מקורות לימוד לארבע פרשיות – שבת שקלים

תוכן עניינים

מקורות כלליים לארבע פרשיות

מקרא

תורה

 • פרשת שקלים לשיטת שמואל והלכה – פרשת כי תשא (שמות ל יא – טז)
 • פרשת שקלים לשיטת רב – פרשת התמיד (במדבר כח א – ח)

נביאים

 • שקלי יהוידע הכהן בזמן יהואש (הפטרת שקלים בגמרא ומנהג) (מלכים ב פרק יב)
 • מצוות שקלים בנבואת יחזקאל (הפטרת שקלים כמנהג רומניא) – יחזקאל מה ט – יז
 • יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים (ההפטרה לפי פסיקתא רבתי? – ריבוי מספר ישראל) – מלכים א ד כ והמשכו.

כתובים

 • שקלי יהוידע בזמן יהואש (פרשה מקבילה להפטרה במלכים) – דברי הימים ב כד
 • קבלת עולי הגולה לתת שלישית השקל בשנה – נחמיה י לג-לד

משנה ותלמוד

קריאת שקלים

משנה מגילה כט, ב ר”ח אדר שחל להיות בשבת עד ומפסיקין לשבת אחרת

תוספתא שם

ירושלמי שם

בבלי שם כט, ב תנן התם עד ל, א בשניה זכור

הלכות שקלים

במסכת שקלים משנה תוספתא וירושלמי וברמב”ם ספר זמנים הלכות שקלים

מדרש

מדרשי שבת שקלים

קשר שקלים לחודש אדר ופורים: הקדים שקליהם לשקליו

 • ירושלמי מגילה א, ה. ירושלמי מגילה ג, ד: רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש
 • בבלי מגילה יג, ב ועשרת אלפים ככר כסף וגו’ אמר ריש לקיש
 • מסכת סופרים כא, ד
 • [זוהר כי תשא, מובא להלן]

פיוט

פיוטי רבי אלעזר הקליר לשבת שקלים  – מעוצבים באתר דעת

זוהר

זוהר על כי תשא – תיקון השקלים לנגף החל על המנין (ראה גם בזוהר למגיפות)

  • פרשת פקודי – זוהר חלק ב רכה, ב “רבי יצחק שאיל ליה לרבי שמעון” עד רכו, א “תו פתח ואמר שיר המעלות”. | אור יקר פקודי סימן ג’.
  • פרשת במדבר – זוהר חלק ג קיז, ב “רבי יצחק פתח ה’ זכרנו” עד קיח, א “רבי יהודה הוה שכיח”. | אור יקר במדבר סימן ב’.
  • פרשת כי תשא – זוהר חלק ב קפז, ב (הוא ציטוט חלק המאמר שבפרשת פקודי וחלק שבפרשת במדבר) |

רעיא מהימנא על מצוות מחצית השקל

 • סוד מצוות מחצית השקל
  • רעיא מהימנא פרשת כי תשא – זוהר חלק ב קפ”ז, ב | רעיא מהימנא השלם מצוה ע’ (עמ’ קג) | ראה ביאורו בפרדס שער א פרק ו ועי’ שער פרטי השמות פרק ח’  | אור יקר רעיא מהימנא שער א’ סימן י”ב (עמ’ קל”ו).
 • נתקשה משה במחצית השקל עד שהראה לו זה יתנו
  • רעיא מהימנא תרומה זוהר חלק ב קנז, ב – קנח, ב | רעיא מהימנא השלם מצוה קד (עמ’ רלב והלאה) אור יקר רעיא מהימנא שער ב סימן י”ג (עמ’ רט”ז)

זוהר חדש כי תשא

 • דרוש על ‘זה יתנו’, בהרחבה
  • זוהר חדש כי תשא – דף ע”ב ע”ב והלאה. | זוהר חדש מרגליות מג, ג – מו, ב (דרוש זה נראה מבוסס על כל הדרושים שלמעלה ומצרפם בהרחבה)

סוד שקל הקדש הכללי

 • ספרא דצניעותא ספרא דתקיל במתקלא – בגר”א שם. פ”א עד דלא הוי מתקלא וגו’. פ”ה לא תעשו עול במשקל.
 • תיקוני זוהר הרבה על סוד השקל – בראשית לג, ב.

קבלה

רמ”ק

 • אור יקר במקומות המצוינים למעלה
 • פרדס רמונים שער ערכי הכינויים ערך מחצית השקל

אריז”ל

 • סוד ג’ תרומות | ליקוטי תורה פרשת כי תשא ד”ה כי תשא את ראש | ספר הליקוטים כי תשא ד”ה כי תשא את ראש (הראשון).
 • מחצית השקל בשערות דא”א – טעמי המצוות פרשת כי תשא ד”ה כי תשא את ראש | ספר הליקוטים פרשת כי תשא (מציין אל תיקוני זוהר שהיו גורמים תיקון בא”א על ידי מחצית השקל ולא מצאתי מקורו ולפענ”ד אולי הכוונה לאדרא רבה קכ”ח, א בענין ארבע מאות שקל כסף בגולגלתא וצ”ע. כן מבוסס על פירוש רמ”ק ברע”מ שמחצית השקל מרמז אור חוזר)
 • המתקת פ”ר דינים בנוק’ על ידי אורות אבא – ספר הליקוטים פרשת כי תשא ד”ה עוד פי’ אחר כי תשא | הגהות רנ”ש על אוצרות חיים שער האונאה אות רפו (והוא פירוש הזוהר פקודי בענין הדין השורה על המספר במלכות ותיקונו על ידי החכמה).
 • האדם בדמות המשקל ומחצית השקל במלכות – ספר הליקוטים כי תשא ד”ה זה יתנו (והוא פירוש רעיא מהימנא מצות מחצית השקל ותיקוני זוהר תיקון ע’ קכ”ח, ב)
 • סיכום דרושי האריז”ל עם תוספת – קהלת יעקב ערך מחצית השקל

עבודה לפי הקבלה

חמדת הימים פורים פרק א

קבלת ראשונים ואחרונים

 • רבינו בחיי פרשת כי תשא שמות ל, יג
 • ספר הקנה ד”ה סוד מחצית השקל
 • מצודת דוד לרדב”ז מצוה קיט סוד מחצית השקל
 • ברית כהונת עולם מאמר לשקלים
 • של”ה פרשת משפטים שבת שקלים
 • של”ה פרשת כי תשא

חסידות

 • חב”ד: דרך מצוותיך מצוות מחצית השקל
 • איזביצה: סוד ישרים שבת שקלים.
 • נמצא ברוב ספרי חסידות מאמרים לשבת שקלים ולפרשת כי תשא