פרשת תרומה תשע”ב

תוכן עניינים

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

להבין בעבודה הפנימית משמעות שני הדברים שיש כאן שני שלבים , תחילה לבנות מקדש ואח”כ ושכנתי בתוכם. שלכאו’ בעבודה אינו מובן רק ענין השראת השכינה שישרה האדם השכינה עליו אבל מה ענין כמו לבנות בית המקדש.

והענין כי ענין השראת השכינה שיהיה האדם מרכבה לשכינה הוא שכל השמות המכוונים לפרקי המרכבה שהם אברי האדם יהיו מכון לאלו השמות שבהם ה’. אבל לפעמים יש שהאדם מכוון שמות ואין ה’ שורה בשמות הללו בכלל.כי לפני שמכוון שהשמות יאירו בו וה’ ישרה עליו צריך שהשמות יהיו שמות ה’ שצריך לבנות את השמות ולקרוא בהם את ה’ ורק אחר כך אפשר להיות ושכנתי בתוכם שה’ ישרה על האדם באמצעות אלו השמות. ועל דרךך המובא שיש בחינה לחבר את העולם לתורה דלעילא ויש מושג של לחבר את התורה שלמעלה עם הקב”ה, שזה בחינת המשכת ה’ בתוך השמות ועולמות עליונים שזה בחי’ בנין השמות והמקדש ורק אח”כ ושכנתי בתוכם. שלא יכוון שמות ואינם שמות של ה’ בכלל אלא שמות יבשים בלי שום חיות וכד אנת תסתלק מנהון וכו’. וזהו העבודה הראשונה ועשו לי מקדש דהיינו שימשיך את האלוהות לתוך האותיות והשמות והעבודות, ורק אחרי זה אפשר ושכנתי בתוכם להמשיך את השראת השכינה עליו.