131. ראה: בלי גבול בגבול

תוכן עניינים

ענין הלומד לשמה שהוא הלומד בצורה רלבנטית שממילא כל מקום שלומד בו רלבנטי לאותו סוגיה שלו.
ועוד שהוא דבוק בצורה סגורה באותו נושא הנוגע לו ולכן בכל מקום שיסתכל נשאר דבוק בו.
הגבלת מקום העבודה בפרשת ראה והקושי בזה שהרי השם בכל מקום ונאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי וגו’.
העולם הוא גבול ועבודת ה’ מוציאה מהגבול, בשני רמות.
האחד שה’ אינו בגדר גבול כלל ואין זה משנה כלל. וזה ייחודא עילאה.
השני שהוא נמצא בתוך כל הגבולים דווקא. ולכן לא צריך לצאת מהגבול כלל כדי למצוא אותו וזה יחודא עילאה שהוא יותר עמוק כי אינו מכיר בהבחנה בין גבול לבלי גבול.
מצוות הגבול והרחבת הגבול שגם בתוך הגבול הוא נמצא.
ענין התשובה שהוא נחמה לחוטאים ולא לומר שאין החטא משנה כלל בלבד.
ענין אהבת ישראל לגוף ולא לנשמה בלבד.