מקורות לימוד בענייני דבר ומגיפה רחמנא ליצלן – הכל

תוכן עניינים

 בהמשך הזמן יתוספו עוד מקורות – ובקשה ממי שיש לו מקורות מעניינים שישלח לי.

“העיד רבי שמעון בן אלעזר משום רבי שמעון בן חנניא כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם שנאמר (משלי טו, כג) ודבר בעתו מה טוב (סנהדרין קא, א)”

אזהרה: אין לנהוג לפי שום מקור אלא לפי הדרכות הרפואה של זמננו וחמירא סכנתא מאיסורא. לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות!

 

מקרא

תורה (ונ”ך במקום השייך לענין)

הדבר במצרים 

 • שמות ה, ג (פן יפגענו בחרב או בדבר)
 • שמות ט, א – ז (מכת דבר)
 • שמות ט, טו (ואך אותך ואת עמך בדבר)
 • תהלים עח, נ (וחיתם לדבר הסגיר)

מכת הבכורות במצרים

 • שמות יא, ד – ח (אזהרת מכת בכורות – אני יוצא בתוך מצרים)
 • שמות יב, ז. שמות יב, יב – יג (מצוות הדם בליל פסח – שימת הדם לאות, ועברתי בארץ מצרים ופסחתי עליכם)
 • שמות יב, כא – כז (ציווי משה לבני ישראל על מצוות ליל פסח, ולא תצאו איש מפתח ביתו, ועבר ה’, והיה כי יאמרו אליכם בניכם)

איום הדבר בתוכחות בחומש

 • תוכחת בחקותי – ויקרא כו, כה (ושלחתי דבר בתוככם)
 • תוכחת כי תבא – דברים כח, כא (ידבק ה’ בך את הדבר)
 • רמז בשירת האזינו – דברים לב, כה (מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה)

איום והבטחה במדוי ומחלות מצרים

 • כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה’ רופאך – שמות טו, כו
 • והסיר ה’ ממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים – בהבטחת והיה עקב – דברים ז, טו
 • בתוכחת כי תבא – יככה ה’ בשחין מצרים – דברים כח, כז.
 • והשיב ה’ בך את כל מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך- דברים כח, ס
 • שלחתי בכם דבר בדרך מצרים.. – עמוס ד, י

עניינים השומרים מפני נגף

 • כי תשא – ונתנו איש כופר נפשו ולא יהיה בהם נגף – שמות ל, יב
 • בהעלותך – כפרת הלוים על בני ישראל ‘ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש’ – במדבר ח, יט

מגיפות על ישראל במדבר

 • בחטא העגל – מגיפה ‘ויגף ה’ את העם על אשר עשו את העגל – שמות לב, לה
 • איום ההשמדה ועצירתו על ידי משה , תהלים קו, כג
 • במרגלים – איום ‘אכנו בדבר’ אחר חטא המרגלים – במדבר יד, יב.
 • מיתת המרגלים ‘מוציאי דבת הארץ רעה במגיפה לפני ה’ – במדבר יד, לז.
 • המגיפה אחרי פרשת קרח ועצירתה על ידי אהרן והקטורת – במדבר יז, ט – טו.
 • המגיפה בבנות מואב ועצירתה על ידי פנחס – במדבר כה, ד – ט. וראה שם עוד במדבר כה,  יח – יט. וכן במדבר לא, טז ‘הן הנה… ותהי המגפה בעדת ה’.
 • “ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה” – תהלים קו, כט – ל
 • אזכור המגיפה על ידי יהושע – “המעט לנו את עון פעור אשר לא הטהרנו ממנו עד היום הזה ותהי הנגף בעדת ה’ – יהושע כב, יז

נביאים וכתובים

נביאים

מגיפות על ישראל בארץ ישראל

 • הדבר בימי דוד על ידי המפקד – שמואל ב, כד. דברי הימים א, כא

הדבר כחלק ממערכת שכר ועונש הנבואית, תפלות על זה

 • אזכור הדבר בתפלת שלמה – מלכים א ח, לז (‘דבר כי יהיה..)
 • ארץ כי תחטא לי… או דבר אשלח – יחזקאל יד, יב – כ

