שמות יב – מצוות ומעשה יציאת מצרים

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות יב - מצוות ומעשה יציאת מצרים
/