אברהם אבינו מסורתי או מהפכן

תוכן עניינים

כולם מכירים את הסיפור של הרמב”ם שבו כל העולם מעבר אחד ואברהם מעבר השני, כולם עובדי אלילים והוא ממציא מדעתו שיש אל אחד ולו צריך לעבוד.
אך לרמב”ן והכוזרי סיפור הפכי ממש. הם מסתכלים על קירבת הדורות לאדם ולנח ואורך חיי הדורות ואומרים הרי אברהם הכיר את שם בן נח ונח הכיר את מתושלח שהכיר את אדם, לא יכול להיות מסורת ברורה מכך על חידוש העולם, ובוודאי שם היה מספר לבניו את סיפור המבול ומה ששמעו מאביהם על חידוש העולם וסיפור גן עדן וכל סיפורי בראשית.
לפי התוקף שהם משווים למסורת מאדם ומנח התיאור של כל העולם עובדי אלילים ואברהם אחד שצריך לחקור בדעתו שיש אל אחד שברא את העולם ממש לא הגיוני. בשלמא אם נאמר היו כמה רשעים שטעו כיצד לעבוד את ה’, אבל שאף אחד לא ידע שום דבר ואברהם יצטרך למרוד, זה ממש בלתי אפשרי.
אלא אם כבר הסיפור הוא ממש להיפך. במשפחת שם היה תמיד המסורת מאביהם על ה’ והבריאה והמבול והפלגה. ייתכן שבמשפחת חם ונמרוד התחילו להתבלבל ולטעות. אבל אברהם אבינו שמר את המסורת הנאמנה שקיבל משם ועבר ונחור ותרח, ולא התבלבל אפילו כאשר נסע לארץ כנען ומצרים ששם היו כאלה חכמולוגים שהמציאו עבודות חדשות אלא נשאר נאמן למסורת אבותיו.
לפי זה נסיון לך לך הוא פשוט אם ימשיך לשמור על אמונתו גם בכנען ומיושב מה שראינו שבכלל לא התרחק ממשפחתו.

וראה מה מצאתי בספר עבודת הקודש חלק ג פרק כא

שלמים וכן רבים מבני עמנו, חשבו כי אברהם אבינו ע”ה לא היתה בידו אמונה מקבלת מאבותיו, כי תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים וגו’, אבל הוא ע”ה החל בתחלת עניינו לבא בתורת חקירה, לבטל דעות אבותיו הנפסדות, ולבטל גלוליהם מן הארץ, אחר שנתברר לו מציאות אלוה מתוך חקירתו, ואחר שהשלים זה החק מדרך עיונו, נעתק מדרך החקירה, ובא לכלל אותה האמונה אשר הגיעה לראשונים דרך קבלה, כמו שהגיעה לנח בדרך קבלה מלמך ומתושלח אבותיו, וכמו שהגיעה להם גם כן מאבותיהם, אשר הגיעה להם מאדם הראשון, זה דעתם:
וכבר מצאו להם בדברי רז”ל על מה שיסמוכו להעמידו. אמרו בבראשית רבה פרשה ל”ה רבי יצחק פתח שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך. משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת, אמר תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא בעל הבירה, כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקב”ה ואמר לו אני הוא בעל העולם. ואמרו כי ההליכה הנזכרת פה, היא תואר החקירה והעיון החפושי אשר יעתק בו מדעת אל דעת, וממדרגה אל מדרגה, עד שנתברר לו מציאותו יתברך, ופרסמו בעולם, וזה חייב שתהיה עליו יד יי’ לאמר אני הוא בעל העולם, והודה לו שהדין עמו, וזה טעם ויאמר יי’ אל אברם לך לך וגו’:
ועוד עשו לזה הדעת סמכים, ממה שאמרו עוד בבראשית רבה פרשת נח, ולמה אברהם דומה לאוהבו של מלך שראה את המלך מהלך במבואות האפלים, הציץ אוהבו והתחיל מאיר עליו דרך החלון, ובארו זה באמרם שהשם יתברך היה שקוע במבואות האפלים, אחר שלא היה מציאותו נכר בעולם, כמו שיחייבהו העיון המחקרי, ועמד הוא ע”ה והאיר לפניו בדרך חקירתו, במה שהאיר כל בני עולם במציאותו, זה כלל דעתם, נמשכו בו אחר הרמב”ם ז”ל שכתב בהלכות עבודה זרה פרק א’ כיון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה היאך איפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו, כי אי איפשר שיסבב את עצמו, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כשדים בין עובדי עבודה זרה הטפשים, ואביו ואמו עובדי עבודה זרה, והוא עובד עמהם, ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמתי וכו’. ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו:
