מקורות לימוד בענייני דבר ומגיפה – מקרא – נביאים וכתובים

תוכן עניינים

נביאים

מגיפות על ישראל בארץ ישראל

 • הדבר בימי דוד על ידי המפקד – שמואל ב, כד. דברי הימים א, כא

הדבר כחלק ממערכת שכר ועונש הנבואית, תפלות על זה

 • אזכור הדבר בתפלת שלמה – מלכים א ח, לז (‘דבר כי יהיה..)
 • ארץ כי תחטא לי… או דבר אשלח – יחזקאל יד, יב – כ

הדבר כהופעת גבורות ה’

 • לפניו ילך דבר – חבקוק ג, ה

איומי ירמיהו בחרב וברעב ובדבר

 • בחרב וברעב ובדבר אנכי מכלה אותם – ירמיהו יד, יב
 • בדבר גדול ימותו” – ירמיהו כא, ו
 • הנשארים בעיר הזאת מן הדבר – ירמיהו כא, ז
 • היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו כא, ט
 • ושלחתי בם את החרב ואת הרעב ואת הדבר – ירמיהו כד, י
 • בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא – ירמיהו כז, ח
 • למה תמותו אתה ועמך בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו כז, יג
 • וינבאו.. למלחמה ולרעה ולדבר – ירמיהו כח, ח
 • הנני משלח בכם את החרב ואת הרעב ואת הדבר – ירמיהו כט, יז
 • ורדפתי אחריכם בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו כט, יח
 • מפני החרב הרעב והדבר – ירמיהו לב, כד
 • בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו לב, לו
 • הנני קורא לכם דרור נאום ה’ אל החרב ואל הרעב ואל הדבר – ירמיהו לד, יז
 • היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו לח, ב
 • כל האנשים אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם ימותו בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו מב, יז
 • ידע תדעו כי בחרב וברעב ובדבר תמותו – ירמיהו מב, כב
 • ופקדתי על היושבים בארץ מצרים כאשר פקדתי על ירושלים בחרב וברעב ובדבר – ירמיהו מד, יג

איומי יחזקאל על הדבר

 • שלישיתיך בדבר ימות וגו’ – יחזקאל ה, יב. יחזקאל ה, יז
 • ברעב ובדבר יפלו.. הרחוק בדבר ימות והקרוב בחרב יפול – יחזקאל ו, יא – יב
 • הרעב בחוץ והחרב והדבר בבית.. – יחזקאל ז, טו
 • והותרתי מהם אנשי מספר מחרב מרעב ומדבר – יחזקאל יב, טז
 • ארבעת שפטי הרעים חרב ורעב וחיה רעה ודבר שלחתי אל ירושלים – יחזקאל יד, כא
 • הנני עליך צידון.. ושלחתי בה דבר ודם – יחזקאל כח, כב – כג
 • .. ואשר במצדות ובמערות בדבר ימותו – יחזקאל לג, כז
 • ביום בא גוג.. ונשפטתי אתו בדבר – יחזקאל לח, כב
 • מיתת אשת יחזקאל במגיפה “הנני לוקח את מחמד עיניך במגפה” – יחזקאל כד, טז

נבואת זכריה על מגיפת הגוים לעתיד לבא

 • זכריה יד, יב – טו

כתובים

 שיר של פגעים – שמירת ה’ על חוסיו מן הדבר – תהלים צא. במיוחד תהלים צא, ג. תהלים צא, ו