הדבר כהופעת גבורות ה’

 • לפניו ילך דבר – חבקוק ג, ה

איומי ירמיהו בחרב וברעב ובדבר

 • בחרב וברעב ובדבר אנכי מכלה אותם – ירמיהו יד, יב
 • בדבר גדול ימותו” – ירמיהו כא, ו
 • הנשארים בעיר הזאת מן הדבר – ירמיהו כא, ז
 • היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו כא, ט
 • ושלחתי בם את החרב ואת הרעב ואת הדבר – ירמיהו כד, י
 • בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא – ירמיהו כז, ח
 • למה תמותו אתה ועמך בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו כז, יג
 • וינבאו.. למלחמה ולרעה ולדבר – ירמיהו כח, ח
 • הנני משלח בכם את החרב ואת הרעב ואת הדבר – ירמיהו כט, יז
 • ורדפתי אחריכם בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו כט, יח
 • מפני החרב הרעב והדבר – ירמיהו לב, כד
 • בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו לב, לו
 • הנני קורא לכם דרור נאום ה’ אל החרב ואל הרעב ואל הדבר – ירמיהו לד, יז
 • היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו לח, ב
 • כל האנשים אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם ימותו בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו מב, יז
 • ידע תדעו כי בחרב וברעב ובדבר תמותו – ירמיהו מב, כב
 • ופקדתי על היושבים בארץ מצרים כאשר פקדתי על ירושלים בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו מד, יג

איומי יחזקאל על הדבר

 • שלישיתיך בדבר ימות וגו’ – יחזקאל ה, יב. יחזקאל ה, יז
 • ברעב ובדבר יפלו.. הרחוק בדבר ימות והקרוב בחרב יפול – יחזקאל ו, יא – יב
 • הרעב בחוץ והחרב והדבר בבית.. – יחזקאל ז, טו
 • והותרתי מהם אנשי מספר מחרב מרעב ומדבר – יחזקאל יב, טז
 • ארבעת שפטי הרעים חרב ורעב וחיה רעה ודבר שלחתי אל ירושלים – יחזקאל יד, כא
 • הנני עליך צידון.. ושלחתי בה דבר ודם – יחזקאל כח, כב – כג
 • .. ואשר במצדות ובמערות בדבר ימותו – יחזקאל לג, כז
 • ביום בא גוג.. ונשפטתי אתו בדבר – יחזקאל לח, כב
 • מיתת אשת יחזקאל במגיפה “הנני לוקח את מחמד עיניך במגפה” – יחזקאל כד, טז

נבואת זכריה על מגיפת הגוים לעתיד לבא

 • זכריה יד, יב – טו

כתובים

 שיר של פגעים – שמירת ה’ על חוסיו מן הדבר – תהלים צא. במיוחד תהלים צא, ג. תהלים צא, ו

***

הלכה

משנה

גזירת תענית על עיר שיש בה דבר – משנה תענית פרק ג משנה ד.

התרעה על הדבר בשבת – משנה תענית פרק ג משנה ז.

תלמוד

דין גזירת התענית בימי דבר – תענית כא, א ” אי זו הוא דבר” עד תענית כא, ב “אבא אומנא”

הדרכות דבר בעיר – בבא קמא ס, ב

הלכה

גזירת תענית על הדבר

 • רמב”ם משנה תורה הלכות תעניות ב,  א. משנה תורה תעניות ב, ה – ו
 • שולחן ערוך אורח חיים תקעו, ב – ה. -הלכות תענית – דיני תענית על הדבר (במיוחד ראו מג”א ס”ק א’ שם שבימינו אין גוזרים תענית)

