מקורות לימוד בין המצרים ותשעה באב – זוהר וקבלה

תוכן עניינים

זוהר

[1]

סוד זמני בין המצרים ותשעה באב

[2]

סוד הדין בחודשי השנה

 • פרשת שמות זוהר חלק ב יב, א א – ותצפנהו שלשה ירחים שהם תמוז אב טבת
 • פרשת יתרו זוהר חלק ב עח, ב ז – התחלקות יעקב ועשו בחדשים
 • זוהר חדש, מדרש הנעלם על איכה, פג | ימי הרעה הם חודשי תמוז אב טבת שבט

ביאור האריז”ל:

יום תשעה באב כנגד איסור גיד הנשה משס”ה ימות החמה ולכן אסור בו האכילה

 • פרשת וישלח זוהר חלק א קע, ב ה

ביאור האריז”ל:

  • פרי עץ חיים שער חג השבועות. (לפי דרכו שו’ חודשי הקיץ הם ו”ק של הנקבה אם כן אב הוא הוד שלה)
  • ראה שלה”ק מסכת תענית פרק תורה אור שביאר בזה.
  • ובעקידת יצחק שהרחיב רמז גיד הנשה לד’ תעניות. וראה רמ”ק באור יקר שם שחולק על זה.

 

סוד כ”א ימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב

 • זוהר חדש פרשת וישב דף כ”ט עמוד ב – מגלגלים חובה ליום חייב – וסוד כ”ב ימים שבין י”ז בתמוז לתשעה באב כנגד כ”ב שנה שלא ראה יוסף את יעקב.
 • זוהר חדש שיר השירים דף סא עמוד ב – וינאץ השקד כמדרש שהשקד מוציא פרי בכ”א יום.
 • זוהר איכה צג, ב וינאץ השקד כמדרש שוקד אני על הרעה.

בענין זמן זה ראה דרוש נפלא בלשם שבו ואחלמה ספר הדע”ה חלק א – דרוש ו סימן ד, שהוא זמן הסתלקות שם ס”ג בעולם התהו.

סוד חורבן בית המקדש בזמן בין הערביים: אוי לנו כי פנה יום  כי ינטו צללי ערב

 • זוהר חיי שרה דף קלב עמוד ב
 • [זוהר וישב קפב, א]
 • זוהר ויחי ריב, א. ויחי רל, א.
 • שמות כא, ב [אחרי מות סד, ב. עה, א]
 • זוהר ואתחנן רע, א
 • זוהר חדש נח לט, ב.  סתרי אותיות יג, א
 • מנהג האריז”ל מזה להתאבל אחר חצות היום בימי בין המצרים – שער הכוונות ענין בין המצרים (עיי”ש בציוני).

סוד מנהגי תשעה באב להשתתף באבלות השכינה

רעיא מהימנא עקב ד, רעב עמוד ב תקונא רבועא

סוד חורבן בית המקדש במוצאי שבת וכו’

זוהר חדש וישב ד, כ”ט עמוד ד

זוהר איכה – ויכוח בני ארץ ישראל ובני חו”ל למי ראוי יותר לבכות ולפרש איכה

זוהר חדש, מדרש הנעלם על איכה (כל הספר)

מהדורת פריצקר (תרגום והערות בכרך 11)

פירושים על  זוהר איכה:

מאמרים על זוהר איכה:

מדרשי הזוהר בשאר מקומות על איכה –

פירושי איכה על פי קבלה –

רמ”ד וואלי https://www.hebrewbooks.org/51249

ר’ אברהם גלאנטי קול בוכים

רמ”ק

 • טעם אמירת קדושא דסדרא בליל תשעה באב לבטל הקלי’ המתעוררות בהראות האבל – ספר גירושין אות פ”ט
 • טעם איסור תשמיש המיטה בתשעה באב – אור יקר בראשית חלק ג עמ’ ב – לפי שאין יחוד למעלה ויתאחזו החיצונים.
 • אור יקר תיקוני זוהר ב עמ’ יט – יש קלי’ חמור שאינה מפסקת היחוד כענין עם הדומה לחמור ולכן אפשר לייחד אפילו בגלות. ויש קלי’ בסוד אבל עקרב פוסק שהוא מפסיק הייחוד וצריך להעלים היחוד מעיניו – ולכן תשעה באב אסור בתשה”מ ואיסור דברי תורה במקומות המטונפים וכו’.
 • סוד הבכיה בתשעה באב – אור יקר תיקוני זוהר חלק ה עמ’ מה – הוא הכל לתיקון השכינה ולהעמידה על רגליה לתבוע עלבונה – שישראל נמצאים עמה בין בריווח בין בעאקו

בית יוסף

ההבדל בין תענית יום הכיפורים לתענית תשעה באב – מגיד מישרים פרשת וישב

אריז”ל

כוונות ומנהגי ימי בין המצרים ותשעה באב

 • שער הכוונות ענין ברכות השחר – שאין לומר ברכת שעשה לי כל צרכי בתשעה באב
  • וסודו ראה דברי שלום שם

רמזים וביאורים בכוונות האריז”ל:

חסידות

בני יששכר מאמרי חודש תמוז אב


[1] רוב מאמרי הזוהר נלקטו על פי ספר שולחן ערוך הזוהר או”ח חלק ט”ז סימן תקמ”ט – תק”ס שסידר כל מאמרי הזוהר השייכים לימים האלה לפי סדר השולחן ערוך, עיי”ש שסידרם בתוספת תרגום ללשון הקודש והערות ופירושים מלוקטים מגדולי המפרשים. וממנו לקטתי וסידרתי לפי דרכי.

[2] במהות חורבן בית המקדש גלות השכינה והגאולה עוסקים כמעט רוב מאמרי הזוהר ונלאיתי לבחור מהם דברים השייכים, ראה מה שליקט שם, ולא הבאתי כעת אלא הנוגעים ישירות לסדר זמני בין המצרים והלכות תשעה באב.