עם אחד מפרושי מדברא שבא העירה לקרת החודש השביעי.
 • ענייני יום הכיפורים מדף קפד, א “והאי אבן טבא” עד דף קפו, ב “וכד ישראל אינון בחמיסר יומין” (בדרושים הללו כמו בדרושים שבפרשת אמור משולבים ענייני ראש השנה ויום הכיפורים מאד עד שנבוכו המפרשים אם קטעים מסוימים הם על ר”ה או על יו”כ, וגם סוכות נמשך לזה כאן ולכן יש ללמוד את כולו בהמשך אחד). – אור יקר תצוה סימן ג

ג. בפרשת פנחס

פרשה זו נדפסה בבלבול עצום כי הוא מלא רעיא מהימנא הצטט ומגיב לדברי הזוהר ויש לקרוא כל חלק בפני עצמו ושוב להבין במה רע”מ מפרש או חולק. ובדפוסי מתוק מדבש והסולם הכל מבולבל, ועדיף הדפוסים הישנים שיש בהם לפעמים ר”מ בטור נפרד. ועדיפא מינייהו דפוס אור יקר הנדפס ללא רע”מ, וכן מהדורת דניאל מט המתוקן לפי כתבי יד והארמית נמצא ברשת.
 • ענייני יום הכיפורים – רמח, א “ושלשה עשרונים”, עד רמח, ב “ובראשי חדשיכם” (רע”מ) – אור יקר פנחס סימן טז
 • רעיא מהימנא – רמח, א “אמר רעיא מהימנא וודאי בני שנה”, עד רמח, א “ושלשה עשרונים” – סוד שעיר לעזאזל
 • רעיא מהימנא  – רנה, א “ובעשור לחודש השביעי” עד רנה, ב “בחמשה עשר יום לחודש השביעי” (סוד כל נדרי)

סוד התענית

פרשת תרומה דף קנג, א “פתח ואמר נותן לחם לכל בשר” עד קנג, א “אדהכי חמי ליה לרבי חזקיה” (ומובא בשער הכוונות ליום הכיפורים

עבודת יום הכיפורים

פרשת אחרי מות – כל הזוהר על פרשה זו סובב על סוד קריאת יום הכיפורים ועבודתו, מתחילת הפרשה בדף נו, א עד דף עא, ב “כמעשה ארץ מצרים” – אור יקר אחרי מות סימן א – סימן טז

שאר מקורות על יום הכיפורים בבינה וסוד השעיר

פרשת נח סג, ב “עד דהוי אזלי חמו חד יודאי” עד סד, ב “אמרו רבי יוסי ורבי חייא” – אור יקר נח סימן ט

פרשת ויקרא טו, ב “תאנא מסטרא דאימא” עד טז, א “והשיב את הגזלה”. – אור יקר ויקרא סימן יד

פרשת בלק רב, ב “פתח רבי שמעון ואמר וישא עיניו וירא את הנשים ואת הילדים”, עד רג, ב “אמר רבי שמעון אלעזרר קום בקיומך” – אור יקר ינוקא בלק סימן ב

כל נדרי – רעיא מהימנא ותיקוני זוהר

 • רעיא מהימנא מצוות פדיון עבד עברי ואמה עבריה – משפטים קטו, א – קיז, א (בסוד הנדרים והשבועות, כל נדרי שם קטז, א) – אור יקר רעיא מהימנא סימן ז – יב (כל נדרי שם סימן יא)
 • רעיא מהימנא פרשת פנחס רנה, א “ובעשור לחודש השביעי” עד רנה, ב  “בחמשה עשר לחודש השביעי” – אור יקר רעיא מהימנא חלק ב סימן יא.
 • סוד נדר ושבועה – ע”ע רעיא מהימנא יתרו צא, ב פקודא י”ב לאומאה בשמיה באורח קשוט. – אור יקר
 • עי’ פרדס שער ערכי הכינויים ערך נדר.
 • היתר שבועת הגלות – תיקוני זוהר קמג, א (ונדפס במחזורים ליד כל נדרי) -אור יקר תיקוני זוהר תיקון כ”ו בבא בתרא שער א סימן ז

רמ”ק

הרמ”ק חיבר חיבור מיוחד “פירוש סדר עבודת יום הכיפורים” ונדפס בסידור תפלה למשה.

קובץ הרמ”ק ליום הכיפורים