בגדר דבר ומגיפה ומחלה מדבקת

 • במתו בעליה מחמת מכת מדינה אינו נחשב קטלנית – שולחן ערוך אבן העזר ט, א
 • בכל מחלה מדבקת אין חשש קטלנית, ובגדר דבר ומגיפה – שו”ת חוות יאיר סימן קצ”ז  ומובא בקהלת יעקב אלגזי חלק לשון תורה ערך דבר – אות רצ.
 • בקטלנית בשעת דבר – ושהמכניס עצמו למקום סכנה אשמו בעצמו כמאבד עצמו ולא מזל אשתו גרם – שו”ת רדב”ז חלק ב’ סימן תרפ”ב

גדר פיקוח נפש והחובה לשמוע לקול הרופאים אף במקום ספק

לקט מקורות להלכה בחומר פיקוח נפש ולשמוע בקול הרופאים

חובת התרחקות מסכנת הדבר ובריחה מן העיר

לקט כל המקורות להלכה בחובת הזהירות מסודרים

לקט דברי חז”ל זוהר ופוסקים בענין שלא לצאת מן הבית בשעת מגיפה

מאמרים ומחקרים בענין הבריחה מן העיר

האיסור או החובה לברוח מן העיר בשעת  מגיפה – הרב משה דוד צ’ציק – המעין ניסן תש”פ. pdf

אוצר החיים חלק ב חקירה יט – שלא הלכו לבית כנסת בשעת מגיפה – במאמר של אליעזר בראדט למטה


אבלות בשעת הדבר

 • שולחן ערוך יורה דעה שעד, יא בהג”ה – בשעת הדבר אין מתאבלים משום ביעותותא.
 • שו”ת חת”ס יו”ד שמ”ב שכן נהגו.
 • שו”ת דברי מלכיאל חלק ב סימן צ  – ובכללות גדר והלכות הדבר

בענין שמחה והסרת דאגה בשעת הדבר

ארבעה צומות ויוה”כ בשעת הדבר

 • שו”ת חתם סופר חלק ו טו, כג
 • שואל ומשיב
 • ר’ שלמה קלוגר – שו”ת האלף לך שלמה או”ח סימן שנ”א, שו”ת עץ חיים סימן שי”ז.
 • ראשית ביכורים לר’ בצלאל הכהן מוילנא עמ’ פט
 • באור הלכה סימן תקנ”ד ד”ה דבמקום חולי
 • באור הלכה סימן תרי”ח ד”ה חולה שצריך לאכול  –
 • שדי חמד מערכת יום כיפור אות ג’
 • הוראת הגר”ח מבריסק

הוראת ר’ ישראל סלנטר ומחלוקתו עם רבני ווילנא

הנהגת גדולי הדורות בבריחה מן הדבר למעשה

ראה עוד בחלק היסטוריה.

מאמרים קונטרסים וספרים מחכמי זמננו בבירור הלכה למעשה

ספרים

מאמרים

 הוראות מעשיות מפוסקי הדור בחובת הזהירות וכל הלכות הנוגעות לימים אלה

שיעור ביסודות הלכה למעשה – יידיש

תיקייה עם מקורות רבים מלאים

https://www.kolcorona.com/halachot

***

אגדה

משנה

דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין – פרקי אבות ה, ח

בארבעה פרקים הדבר מתרבה – פרקי אבות ה, ט

מדרשי תנאים

מכילתא מסכתא דפסחא פרשה י”א בד”ה ואתם לא תצאו (מקור המדרש המובא ב”ק ס, ב)

אגדות התלמוד

 •  מלאך המוות בשעת המגיפה באחת – ברכות ד, ב כו
 • אמר ריב”ל שלשה דברים סח לי מלאך המוות  – ברכות נא, א
 • מלאך המות מסר למשה שהקטורת מבטלת מגיפה – שבת פט, א
 • יש נספה בלא משפט – חגיגה ד, ב
 • הדבר מכח מלאך המוות – בבא קמא ס, ב
 • בימי רבי שמואל בר נחמני הוי כפנא ומותנא – תענית ח, ב

