מקורות לימוד לשבת זכור

תוכן עניינים

מקרא

תורה: קריאת שבת זכור – כי תצא (כה, יז-יט)

נביאים: הפטרת שבת זכור (שמואל א פרק ט"ו)

כתובים: תהלים פרק פ"ג

כל אזכורי ומלחמות עמלק במקרא

משנה תלמוד והלכה

מצוות הקריאה

משנה מגילה כט, א. ובגמרא שם ל, א

מקורות כלליים להלכות ארבע פרשיות במקורות לד' פרשיות

מצוות זכירת מעשה עמלק

רמב"ם: ספר המצוות עשה קפ"ט, הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק ה.

ספרי מצוות: ספר החינוך מצוה תר"ג, סמ"ג עשה קט"ז.

אנציקלופדיה תלמודית כרך י"ב ערך זכירת מעשה עמלק

מדרש

מכילתא ויבא עמלק

פסיקתא דרב כהנא לשבת זכור

פסיקתא רבתי זכור, פסיקתא רבתי מני אפרים שרשם בעמלק

ליקוטי מדרשים לשבת זכור – אתר מחלקי המים

פיוט

יוצרות לשבת זכור

זוהר

זוהר

זוהר פרשת ויבא עמלק – בשלח סד, ב עד סוף הפרשה סז, א. זוהר חדש בשלח נ, א עד נ, ב.

סוד וידי משה כבדים – הוספות לזוהר שמות רעח, א. זוהר חדש תרומה עב, א

פקדתי את אשר עשה עמלק – ויקהל קצד, ב "רבי חייא פתח ויאמר שאול אל הקיני" עד קצה, א. ויקרא ט, א.

סוד עמלק בלק ובלעם – בלק קצד, א. שם קצט, ב.

סוד שאלת היש ה' בקרבנו אם אין ויבא עמלק – אדרא רבה קכט, ב, בשלח סד, ב

תיקוני זוהר

יד על כס יה – תיקון כ"ב סח, ב

עמלק וערב רב – תיקון ס"ט קיט, א

רעיא מהימנא

פקודא להכרית זרעו של עמלק – כי תצא רפא, ב

אריז"ל

זכירת עמלק במילים 'לשמך הגדול' – שער הכוונות תפלת השחר דרוש א.

סוד עמלק בשרש קין – שער הגלגולים הקדמה ל"ג.

ביאור הזוהר על בלעם בלק ועמלק – שער הפסוקים פרשת בלק

ביאור קליפת עמלק למהרח"ו – פרע"ח שער ר"ח חנוכה ופורים פרק ו' "בענין פגימת הלבנה", מחברת הקודש שער הפורים.

קהלת יעקב ערך עמלק.