מקורות בענין דבר ומגיפה פיקוח נפש וחובת הזהירות – בהלכה

תוכן עניינים

משנה

גזירת תענית על עיר שיש בה דבר – משנה תענית פרק ג משנה ד

תלמוד

דין גזירת התענית בימי דבר – תענית כא, א ” אי זו הוא דבר” עד תענית כא, ב “אבא אומנא”

הדרכות דבר בעיר – בבא קמא ס, ב

הפלגת הזהירות ממחלה מדבקת בבעלי ראתן – כתובות עז, ב

הלכה

גזירת תענית על הדבר

 • רמב”ם משנה תורה הלכות תעניות ב,  א. משנה תורה תעניות ב, ה – ו
 • שולחן ערוך אורח חיים תקעו, ב – ה. -הלכות תענית – דיני תענית על הדבר (במיוחד ראו מג”א ס”ק א’ שם שבימינו אין גוזרים תענית)

בגדר דבר ומגיפה ומחלה מדבקת

 • במתו בעליה מחמת מכת מדינה אינו נחשב קטלנית – שולחן ערוך אבן העזר ט, א
 • בכל מחלה מדבקת אין חשש קטלנית, ובגדר דבר ומגיפה – שו”ת חוות יאיר סימן קצ”ז  ומובא בקהלת יעקב אלגזי חלק לשון תורה ערך דבר – אות רצ.
 • בקטלנית בשעת דבר – ושהמכניס עצמו למקום סכנה אשמו בעצמו כמאבד עצמו ולא מזל אשתו גרם – שו”ת רדב”ז חלק ב’ סימן תרפ”ב

גדר פיקוח נפש והחובה לשמוע לקול הרופאים אף במקום ספק

לקט מקורות להלכה בחומר פיקוח נפש ולשמוע בקול הרופאים

חובת התרחקות מסכנת הדבר ובריחה מן העיר

לקט כל המקורות להלכה בחובת הזהירות מסודרים

לקט דברי חז”ל זוהר ופוסקים בענין שלא לצאת מן הבית בשעת מגיפה

מאמרים ומחקרים בענין הבריחה מן העיר

האיסור או החובה לברוח מן העיר בשעת  מגיפה – הרב משה דוד צ’ציק – המעין ניסן תש”פ. pdf

אבלות בשעת הדבר

 • שולחן ערוך יורה דעה שעד, יא בהג”ה – בשעת הדבר אין מתאבלים משום ביעותותא.
 • שו”ת חת”ס יו”ד שמ”ב שכן נהגו.
 • שו”ת דברי מלכיאל חלק ב סימן צ  – ובכללות גדר והלכות הדבר

בענין שמחה והסרת דאגה בשעת הדבר

ארבעה צומות ויוה”כ בשעת הדבר

 • שו”ת חתם סופר חלק ו טו, כג
 • שואל ומשיב
 • ר’ שלמה קלוגר – שו”ת האלף לך שלמה או”ח סימן שנ”א, שו”ת עץ חיים סימן שי”ז.
 • ראשית ביכורים לר’ בצלאל הכהן מוילנא עמ’ פט
 • באור הלכה סימן תקנ”ד ד”ה דבמקום חולי
 • באור הלכה סימן תרי”ח ד”ה חולה שצריך לאכול  –
 • שדי חמד מערכת יום כיפור אות ג’
 • הוראת הגר”ח מבריסק

הוראת ר’ ישראל סלנטר ומחלוקתו עם רבני ווילנא

הנהגת גדולי הדורות בבריחה מן הדבר למעשה

ראה עוד בחלק היסטוריה.

מאמרים וקונטרסים מחכמי זמננו בבירור הלכה למעשה

 הוראות מעשיות מפוסקי הדור בחובת הזהירות וכל הלכות הנוגעות לימים אלה

שיעור ביסודות הלכה למעשה – יידיש

https://halachipedia.com/index.php?title=Halachot_Related_to_Coronavirus