ראשונים ואחרונים

דרוש ומחשבה – ראשונים

דרשות הר”ן הדרוש השישי – על צרות מתקרבות והקדמת רפואת הנפש

דרשות הר”ן הדרוש העשירי – על המגיפה השחורה

מאמרים

מדוי מצרים – דרשת הר”ן העשירית – חנה דוידסון

השגחה כללית ופרטית והשתדלות בענין מגיפה

עקידת יצחק בראשית שער כו פרשת וישלח

דרוש ומחשבה – אחרונים

מביט בית אלהים שער התפלה פרק ט”ז

אגרת דרך הקודש שחיבר המבי”ט לעת מגיפה

פלא יועץ ערך דבר – אות סה – השוואת הנהגת ערי אדם וערי ישמעאל בשעת הדבר

פלא יועץ ערך שמירה  – אות שע, ב – שיש לברוח בשעת הדבר ולא לומר אם ה’ לא ישמור וכו’ כדעת הישמעאלים הטיפשים.

פלא יועץ ערך רפואה – אות שמט – סוגי הגזירות וההשגחה ביחס לרפואה ומגיפות

דרשת החתם סופר אחרי מגיפה

שמירת הסופר – ילקוט לזמן מגיפה מתורת החתם סופר

***

תפילות

סליחות כלליות מסידורי אשכנז

תפילות מגדולי ספרד

מליקוטי תפילות ברסלב

סדרי פיטום הקטורת ואמירות על פי קבלת האר”י עם הכוונות

מקורות ברשת

זוהר וקבלה

זוהר

הסתתרות ממלאך המוות וכוחות הדין בעת שליטתם

 • נח הסתתר בתיבה
  • פרשת נח זוהר חלק א סג, א – ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו.
  • פרשת נח זוהר חלק א סח, ב – נגד ‘שתום העין’.
  • פרשת נח זוהר חלק א סט, א  – ערום ראה רעה ונסתר.
  • פרשת נח זוהר חלק א עא, א – אשרי נשוי פשע כסוי חטאה.
  • פרשת פקודי זוהר חלק ב רכז, א – “לא גשמה ביום זעם”, והקשר למעשה העגל
 • שרה הסתתרה באהל
  • פרשת וירא זוהר חלק א קא, ב – קב, א – “איה שרה אשתך הנה באהל”.
 • לוט הסתתר מדין סדום
  • פרשת וירא זוהר חלק א קז, ב – “אל תבט אחריו פן תספה”.
 • [קטרוג השטן בר”ה והזהירות ממנו] – וה’ פקד את שרה
  • זוהר חלק א קיג, א – והשטן עומד על ימינו לשטנו
 • יעקב היה לו להסתיר את יוסף מקנאת אחיו וכן ישראל מהאומות.
   • פרשת ויצא, זוהר חלק א קפב, ב “לך עמי בא בחדריך”.
 • יעקב הזהיר לבניו ‘למה תתראו’
  • פרשת מקץ זוהר חלק א קצז, ב.
  • פרשת מקץ זוהר חלק א רד, ב – “והתקדשתם והייתם קדושים”.
  • מדרש הנעלם רות לז, א “טוב לפני האלהים ימלט ממנה”
 • שימת הדם על המזוזות ואיסור היציאה במכת בכורות
  • פרשת שמות זוהר חלק ב לו, א.
 • אזהרת רשב”י לתלמידיו בזמן מגיפה ומדרשו על זה באריכות
  • פרשת ויקהל זוהר חלק ב קצו, א – קצז, א
 • שם המלאך המפקיד כליו בבית הכנסת ומזיק להולך יחידי במגיפה
  • פרשת פקודי זוהר חלק ב רסד, ב
 • ומפתח אהל מועד לא תצאו ולא תמותו
  • פרשת תזריע זוהר חלק ג לח, א
 • [איסור התקרבות לנידה]
  • פרשת מצורע זוהר חלק ג נד, א – נד, ב – “ביום טוב היה בטובה וביום רעה ראה”

