מקורות לימוד בענייני דבר ומגיפה – זוהר וקבלה

תוכן עניינים

זוהר

הסתתרות ממלאך המוות וכוחות הדין בעת שליטתם

 • נח הסתתר בתיבה
  • פרשת נח זוהר חלק א סג, א  : “ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו”.
  • פרשת נח זוהר חלק א סח, ב : נגד ‘שתום העין’.
  • פרשת נח זוהר חלק א סט, א  “ערום ראה רעה ונסתר”.
  • פרשת נח זוהר חלק א עא, א  “אשרי נשוי פשע כסוי חטאה”
  • פרשת פקודי זוהר חלק ב רכז, א  “לא גשמה ביום זעם”, והקשר למעשה העגל
 • שרה הסתתרה באהל
  • פרשת וירא זוהר חלק א קא, ב – קב, א  “איה שרה אשתך הנה באהל”.
 • לוט הסתתר מדין סדום
  • פרשת וירא זוהר חלק א קז, ב  “אל תבט אחריו פן תספה”.
 • [קטרוג השטן בר”ה והזהירות ממנו] – וה’ פקד את שרה
  • זוהר חלק א קיג, א  והשטן עומד על ימינו לשטנו
 • יעקב היה לו להסתיר את יוסף מקנאת אחיו וכן ישראל מהאומות.
  • פרשת ויצא, זוהר חלק א קפב, ב “לך עמי בא בחדריך”.
 • יעקב הזהיר לבניו ‘למה תתראו’
  • פרשת מקץ זוהר חלק א קצז, ב.
  • פרשת מקץ זוהר חלק א רד, ב  “והתקדשתם והייתם קדושים”.
  • מדרש הנעלם רות לז, א “טוב לפני האלהים ימלט ממנה”
 • שימת הדם על המזוזות ואיסור היציאה במכת בכורות
  • פרשת שמות זוהר חלק ב לו, א.
 • אזהרת רשב”י לתלמידיו בזמן מגיפה ומדרשו על זה באריכות
  • פרשת ויקהל זוהר חלק ב קצו, א – קצז, א
 • שם המלאך המפקיד כליו בבית הכנסת ומזיק להולך יחידי במגיפה
  • פרשת פקודי זוהר חלק ב רסד, ב
 • ומפתח אהל מועד לא תצאו ולא תמותו
  • פרשת תזריע זוהר חלק ג לח, א
 • [איסור התקרבות לנידה]
  • פרשת מצורע זוהר חלק ג נד, א – נד, ב  “ביום טוב היה בטובה וביום רעה ראה”

גורמי המגיפה

 • המפיל ילדיו גורם מגיפה – פרשת שמות זוהר חלק ב ג, ב
 • המגיפה השורה על המנין ותיקונו [נתבאר מעט בשיעורי לזוהר כי תשא]
  • פרשת כי תשא זוהר חלק ב קפז, ב
  • פרשת פקודי זוהר חלק ב רכה, ב
  • פרשת במדבר זוהר חלק ג קיז, ב
 • שמירת הברית יציל מן המגיפה שלעתיד – תיקוני זוהר תקון כ”א נד, ב
 • מגיפה בימות המשיח – תיקוני זוהר תקון כ”ה דף ע, ב
 • עקידת יצחק מבטלת כח דין המגיפה – תיקוני זוהר קלט, א

סוד הקטורת ועניינו לביטול המגיפה

 • פרשת ויקהל זוהר חלק ב ריח, א – ריט, א [זוהר זה נאמר כנראה בשעת מגיפה בהמשך לדרוש הנזכר למעלה מפרשת ויקהל]
 • פרשת צו זוהר חלק ב לג, ב  הקרבת קטורת במגיפה כיוצא מהכלל שאין להקריב קטורת בלא זמנו ומקומו.
 • פרשת בהעלותך זוהר חלק ג קנא, ב  : בספר שלמה המלך שאין מבטל מגיפה כקטורת
 • רעיא מהימנא פרשת פנחס זוהר חלק ג רכד, א
 • זוהר חדש כי תשא עג, א (קשור עם מחצית השקל).
 • זוהר חדש שיר השירים יג, א – יג, ב “אי ידעי בני נשא גדולת הקטורת…”

סדר תיקון אמירת הקטורת בשעת מגיפה

 • מדרש הנעלם פרשת וירא, זוהר חלק א ק, ב

ביטול המגיפה בכח רשב”י עצמו ללא קטורת!

 • זוהר חדש רות מד, א

כתבי אריז”ל

חובת וסיבת ההתרחקות הגדולה מהמגיפה

 • שער הכוונות דרושי תפילת השחר סוף דרוש ג’ בסוד פסוק ידבק ה’ בך (וכן שאר המקורות דלהלן).

כלל ענין דבר ומגיפה וייחודים אליה

סוד הקטורת באופן כללי

מפרשים

ענייני הקטורת מלוקט מכתבי הרמ”ד וואלי

סדרי תפילות וקטורת עם הכוונות

 

 

כל פוסטי המקורות בפוסט אחד