חלילה לאברהם אבינו ע”ה, לא יאונה לו און כזה להיות מעובדי עבודה זרה, כל שכן שיוציא בזה קרוב לרביעית זמנו, שהרי לא נברא העולם אלא בזכותו, וכמו שאמרו בבראשית רבה פרשה י”ב א”ר יהושע בן קרחה בהבראם באברהם, בזכותו של אברהם, ואיך יכעיס את בוראו אפילו רגע אחד, ומה שאמר הכתוב ויעבדו אלהים אחרים שב לתרח ולנחור, ומה שאמרו בבראשית רבה עקב אשר שמע אברהם בקולי, ר’ יוחנן ור’ חנינא תרויהון אמרין בן מ”ח שנה הכיר אברהם את בוראו, ריש לקיש אמר בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו. מנין עק”ב שמע אברהם בקול בוראו. ובנדרים פרק ד’ נדרים א”ר אמי בר אבא בן ג’ שנים הכיר אברהם את בוראו, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב דין הוא חושבניה קע”ב והוא חי קע”ה שנים. אין הכוונה להם ז”ל שמה שלא הכיר היה עבדו עבודה זרה, ולמה לא קצר לו הרב ז”ל הזמן כריש לקיש וכר’ אמי, וכל שכן שיש להם על מה שיסמוכו מן הכתוב:
ואמנם האמת הברור, כי מאדם עד אברהם נשתלשלה ובאה הקבלה, שהרי קבלו רז”ל שאדם הראשון נצטוה בשש מצות, ולא הונח אל המחקר השכלי, וחכמי האמת אמרו כי רבו היה רזיא”ל, ובספר תולעת יעקב בפתיחתו כתבתי, כי בהיותו בגן עדן הורד לו ספר על יד רזיא”ל, ועל ידו השיג השגה עצומה בעולמות העליונים, מה שלא השיגו מלאכי עליון, והיו העליונים מתקבצים ובאים לשמוע סתרי סתרים נוראים הגלוים בספר ההוא, והיו אומרים רומה על השמים אלהים וגומר, ורבו של שם היה יופיא”ל:
ומצאתי במדרש א”ר יוחנן בן נורי, נטל הקב”ה את שם בן נח, והפרישו לכהן עליון לשרתו, והשרה שכינתו עמו, וקרא שמו מלכי צדק כהן עליון מלך שלם, והיה יפת אחיו לומד תורה הימנו במדרשו, עד שבא אברהם ולמד תורה במדרשו של שם, ונתעסק הקב”ה באברהם, ונשתכחו כל האחרים, בא אברהם והתפלל לפני הקב”ה, שישרה שכינתו תמיד בביתו של שם והודה לו שנאמר אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק, אמר ר’ יוחנן והלא יפת היה הגדול, למה נטל שם הכהונה, בשביל שהיה מתעסק תמיד בתורה, ופורש מדרכי העולם ומאין היה לו תורה, אלא אדם הראשון ידע התורה, והניחה בקבלה לשת בנו, ואחר כך באה לידי חנוך, עד שבאה לשם והיה מתעסק בה, א”ל ר’ יוסי, אם התורה היתה במדרשו של שם, למה הוצרך הקב”ה לצוות לבני נח אותם שבע מצות שנצטוו, שהרי התורה נכתבה קודם לכן, אלא אמר ר’ יצחק בשעה שהמבול בא לעולם ונכנסו לתיבה, מרוב צערם נשתכחה התורה ממנו, אלא אמר הקב”ה אם אומר להם שישמרו את תורתי, יפרקו כל העול מהם, כאחרים שאמרו ודעת דרכיך לא חפצנו, אלא אתן להם דברים מועטים וישמרו אותם, עד שיבא מי שישמור כולה, וזה היה אברהם שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו’, דכיון שלמד משם התורה, קבל על עצמו שישמור את כלה, ולפיכך בירר הקב”ה שבעה דברים מן התורה שישמרו אותם עד כאן:
