ואתכם לקח ה’ – הוצאת ישראל משלטון שרי האומות ביציאת מצרים במשנת רמב”ן