מקורות לימוד לשבת זכור

תוכן עניינים

מקרא

תורה: קריאת שבת זכור – כי תצא (כה, יז-יט)

נביאים: הפטרת שבת זכור (שמואל א פרק ט”ו)

כתובים: תהלים פרק פ”ג

כל אזכורי ומלחמות עמלק במקרא

משנה תלמוד והלכה

מצוות הקריאה

משנה מגילה כט, א. ובגמרא שם ל, א

מקורות כלליים להלכות ארבע פרשיות במקורות לד’ פרשיות

מצוות זכירת מעשה עמלק

מקרא: דברים כ”ה, י”ז – י”ט.

ספרי רצ”ו

רמב”ן על התורה דברים כ”ה, י”ז

גמרא:

רמב”ם: ספר המצוות עשה קפ”ט, הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק ה.

ספרי מצוות: ספר החינוך מצוה תר”ג, סמ”ג עשה קט”ז.  סמ״ג מצוות לא תעשה רכ״וסמ״ק כ״גספר החינוך תר״ה

אנציקלופדיה תלמודית כרך י”ב ערך זכירת מעשה עמלק

מצוות מחיית עמלק

שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ: סנהדרין כ, ב ס]רי דברים ראה סז

מדרש

מכילתא ויבא עמלק

פסיקתא דרב כהנא לשבת זכור

פסיקתא רבתי זכור, פסיקתא רבתי מני אפרים שרשם בעמלק

ליקוטי מדרשים לשבת זכור – אתר מחלקי המים

מדרשי המשנה והתלמוד:

וכי ידיו של משה וגו’: משנה ראש השנה

מקור עמלק בחוסר קירוב יעקב לתמנע: סנהדרין צט, ב.

פיוט

יוצרות לשבת זכור

זוהר

זוהר

זוהר פרשת ויבא עמלק – בשלח סד, ב עד סוף הפרשה סז, א. זוהר חדש בשלח נ, א עד נ, ב.

סוד וידי משה כבדים – הוספות לזוהר שמות רעח, א. זוהר חדש תרומה עב, א

פקדתי את אשר עשה עמלק: ויקהל קצד, ב “רבי חייא פתח ויאמר שאול אל הקיני” עד קצה, א. ויקרא ט, א

גודל טומאת עמלק למעלה ולמטה – ויקהל קצד, ב “רבי חייא פתח ויאמר שאול אל הקיני” עד קצה, א. ויקרא ט, א. בשלח סה, ב

סוד עמלק בלק ובלעם – בלק קצד, א. שם קצט, ב.

סוד שאלת היש ה’ בקרבנו אם אין ויבא עמלק – אדרא רבה קכט, ב, בשלח סד, ב

תיקוני זוהר

יד על כס יה – תיקון כ”ב סח, ב

עמלק וערב רב – תיקון ס”ט קיט, א

רעיא מהימנא

פקודא להכרית זרעו של עמלק – כי תצא רפא, ב | אור יקר רעיא מהימנא א’ סימן ח’ (עמ’ קכ”ד)

אריז”ל

זכירת עמלק במילים ‘לשמך הגדול‘ – שער הכוונות תפלת השחר דרוש א.

סוד עמלק בשרש קין – שער הגלגולים הקדמה ל”ג.

ביאור הזוהר על בלעם בלק ועמלק – שער הפסוקים פרשת בלק

ביאור קליפת עמלק למהרח”ו – פרע”ח שער ר”ח חנוכה ופורים פרק ו’ “בענין פגימת הלבנה”, מחברת הקודש שער הפורים.

קהלת יעקב ערך עמלק.

רמ”ק

אור יקר פירוש הפרשה כי תצא סימן ל”ה

סוד הנחש לר’ יוסף ג’יקטילא

חסידות

חב”ד

דרך מצוותיך מצוות מחיית עמלק והנסמן שם