מקורות לימוד לארבע פרשיות – שבת שקלים

תוכן עניינים

מקרא

תורה

פרשת שקלים לשיטת שמואל והלכה – פרשת כי תשא (שמות ל יא – טז)

פרשת שקלים לשיטת רב – פרשת התמיד (במדבר כח א – ח)

נביאים

שקלי יהוידע הכהן בזמן יהואש (הפטרת שקלים בגמרא ומנהג) (מלכים ב פרק יב)

מצוות שקלים בנבואת יחזקאל (הפטרת שקלים כמנהג רומניא) – יחזקאל מה ט – יז

יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים (ההפטרה לפי פסיקתא רבתי? – ריבוי מספר ישראל) – מלכים א ד כ והמשכו.

כתובים

שקלי יהוידע בזמן יהואש (פרשה מקבילה להפטרה במלכים) – דברי הימים ב כד

קבלת עולי הגולה לתת שלישית השקל בשנה – נחמיה י לג-לד

תלמוד והלכה

משנה מגילה ג, ד

גמרא מגילה  כ"ט סוף ע"א – ל' ע"א

רמב"ם הלכות תפלה וברכת כהנים פרק י"ג הלכה כ' – כ"ד

טור ושולחן ערוך או"ח סימן תרפ"ה

סיכומים

אנציקלופדיה תלמודית כרך ב' ערך ארבע פרשיות

ויקיפדיה ערך ארבע פרשיות

ויקישיבה ערך ארבע פרשיות

מדרש

פסיקתא דרב כהנא לשבת שקלים – "כי תשא"

פסיקתא רבתי לפרשת שקלים – "כי תשא"

פסיקתא רבתי להפטרת שקלים – "יהודה וישראל רבים"

לקט מדרשים לשבת שקלים – אתר מחלקי המים

פיוט

פיוטי רבי אלעזר הקליר לשבת שקלים  – מעוצבים באתר דעת

זוהר

רעיא מהימנא מצוות מחצית השקל – פרשת כי תשא קפז ע"ב (ראה ביאורו בפרדס שער א פרק ו)

זוהר חדש כי תשא – דף ע"ב ע"ב והלאה

אריז"ל

טעמי המצוות פרשת כי תשא (בשער המצוות שם ליתא?)

ספר הליקוטים פרשת כי תשא

פרדס רמונים שער ערכי הכינויים ערך מחצית השקל

קהלת יעקב ערך מחצית השקל

חסידות

דרך מצוותיך מצוות מחצית השקל

נמצא ברוב ספרי חסידות מאמרים לשבת שקלים ולפרשת כי תשא