מלחמת עמלק והכשלון הראשון של משה רבינו

תוכן עניינים

 העתקה מרשימת לימוד בקבוצת תנך

להסביר ענין עמלק שהקשו מה נתייחד שנצטוו למחוק.

לפי הפשט פה הכתוב מספר את הכשלון הגדול הראשון של משה.

כבר הזכרנו שמשה נכשל בחצי השני של שליחותו ולא הכניסם לארץ היפך מה שהבטיח להם במצרים.

ויהושע לקח חלקו בזה.

עכשיו גם משה נכשל במלחמת עמלק. כי כפי הנוהג במקרא נצחון במלחמה פירוש שלא נשאר שריד. ועמלק לחם בישראל מאיזה סיבה, ואמנם ישראל התגברו קצת. אבל הסיפור פה הוא שישראל לא נצחו.

ולכן הפסוק מצדיק את זה בכבדות ידי משה. צריך למצוא הסבר בהשגחה כאילו למה היה הדבר הזה שעמלק ניצח חלקית.

ואמנם הוא מסיים שיהושע החליש את עמלק, דייק החליש ולא נצח. המלחמה נגמרה לכל היותר ב stale mate

והנה דבר זה היה קושיא גדולה על הנהגת משה והשם.

ולכן מסר משה נבואה מיוחדת מפי השם שאמנם בפעם הזאת לא ניצחנו, אבל עוד נחזור וננצח. והשם נשבע על כך וכתב הספר ונתן ליהושע שהוא היה ממונה על המשכת הדברים שמשה לא סיים.

וזה הפשט הפשוט שהוא זה שנשאר, כי כל שאר השונאים שלנו גמרנו איתם איכשהו. אבל עמלק היה חזק מאד ונשאר תמיד כמו חוב ו’פלעק’ על ישראל ומשה שלא הצליחו לנצח אותו.

וכל הזמן חיזקו את עצמם שהשם הבטיח שבסוף כשיתגברו ישראל ימצאו זמן ויסיימו את המשימה הזאת

ולכן אין השם שלם וכו’. פירוש שהשם הבטיח לישראל שינצח שונאים שלהם ופה כמו נכשל הדבר והוא חילול השם כמו ושמי השם לא נודעתי להם שלא קיים מה שהבטיח.

ובאמת שאול המלך סיים המשימה הזאת.

וזה שנשאר לדורות הוא כמו משל שעדיין יש דברים שמשה והשם לא סיימו מה שהבטיחו לנו דהיינו גאולה וזה נהיה סמל לזה.