במדבר ל – הפרת נדרים

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
במדבר ל - הפרת נדרים
/