גורמי המגיפה

 • המפיל ילדיו גורם מגיפה – פרשת שמות זוהר חלק ב ג, ב
 • המגיפה השורה על המנין ותיקונו [נתבאר מעט בשיעורי לזוהר כי תשא]
  • פרשת כי תשא זוהר חלק ב קפז, ב
  • פרשת פקודי זוהר חלק ב רכה, ב
  • פרשת במדבר זוהר חלק ג קיז, ב
 • שמירת הברית יציל מן המגיפה שלעתיד – תיקוני זוהר תקון כ”א נד, ב
 • מגיפה בימות המשיח – תיקוני זוהר תקון כ”ה דף ע, ב
 • עקידת יצחק מבטלת כח דין המגיפה – תיקוני זוהר קלט, א

סוד הקטורת ועניינו לביטול המגיפה

 • פרשת ויקהל זוהר חלק ב ריח, א – ריט, א [זוהר זה נאמר כנראה בשעת מגיפה בהמשך לדרוש הנזכר למעלה מפרשת ויקהל]
 • פרשת צו זוהר חלק ב לג, ב  – הקרבת קטורת במגיפה כיוצא מהכלל שאין להקריב קטורת בלא זמנו ומקומו.
 • פרשת בהעלותך זוהר חלק ג קנא, ב – בספר שלמה המלך שאין מבטל מגיפה כקטורת
 • רעיא מהימנא פרשת פנחס זוהר חלק ג רכד, א
 • זוהר חדש כי תשא עג, א
 • זוהר חדש שיר השירים יג, א – יג, ב “אי ידעי בני נשא גדולת הקטורת…”

סדר תיקון אמירת הקטורת בשעת מגיפה

 • מדרש הנעלם פרשת וירא, זוהר חלק א ק, ב

ביטול המגיפה בכח רשב”י עצמו ללא קטורת!

 • זוהר חדש רות מד, א

כתבי אריז”ל

חובת וסיבת ההתרחקות הגדולה מהמגיפה

 • שער הכוונות דרושי תפילת השחר סוף דרוש ג’ בסוד פסוק ידבק ה’ בך (וכן שאר המקורות דלהלן).

כלל ענין דבר ומגיפה וייחודים אליה

סוד הקטורת באופן כללי

מפרשים

ענייני הקטורת מלוקט מכתבי הרמ”ד וואלי

סדרי תפילות וקטורת עם הכוונות

חסידות

דורות ראשונים

מכתב ר’ מנדל מויטבסק אחרי המגיפה בשנת תקמ”ו – פרי הארץ מהדורה חדשה מכתב י”ז

חב”ד

מכתבים והדרכות מבעל התניא וצאצאיו בשעת מגיפה  – יהושע מונדשיין קובץ אור ישראל יח pdf[

ברסלב

תפילה קל”ו מליקוטי תפילות שנכתב על שעת מגיפה

ספר אדם ישר להרה”ק מהרי”א מקאמארנא – מלוקט מכתבי אריז”ל מתובל בדרך החסידות.

בני יששכר

בעלזא

מוסר

אור ישראל מכתב כ”ב

תנועת המוסר חלק א פרק יא

היסטוריה

כבר היה לעולמים – מגיפה בהמבורג

מגיפת הכולרה 

אגרות רעק”א בזמן המגיפה – מספר אגרות רעק”א

תקנות רעק”א לזמן המגיפה – מספר פסקים ותקנות רעק”א עמ’ ע – עט

Rov in a Time of Cholera – על ר’ אליהו גריידיצר בזמן מגיפה

תקצ”א – ווען מגיפת החולי – רע האט געבוזשעוועט – אייוועלט

כאלערע אין יום כיפור – הלכה והנהגה בימי מגיפת הכאלערע בשנות התק”צ – ת”ר – יואל יונגרייז

מקורות כלליים

נאמנו מאד – עדויות גדולי ישראל על הליכותיהם ומנהגיהם בזמן מגיפה – מכון ירושלים

Henry Abramson – Plague and pandemics in Jewish History

***

מקורות ברשת