הרי בארו כי אברהם אבינו ע”ה למד תורה משם בן נח, ואולי התחיל ללמוד מבן ג’ שנים, והוא שאמרו ריש לקיש ור’ אמי בן ג’ שנים הכיר אברהם את בוראו, ובלמודו נתחנך להתחיל בהכרת בוראו, וכשהיה בן מ”ח כבר היה גדול בחכמה, וממנה הכיר את בוראו הכרה אמיתית ברורה, כי אין מכיר את בוראו, כי אם העוסק ומתחכם בחכמה האמיתית. והראיה על זה ספר יצירה שנמסר לו שהצופה בו אין שיעור לחכמתו, ואמרו חכמי האמת כי רבו היה צדקיא”ל:
ובמדרש שוחר טוב, אברך את יי’ אשר יעצני, ובמזמור ראשון כתוב ז”ל ובתורתו יהגה, א”ר שמואל בר נחמני, אברהם לא היה לו אב שילמדו תורה, מאין למד, תני רשב”י מלמד שזמן לו הקב”ה שתי כליותיו כשני רבנין, והיו נובעות ומלמדות אותו חכמה כל הלילה, הה”ד אברך את ה’ וכו’ ר’ שמואל בר נחמן היה פותרו באברהם אבינו, שלא למדו רב, ומי למדו תני רשב”י מלמד שזמן לו הקב”ה שתי כליותיו והיו נובעות חכמה ודעת עד כאן. וסוף המאמר ז”ל תדע לך שכן הוא, שנגלה עליו הקב”ה בין הבתרים, והראה לו ד’ דברים, תורה, וקרבנות, גיהנם, ומלכיות, והוא על דרך תן לחכם ויחכם עוד, כי לא היה לו רב ממי שיקבל סתרי החכמה הנעלמים בספר ההוא, כי שם בן נח לא היה מספיק לתת לו די מחסורו בחכמה החתומה בספר ההוא, עם שהיה חכם גדול, והקב”ה נתן מרוחו עליו והחכימו בו, והוא המשל שזמן לו הקב”ה ב’ כליותיו והיו נובעות חכמה ודעת, והם החכמה והדעת האמתיים האלהיים, לא האנושיים העיוניים, כמו שחשב הרב המורה והנמשכים אחריו, ומן הספר ההוא עמד על חכמת האלהות האמיתי:
ועוד נגלה לו מתוכו חכמת האצטגנינות האמיתי, והשיג חיובי העליונים והנהגתם, כפי המושפע אליהם מן הגבוהים עליהם, עד שמרוב חכמתו והשגתו בעליונים, גבר על השפלים, ונכנעו אליו והודו לו, והוא אמרם במסכת בתרא פרק א’, רבי אליעזר המודעי אומר אצטגנינות גדולה היתה לו לאברהם אבינו, שכל מלכי מזרח ומערב היו משכימים לפתחו, והחכמה הנפלאה ההיא, הכשירתו לדקדק מאד במצותיו של הקב”ה, כי עמד על רצונו בהן מתוך חכמתו, עד שמזה עלה לדעת את השם בנבואה, והיא ההכרה האמיתית שהכיר את בראו, והוא סוף שלמותו והכרתו אותו, ואולי היה בן מ”ח כשעלה לזאת המדרגה כדברי ר’ יוחנן ור’ חנינא:
ובמדרש ילמדנו פרשת לך לך, ותורותי אלו דקדוקי מצות שדקדק אברהם, אמר לו הקב”ה אתה מדקדק מצותי, ואתה יושב עם עובדי עבודה זרה, צא מביניהם לך לך מארצך וגו’. ומה שאמר הכתוב ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, זו יציאה שניה היתה לו ע”ה. וכן נראה ממה ששנינו בסדר עולם, פרק א’, אברהם אבינו היה בשעה שנדבר לו המקום ב”ה בין הבתרים, בן שבעים שנה וכו’, חזר לחרן ועשה שם חמש שנים שנאמר ואברם בן חמש שנים וגו’, ובחכמתו וקבלתו האמיתית, נתעלה ממדרגה אל מדרגה ומעולם אל עולם, עד שהשיג השתלשלותם והתקשרם ויחודם זה בזה, ונתברר לו כי בסבת התיחדם אור הרשות האמיתי והנהגתו והשגחתו הנפלאה מתנוצץ בהם ומאירם, אשר מאורו יתקיימו ויעמדו כלם, ואין שום רשות אחר שליט ורשאי בהם, כי אם הוא לבדו יתברך, וכאשר השיג דרכיו והנהגתו השתדל בכל עוז ללכת בהם להדמות אליו:
ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה ע”ה, מאי וישמור משמרתי, כך אמרה מדת החסד כל ימי היות אברהם בעולם לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי, שהרי אברהם עמד במקומי וישמור משמרתי דאע”פ שזאת היא מלאכתי שאני מזכה את העולם, ואפילו נתחייבו אני מזכה אותם, ועוד אני משיבם ומביא בלבם לעשות רצון אביהם שבשמים, כל זה עשה אברהם דכתיב ויטע אשל בבאר שבע, מה עשה סדר לחמו ומימיו לכל באי עולם, והיה מזכה אותם ומדבר על לבם, למי אתם עובדים, עבדו את יי’ אלהי השמים והארץ, והיה דורש להם עד ששבים עד כאן:
ומעתה אין פתחון פה לבעל הדין לומר, למה יתעסק המקום ב”ה באברהם, וירבה שכרו במאד מאד, ויעניש דור הפלגה, הלא הוא בחר בו לחלקו ומאס בהם, אינו כן כי הוא דבק בבוראו ונמשך אחריו, ועשה מלאכתו ויצא מכלל הטועים, וכמו שדרשו חכמי האמת, מן הארץ ההיא יצא אשור, מן העצה הרעה ההיא יצא המאושר במעשיו זה אברהם:
וממה שכתבנו נעמוד על כוונת רבי יצחק במאמר ההוא, משל לאחד הכוונה על אחד היה אברהם, שהוא ע”ה היה הראשון והאחד, שייחד את השם והקריא אותו בפי כל בריה, ולא קדמהו בזה שום אחד מהראשונים, כי לא עלה בידם לזכות את הבריות ולהשיבם אל בראם, שהיה עובר ומתעלה ממקום אל מקום וממעלה אל מעלה כמו שכתבנו, עד שתקע עצמו במקום נאמן, מקום האלהות והאחדות האמתי, אשר מתוכו השיג התקשרות וייחוד כל הבירה, אשר הוא משל אל כל העולמות, שהיתה דולקת ומאירה מאור ההנהגה וההשגחה העליונה, המאירם ומקיימם כלם, ובירה כלומר ב”ר י”ה, וכענין שאמז”ל כי בי”ה יי’ צור עולמים, העולם הזה נברא בה”א, והעולם הבא נברא ביו”ד, אמר אל החולקים עליו המכחישים כל זה, אחר שהודיעם אמתת כל זה, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, ואין הכוונה שהיו מכחישים מציאות סבה ראשונה, כי אין ספק שהם היו מודים בה, אלא שהיו מסלקים הנהגתו והשגחתו מן הבירה, וכופרים בידיעתו בה, ומזה היו עובדים למלכת השמים, כי היו מאמינים כי נתן את כרמו לנוטרים ומנהיגים אחרים, והיה אומר להם, כי זה נחשב להם כאלו היו מאמינים שהבירה בלא מנהיג, והיה נושא ונותן עמהם לאמת כל זה והיה דורש להם עד ששבים:
וזה עצמו כוונתם באמרם, ולמה אברהם דומה, לאוהבו של מלך שראה את המלך מהלך במבואות האפלים וכו’, ועוד יש להם בזה כוונה נפלאה וסוד נעלם, והוא היות צורך האלהות וייחודו והארתו תלוי בעבודת השלמים, וכמו שאמרו בספרי, כיוצא בו זה אלי ואנוהו כשאני מודה לו הוא נאה. כיוצא בו אתם עדי נאם יי’ ואני אל, כשאתם עדי אני אל. כיוצא בו אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים אלמלא אני לא היית יושב בשמים עד כאן. וכענין שהתבאר בחלק השני מזה הספר בסייעתא דשמיא:
עיקר דבריו מכוונים לחלוק על שיטת הרמב”ם שעשה את אברהם אבינו לפילוסוף. אמנם הם קרובים לפשט כאשר נבאר להלן שאין במקרא מרד של אברהם אבינו בפסלי אבותיו. ואכן סוף דבריו שדווקא תרח הוא שהיה פילוסוף גם הם דברי דרוש ואגדה..
(גם הרבי מאמשינוב שיחיה בוויכוח שפרסם אבי תפלינסקי טוען נגד הרעיון שאברהם היה הכופר הראשון ושולל את הרעיון שלפי זה יש ללכת בדרכיו ולצאת בשאלה..)
העיר ר’ יצחק קרוב שאכן הכוזרי מתאים בין המדרש על שבירת אלילי תרח ובין סיפור המסורת והוא אומר שתרח עצמו היה רשע אף שכל שושלתו היו צדיקים זרע הנבחר (מאמר ראשון אות צה) וצל”ע בזה.