תרח אבינו

תוכן עניינים

העתקה מדיונים ועוד יש לעיין
בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר וגו’. אבותיכם פה כולל את תרח לכאורה.
ספר בראשית מתחלק לפי כותרות של ‘אלה תולדות’. אלה תולדות השמים והארץ. זה ספר תולדות אדם. אלה תולדות נח. ואלה תולדות בני נח. אלה תולדות שם. ואלה תולדות תרח. כל פרשיות אברהם נמצאים תחת הכותרת של ואלה תולדות תרח. עד ואלה תולדות ישמעאל ואלה תולדות יצחק המספרים את תולדות בניו.
בברית בין הבתרים ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. הובטח לאברהם אע”פ שזרעו יסבלו הוא לא יסבול אלא יבוא אל אבותיו, דהיינו תרח, בשלום.
אחר העקידה הוגד לאברהם שנולדו בנים לנחור אחיו. היינו הוא היה בקשר איתם כל הזמן על ידי שליחים או מכתבים.
אברהם משביע לאליעזר שלא יקח אשה לבנו מבנות הכנעני כי אל ארצי ואל מולדתי תלך. דהיינו לבית תולדות תרח. ואכן לקח את רבקה בת בתואל בן נחור בן תרח.
יעקב אבינו הלך לחפש את לבן בן נחור אחי אמו וישק לרחל נשיקות קרובים.
בסוף סיפורו עם לבן אמר יעקב אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו ביניהם אלהי אביהם. דהיינו אלהי אברהם ונחור הוא אלהי אביהם תרח.
היוצא לנו מכל זה שלפי הנראה הנתק לא היה מעולם בין אברהם לתרח אביו, אלא אדרבה אם היה נתק בין עובדי הויה לעובדי אלילים הוא היה בין משפחת תרח לבין הכנענים ושאר העולם.
צבי פישמן:

בא מקרא מפורש והורס כל החשבונות… “בְּעֵבֶר הַנָּהָר יָשְׁבוּ אֲבוֹתֵיכֶם מֵעוֹלָם תֶּרַח אֲבִי אַבְרָהָם וַאֲבִי נָחוֹר וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וָאֶקַּח אֶת אֲבִיכֶם אֶת אַבְרָהָם”
(ולא ענית לי היכן המקור שדברי נביאים יש להם רמז בפסוקי התורה)
היוצא מיהושע זה שאכן תרח הוא גם אבינו בדיוק כמו אברהם, ולכן אמרו “מתחילה עובדי ע”ז היו אבותינו”. ובאמת תרח הוא אבי השושלת ולא היה נתק מבחינה קהילתית-משפחתית אלא רק מצד עבודת האלוהים, ואדרבה זוהי הסיבה לגודלה של הבחירה בין אלוהי אברהם לאלוהי נכר שלשניהם יש שורש במסורת.
לגבי דברי נבייאים בתורה –

זו גמרא מפורשת במסכת תענית דף ט עמוד א
דף ט. יתיב ר’ יוחנן וקא מתמה אמר מי איכא מידי דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא, ופירש”י וז”ל, ולא רמזה, משה באורייתא, שהחומש הוא יסוד נביאים וכתובים ובכולן יש סמך למצוא מן התורה, עכ”ל.
ולגבי הפסוק יש לדחוק שויעבדו אלהים אחרים זה יושבי עבר הנהר לא תרח. ואע”פ שזה דוחק מוטב לדחוק פסוק אחד מלדחוק כל ספר בראשית. ומתוכן הענין ביהושע שם רואים שהנקודה שלו הוא לא לעבוד אלהי נכר הארץ כלומר הוא מזהיר נגד ההימשכות מאלילי הארץ והנקודה שלו אינו להגיד מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו.
שמואל בן שלום:
אתה צודק שזרע תרח היה עם אחד שנבדל מעמי הארץ, ובו דבק העניין האלוהי. אבל אין אתה צודק שזרע תרח לא עבדו אלילים כמו שהוכחתי מפרשת גניבת התרפים. אם כן ראוי באמת להבין מה נתייחד זרע תרח. אולי עניינו סגולת ישראל, כדברי ריה”ל? ואם כן פרשת תולדות שם מקבלת משמעות חדשה: זהו תהליך הברירה הגנטית כפי שהתפתח משם ועד אברהם.
יצחק:
 לא חושב שזה הפשט בתרפים. תרפים בכלל אפשר שהיה דרך לעבודת הויה וכמו שמשמע בהושע. ואלהי הנכר של יעקב נראה הכוונה לאלהי כנען שהם נכרים לזרע
והפסוק של יעקב נשבע עם לבן אי אפשר ממנו שיהיה לבן עובד אלילים הרי אסור אפילו לגרום לגוי להישבע באלהים אחרים .
שמואל: ומה תעשה עם למה גנבת את אלוהי, ועם ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור?
אני מפרש את פסוק השבועה בדיוק לפי זה. לבן רצה שישבעו בשלושת האלים: אלוהי אברהם, תרח ונחור. אבל יעקב נשבע רק בפחד אביו יצחק.
יצחק:
אלהי נאמר על חפץ הפולחן. ואלהי אביכם לא שולל שהוא גם אלהי אביו. כשהוא מגונן עליהם נקרא כך.