מקורות לימוד- שביעי של פסח וקריעת ים סוף – מקרא וקבלה

תוכן עניינים

מקרא

תורה

מקור מצוות שביעי של פסח במקרא

  1. ויקרא כג, ח
  2. במדבר כח, כה
  3. דברים טז, ח

[להבנת כל מקורות המועדים בהקשרם וזמני קריאתם ראה מאמרי]

סיפור קריעת ים סוף – קריאת שביעי של פסח [efn_note]  רש”י מגילה לא, א ” לפי שביום ז’ של פסח אמרו שירה על הים” [/efn_note]

שמות יג, יז –  טו, כו

אזכורי קריעת ים סוף בתורה

דברים יא, ד

נביאים

הפטרת שביעי של פסח – שמואל ב, כב [efn_note] רש”י מגילה לא, א “ומפטירין וידבר דוד – שהיא שירה כמותה ומדבר בה מיציאת מצרים עלה עשן באפו וגו’ וישלח חציו ויפיצם וגו'” [/efn_note]

קריעת ים סוף בדברי נביאים

יהושע ב, י

יהושע ד, כג

יהושע כד, ו – ז

ישעיה יא, יא – טז (בהפטרת אחרון של פסח)

ישעיה נא, ט – יא

ישעיה סג, יא – יג

חבקוק ג, ח – טו

כתובים

תהלים יח [efn_note] שירה מקבילה להפטרה [/efn_note]

קריעת ים סוף בכתובים

תהלים סו, ו

תהלים עד, יג – טו

תהלים עז, טו – כא

תהלים עח, יג

תהלים קו, ז – יב

תהלים קיד

תהלים קלו, יג – טו

איוב כו, יב

איוב כח, י

נחמיה ט, ט – יא

זוהר וקבלה

מבוסס על מראי מקומות שערך ידי”נ הרה”ג ר’ צבי שליט”א

זוהר

מה תצעק אלי על פי ספרא דצניעותא – פרשת בשלח, זוהר חלק ב נב, א

מקור הספרא דצניעותא – ספרא דצניעותא סוף פרק ד (יש להבין גם כל הפרק בהקשרו), פרשת תרומה זוהר חלק ב קעח, ב

לא תנסו את ה’ – דברים ו, טז. שמות יז, ז. פרשת נשא באדרא רבה, זוהר חלק ג קכט, א. פרשת בשלח זוהר חלק ב סד, ב

מאמרי כאיל תערוג

מאמר א – פרשת ויקהל, זוהר חלק ב ריט, ב – רכ, א

מאמר ב – פרשת פנחס, זוהר חלק ג רמט, א – רמט, ב

מקור סיפור האילה – איוב לט, א. בבא בתרא טז, ב

עוד על אילה שרחמה צר – עירובין נד, ב. יומא כט, א

המטה הנהפך לנחש

מדרש הנעלם מאמר ומטך אשר הכית בו את היאור – זוהר חדש בשלח נא, א – נב, א. וכן (אותו המאמר) תוספת לספר הזוהר חלק ב דף רעא והלאה.

המטה מט”ט המתהפך מטוב לרע – בראשית זוהר חלק א כז, א

תיקוני זוהר תיקון ס’ צג, ב

דף מקורות מורחב לזוהר בסוד האילה

אריז”ל

סוד שביעי של פסח ביחס לסדר פסח וספירת העומר

שער הכוונות דרוש ח’ מדרושי הפסח דיבור המתחיל ועתה צריך ליתן טעם עד סוף הדרוש.

שער הכוונות דרוש י’ מדרושי הפסח דיבור המתחיל ובזה יתבאר טעם למה השבוע הא’ וכו’

סוד קריעת ים סוף והאילה

שער הכוונות דרושי פסח דרוש י”ב. פרי עץ חיים שער חג המצות פרק ח.

שער מאמרי רשב”י בתחילת פירוש האדרא רבה בד”ה ומחצדי חקלא זעירין, ב’ פירושים.

שער מאמרי רשב”י בפירוש ספרא דצניעותא מאמר יתיב על כורסיא דשביבין.

יסוד דקטנות – עץ חיים שער ל”ד פרק ב אות ט”ז

קריעת ים סוף בסוד בקיעת היסוד דאימא

שער הפסוקים שמות בד”ה והנה ענין גלות מצרים, יובן במ”ש, בפסוק ויוסף הורד מצרימה וכו’

הלידה בשביעי של פסח מיחוד חג הסוכות או מיחוד חג הפסח

שער הכוונות דרושי פסח דרוש י”ב

שער הכוונות דרושי חג הסוכות דרוש ט’ דיבור המתחיל ודע כי המשך זמן העיבור.

מפרשים

רמח”ל 

אדיר במרום עמוד קפא- קפב דיבור המתחיל ואמר עוד ועל האי תאיבו.

הגר”א

א. פירוש ספרא דצניעותא פרק א דף יז טור ג-ד דיבור המתחיל וכן היתה ביציאת מצרים.

ב. פירוש ספרא דצניעותא פרק ה דף לה טור ב דיבור המתחיל וכנגדן הן המועדים.

מים אדירים – בסוד הנחש סודות נפלאים – במהדורה חדשה עמ’ נה עד כמ’ ס”ב

לשם שבו ואחלמה – ספר הדע”ה חלק ב דרוש ד’ ענף כ’ והלאה – המתחיל בענין למנדע רע.

ר’ צדוק הכהן  – דובר צדק אות פז (וראה שם באריכות נפלא לפניו ולאחריו)

ליקוטי הלכות למוהרנ”ת – פסח הלכה ז אות כ”ב – כ”ג

מחקרים 

יהודה ליבס – תרין אורזילין דאילתא (מאמר טוב)