מקורות לימוד לשבת פרה

תוכן עניינים

מקרא

תורה: קריאת שבת  פרה – חוקת (במדבר יט א – כבא)

נביאים: הפטרת שבת פרה – יחזקאל פרק לו

כתובים:

משנה תלמוד והלכה

מצוות הקריאה

משנה מגילה כט, א. ובגמרא שם ל, א

מצוות פרה אדומה וקריאתה – ספר החינוך מצוה שפ"ז,

אם קריאת שבת פרה מן התורה – דיון בפורום אוצר החכמה

מקורות כלליים להלכות ארבע פרשיות במקורות לד’ פרשיות

מצוות פרה אדומה

מסכת פרה

רמב"ם ספר טהרה הלכות פרה אדומה

מדרש

פסיקתא דרב כהנא ד – פרה אדומה

פסיקתא רבתי יד – זאת חוקת התורה

ליקוטי מדרשים לשבת פרה – אתר מחלקי המים

פיוט

יוצרות לפרשת פרה

זוהר

זאת חוקת התורה – חוקת קפ, ב

כפיית הדינים ושרש ד' מלכיות בפרה אדומה – פרשת פקודי רלז, א

שור ופרה – ויקרא יד, א

תיקוני זוהר

המלכות כשמקבלת מגבורה נקראת פרה אדומה – תיקון כ"א מח, א (ומובא בפרדס שער ערכי הכינויים ערך פרה אדומה)

רעיא מהימנא

מצוות פרה אדומה – חוקת קפ, ב

אריז”ל

טעם מצוות פרה אדומה – שער המצוות פרשת חוקת, ליקוטי תורה טעמי המצוות שם, ספר הליקוטים שם

סוד הטוב והרע ביחד – עץ חיים שער מ"ט פרק ג'

קהלת יעקב ערך פרה אדומה

חסידות

קשר פרה לפורים – ליקוטי מוהר"ן תנינא עד

בני יששכר מאמרי חודש אדר מאמר י – פרה אדומה

אספקלריא ערך פרה אדומה